העברה מכלא צבאי לבית סוהר אזרחי

העברה מכלא צבאי לבית סוהר אזרחי

השופט א' רובינשטיין:

העותר, אסיר בבית כלא צבאי שנדון בבית דין צבאי (22.9.14) בהסדר טיעון לשתי שנות מאסר בעבירות הוצאת נשק וסחר בסמים מסוכנים, והמצוי במשמורת הכליאה הצבאית מאז מעצרו באפריל 2014, הובא לפני הועדה להעברת כלואים הפועלת לפי הפ"ע 6.0204 והוחלט (26.10.14) על העברתו לבית סוהר אזרחי. העותר שוחרר מצה"ל. לטענת העותר עברו נקי והתנהגות במאסרו טובה, אין כל אינדיקציה לצבירת השפעה לא חיובית על אסירים אחרים או לפעילות לא חיובית אחרת; הוא בגיר צעיר (כיום בן כ-22) ולו רקע משפחתי קשה, ועל כן העברתו למתקן כליאה אזרחי תפגע בסיכויי שיקומו; הוצעו גם פתרונות ביניים של "כליאה צבאית על תנאי" תלוית התנהגות.

מטעם המשיבים נטען, כי הועדה הנזכרת היא ועדה מעין שיפוטית, ואמות המידה לשיקוליה קבועות בהוראת הפיקוד העליון שכוננה אותה. הוטעם, כי אין מדובר בנידון דידן במי שעתיד לחזור לצה"ל, ואין הוא בא – גם לפי אורך תקופת המאסר – בכלל האסירים הצבאיים ה"רגילים" שעל פי רוב הם כלואים לתקופה של פחות משנה. נטען עוד, כי סיכויי השיקום במערכת האזרחית טובים יותר, ומכל מקום אין חוסר סבירות בהחלטת הועדה מן הסוג המצדיק התערבות.

לאחר שמיעת הצדדים ועיון החלטנו שלא להיעתר לעתירה. המדובר בעבירות שיש בהן חומרה, ושהפן הצבאי (הסחר בנשק) הוא רק חלקן. המאסר שהושת חורג באורכו מן הכלל בכליאה הצבאית כנמסר, ואין עסקינן במי שעתיד לשוב ולשרת מששוחרר מצה"ל; בתי הסוהר האזרחיים – ולכך נידרש לענייננו – בנויים יותר לשיקום. אין איפוא אי סבירות בהכרעת הועדה.

עם זאת נעיר שני אלה. ראשית, ראוי היה שהחלטת הועדה תהא מנומקת יותר, במיוחד נוכח העובדה שאין אחריה הליך ערעור והכתובת היחידה להשגה היא בבית משפט זה; והדברים נאמרים במבט צופה פני עתיד. אכן, אמות המידה לעבודתה מנויות בהוראת הפיקוד העליון, אך יש מקום ליתר התיחסות אליהן בהנמקה, ואין קושי בכך, שהרי בראשה שופטים צבאיים.

שנית, באשר לעותר, אנו סבורים כי נוכח התנהגותו הטובה במאסר הצבאי יש מקום כי שלטונות בתי הסוהר האזרחיים יתנו דעתם בשיבוצו, הן לחברה בה ישובץ והן לפעולות שיקום, כדי שאכן יוטמעו בעותר לקחי הפרשה והוא ישתקם; חייו עודם לפניו.

בנתון לכך איננו נעתרים לעתירה. העותר יועבר לבית הסוהר האזרחי בתוך 14 יום מהיום.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון