פיטורים על רקע פעילות הארגונית בוועד העובדים

פיטורים על רקע פעילות הארגונית בוועד העובדים

סעיף 33י (א) (1) לחוק הסכמים קיבוציים תשי"ז-1957 (להלן-החוק) קובע:
"מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד, ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל אחד מאלה:
(1) חברותו או פעילותו בארגון עובדים;"

ואילו סעיף 33יא (א) לחוק קובע:
"לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-33י והוא רשאי –

(1) ליתן צו מניעה או צו עשה; הוראת פסקה זו כוחה יפה על אף האמור בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970;

(2) לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין".

באשר לסעדים שינתנו במקרים של פיטורי עובדים בנסיבות אלו, נקבע (במובחן מן ההלכה הכללית), כי: "בנסיבות בהן מפוטרים עובדים תוך פגיעה בזכות החוקתית להתאגדות, יש להורות על ביטול פיטוריהם של העובדים ואין להסתפק בסעד הפיצויים שהוא דרך המלך במקרים אחרים" [ראו: עס"ק 28/07 איגוד עובדי הדפוס, התקשורת והאומנים – ידיעות אחרונות בע"מ, (פסה"ד מיום 12/1/089)]. כך גם בכל הנוגע לנטלי ההוכחה החלים בבקשות לסעדים זמניים, נקבע בפסיקה כי על המעסיק רובצת חובת ההוכחה כי בחירת המועמדים לפיטורים נעשתה מנימוקים ענייניים ולא מטעמי השתייכות לארגון עובדים [ראה: עס"ק 1003/01 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - אי. סי. איי. טלקום בע"מ, פד"ע ל"ו, 298], וכי די בחשד שנימוקי הפיטורים אינם ענייניים על מנת להעביר את נטל ההוכחה אל כתפי המעסיק להראות, כי הליך הפיטורים נעשה כדין וכי ההחלטות שהתקבלו הן ענייניות וחפות מכל נימוק הנעוץ בחברותו של העובד המפוטר בארגון העובדים או בפעילותו בארגון זה [ראה: עס"ק 1013/02 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – מתנ"ס קרית מלאכי, פד"ע לט, 295; עס"ק 28/07 ידיעות אחרונות לעיל].

ובאשר לסעדים שיש להעניק בהליכים זמניים לעובד שפוטר או קיימת כוונה לפטרו או לפגוע בתנאי העסקתו, בנסיבות בהן הוא פעיל בארגון עובדים או בהתארגנות חדשה, נפסק, כי: "לאור עיקרים אלה, ונוכח הפגיעה החמורה בחופש ההתארגנות באמצעות פגיעה בעובד כאמור, המדיניות הנכונה בהליכים זמניים היא לקבוע כלל, לפיו במקרים של פיטורים על רקע פעילות לארגון מקום עבודה, הסעד הזמני העדיף יהיה להורות שלא לפגוע בעובד ולהשאיר אותו בעבודתו, עד למתן פסק דין סופי בתובענה. כמובן, כל מקרה ייבחן לפי נסיבותיו ולא מן הנמנע, כי ייתכנו חריגים לכלל. במקרים החריגים בהם יחליט בית הדין שלא לפעול על פי כלל זה, תנומק ההחלטה ויפורטו הנסיבות המיוחדות המצדיקות הימנעות מביטול הפגיעה בעובד שנטל חלק מרכזי בהתארגנות" [ראו: בש"א (ארצי) 634/09 יעקב (קובי) חביב נ' ק.א.ל. - קווי אוויר למטען בע"מ, (מיום 24/3/10)].לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נגד ועד עובדים

 2. שוחד חבר ועד עובדים

 3. השעיית חבר ועד עובדים

 4. הסכם ועד עובדי בית המשפט

 5. ניכוי מס ועד עובדים ממשכורת

 6. פיטורים של יו''ר ועד עובדים

 7. האם ועד עובדים אישיות משפטית

 8. פיטורי צמצום של חבר ועד עובדים

 9. השעיית יו''ר ועד עובדים מהעבודה

 10. ערעור על דחיית עתירה של ועד עובדים

 11. מעמד ועד העובדים בבית הדין לעבודה

 12. פיטורים בגלל ניסיון להקים ועד עובדים

 13. סכסוך קיבוצי ועד עובדי מערכת בתי המשפט

 14. פיטורים על רקע פעילות הארגונית בוועד העובדים

 15. בוררות בין ההסתדרות לבין ועד עובדים שכירים חברת דן

 16. בקשה לאפשר להציג את מועמדות לבחירות הקרובות לוועד העובדים

 17. פיטורים בשל פניית עובד להסתדרות לבקשת עזרה להקמת ועד עובדים

 18. האם מונתה לתפקיד בחברת חשמל בשל קשריה עם בתו של יו"ר ועד העובדים ?

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון