לטענתו, הסכם הזכיינות הופר באורח חד צדדי

לטענתו, הסכם הזכיינות הופר באורח חד צדדי

בגדר כך התבקשו על ידו סעדים ארעיים במעמד צד אחד, שתכליתם למנוע מהמשיבה לשנות את המצב הקיים עובר להפרה הנטענת של ההסכם על ידה ולגרום לו נזקים כבדים. בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט י' אטדגי) לא ראה לנכון להיעתר לבקשת המבקש למתן סעדים ארעיים במעמד צד אחד במלואה, וקבע דיון בבקשה למתן סעדים זמניים, במעמד שני הצדדים, ליום 6.11.2014. בית משפט קמא נענה לבקשה לאסור על המשיבה להוציא מעסקו של המבקש מכונות המשמשות לקיום הגרלות שונות במסגרת המשיבה (חישגד ולוטומט), אך דחה את יתר הבקשות בין היתר מהטעם "שבסופו של עניין מדובר בהפסד כספי צפוי שניתן יהיה לפיצוי ... ".

3. לאחר עיון בחומר שלפני, אני מחליט ליתן רשות ערעור ולקבל את הערעור באופן חלקי, כמפורט להלן:

בנוסף לסעד הארעי שניתן בבית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 26.10.2014 (ת"א 38785-19-14), אני מורה למשיבה להימנע מלגרום להפסקת פעולתן של שלושת מכונות חישגד אקלטרוני ומכונת הלוטומט בעסקו של המבקש, לרבות ניתוקן של מכונות אלה מהמחשב המרכזי של המשיבה. מובהר, כי ככל שהמכונות הנ"ל כבר נותקו ממחשב המשיבה, על המשיבה לפעול לאלתר לחיבור מחודש.

4. כזכור בית המשפט המחוזי סבר, ובדין, כי אין מקום לפעולה חד צדדית של המשיבה בקשר עם הוצאת המכונות הנזכרות. נראה כי לצורך השלמת החלטה זו יש להבטיח שניתן יהיה לעשות שימוש באותן מכונות, עד אשר תתברר המחלוקת במעמד הצדדים. אף אני לא ראיתי להיעתר ליתר הסעדים הארעיים המבוקשים בעיקר מן הטעם שמדובר בנזקים שלא יהיה קושי מיוחד לפצות עליהם פיצוי כספי ראוי.

5. הסעד הארעי האמור בפסקה 3 דלעיל יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת על-ידי בית המשפט המחוזי, שתינתן לאחר שיתקיים דיון במעמד הצדדים, שאמור להתקיים כאמור לעיל ביום 6.11.2014, או בכל מועד אחר שייקבע על-ידי בית המשפט המחוזי. למען הסר ספק, אין בפסק דין זה כדי להגביל בדרך כלשהי את שיקול דעתו של בית משפט קמא, שיהא רשאי להחליט בבקשה לסעדים הזמניים על-פי שיקול דעתו המלא, בהמשך לדיון שיתקיים בפניו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם פאושלי

 2. הסכם לידים

 3. הסכם גב אל גב

 4. תקנות מסחר ברכב משומש

 5. הסכם החלפת רכבים

 6. הסכם קניית מכונה

 7. תוקף הסכם רוטציה

 8. הסכם למראית עין

 9. הסכם אופציית put

 10. הסכם לאספקת סחורה

 11. הסכם זכות קדימה

 12. הסכם דמי רצינות

 13. הסכם ללמוד מקצוע

 14. דוגמת הסכם סולחה

 15. הסכם לרכישת מתפרה

 16. הסכם הצהרת כוונות

 17. הסכם להפעלת מזנון

 18. שינוי הסכם בהתנהגות

 19. עורך דין הסכם סודיות

 20. הסכם להתקנת מערכת גז

 21. הסכם ללא תאריך סיום

 22. הסכם התחייבות לתשלום

 23. תניית אי תחרות בהסכם

 24. סעיפים מעורפלים בהסכם

 25. הסכם להתקנת מזגן מרכזי

 26. דוגמת הסכם שימוש בנכס

 27. הסכם אספקת מיכל קירור

 28. הסכם מעונות סטודנטים

 29. הסכם העסקה רטרואקטיבי

 30. חתימה על הסכם תחת כפיה

 31. הסכם מניעת תחרות עסקית

 32. הסכם סגירת שוק עירוני

 33. הסכם בין דיירים בעל פה

 34. הסכם למתן שירותי רפואה

 35. הסכם זכות מעבר במקרקעין

 36. הסכם החזקת זקנים תשושים

 37. הסכם השילומים עם גרמניה

 38. הסכם רוטציה לראשות העיר

 39. הסכם הקצאת אופציות לעובד

 40. הסכם אופציה לרכישת דירה

 41. הסכם לביצוע עבודות פסיפס

 42. הסכם רוטציה במועצה מקומית

 43. רישום בניגוד להסכם הרכישה

 44. הזמנת עבודה ללא הסכם בכתב

 45. הסכם בעל פה עם משכיר שנפטר

 46. תביעה לקיום התחייבות בהסכם

 47. הסכם זכיינות שירותי בריאות

 48. הסכם שירות היכרויות - תביעה

 49. תנאים מקפחים בהסכם שירותים

 50. בקשה לצו לקיום הוראות הסכם

 51. הסכם ג'נטלמני - תוקף משפטי

 52. שינוי חד צדדי של הסכם ארנונה

 53. חובת קיום הסכם תאגיד בפירוק

 54. מנשר בדבר יישום הסכם הביניים

 55. דוגמא להסכם אופציה במקרקעין

 56. הסכם אופציה מחייב לקניית נכס

 57. איזה חוק חל על הסכם בינלאומי

 58. התיישנות ביחס לעבודות עפ"י הסכם

 59. הסכם התכחשות חתימה מעשה בי דין

 60. ההסכם בין המל''ל לחברות הביטוח

 61. הסכם על מכסת שעות עבודה שבועיות

 62. חתימה על הסכם קניית דירה עקב לחץ

 63. תביעה לתשלום בגין הסכם אספקת חיטה

 64. הסכם קדם נישואים בחברה המוסלמית

 65. הסכם ההעברה של עובדי משרד השיכון

 66. ביקורת שיפוטית על הסכמים פוליטיים

 67. חתימה על הסכם ויתור על תביעות הדדי

 68. הסכם קונסיגנציה לאספרת מוצרי שיש ואבן

 69. הסכם בעל פה לביצוע עבודות ציפוי שיש

 70. נקודת יציאה מהסכם עם חברת מענה אנושי

 71. הפרה נטענת של הסכם לרכישת זיכיון משנה

 72. תחולת הסכם חליפין במקרקעין על יורשים

 73. לטענתו, הסכם הזכיינות הופר באורח חד צדדי

 74. הסכם ייעוץ פיננסי מימון לעסקים (דוגמא)

 75. מחלוקת האם שולמה התמורה בהעדר הסכם מפורט

 76. הסכם למתן שירותים לוגיסטיים בין שתי חברות

 77. הסכם רכישת מנוף (תביעה בגין הפרת ההזמנה)

 78. הסכם בנייה שלא כלל ביצוע עבודות אלומיניום

 79. ביטול הטבות שכר לעובדים במסגרת הסכם הבראה

 80. האם הסכם בין בעלי דירות חל על שכנים חדשים

 81. תביעת שיבוב שהוגשה על יסוד הסכם בין הצדדים

 82. הסכם לביצוע עבודות מסגרות ורתכות בנגרייה

 83. אישור הסכם זכיה בהתמחרות ע''י ראש ההוצל''פ

 84. אישור הסכם מקרקעין עם קטין ע''י בית המשפט

 85. מהו הזמן הסביר להודעה על הפסקת הסכם הפצה ?

 86. הסכם בין יורשים מול הסכם שחתם אחד היורשים

 87. השתחררות רשות מהסכם ארנונה שלא הוגבלה תקופתו

 88. הסכם או מכרז שירותי אחזקה וניקיון במועצה אזורית

 89. תביעה בגין אספקת חול והובלתו בהתאם להסכם התקשרות

 90. העלאת מחיר רכב בגלל עדכון המע"מ לאחר חתימה על הסכם

 91. הסכם הצבעה היוצר שליטה בחברה אינו אפשרי ללא הצעת רכש

 92. נטען כי הסכם ההבנות אינו מחייב את הרב באשר הוא נכפה עליו

 93. טען שאין לחייבו על פי הסכם המסגרת, שכן איננו חתום עליו

 94. טענו כי הופר ההסכם כאשר הוצאו פריטים שונים מהדירה באופן שהותיר בה נזקים

 95. הסכם הפצה: נטען כי הפקיעה נקודות הפצה מהקו ולא השיבה אותן מבלי לתת נימוקים

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון