שינוי עמדה של הוועדה המקומית

שינוי עמדה של הוועדה המקומית

14.     הועדה המקומית טוענת כי היא זכאית לשנות את עמדתה, לאחר ששקלה מחדש את עמדתה, ומצאה כי המדובר בטעות משפטית או תכנונית, היא מחוייבת לשנות את עמדתה.

15.     כעיקרון, צודקת הועדה המקומית בטענתה כי זוהי זכותה, ולעיתים אף חובתה, לשנות את העמדה המקורית בה נקטה, כאשר מתברר לה כי שגתה. דברים ברורים בעניין זה נפסקו במסגרת בבג"ץ 10359,9717/03 נעלה-עמותה להתיישבות בשומרון וכו' ואח' נ' המינהל האזרחי ליהודה ושומרון ואח', :

     "העותרים טוענים, כי לא היה שום צידוק לשינוי ההחלטה. התשובה לכך היא שהרשות המוסמכת במקרה זה, ככל רשות מינהלית, אינה כפופה, לעניין החלטותיה שלה, לכללי הסופיות ומעשה בית דין ("? 18/82 <> חברה קדישא גחש"א ת"א נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, תל-אביב-יפו, פ"ד לח(1) 701, 717; ?' (? ?', ?"?) ( - ), 983-981 <>). מטבע הדברים ששינוי נתונים או נסיבות יכול להביא, ולעתים חייב להביא, לשינויה של החלטה מינהלית. סטייה מהחלטה מינהלית קודמת יכול שתבוא אף עקב הערכה מחודשת של נתונים קיימים, בלא שינוי נסיבות (לגבי שינוי נסיבות והערכה מחדש: "? 318/75 ?'? ?' ? , , ?"? ? <>(2) 133, 137; "? 795/79 ? ?' ?, ?"? <>(1) 561, 571; , ?' 1010-1008 <>). העקרונות האמורים יפים במיוחד באחד מענפיו של המשפט המינהלי - תכנון ובנייה. בענף זה, העוסק בעיקר בתכנון הפיזי של סביבתו של האדם, יש חשיבות גדולה למתן שיקול דעת רחב לרשות המינהלית בלא שזו תהא קשורה יתר על המידה בהחלטותיה הקודמות."

16.     דברים יפים לעניין זה נקבעו גם ב"? 318/75 ?'? ?' ? ? , ?"? ? <>(2) 133, 137, ב"? 701/81 ?' -? ? ? ?, ?"? <>(3) 1, 5, וב"? 1868/01 <> לוזון נ' ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז ת"א ואח', .

17.     סמכות לחוד, ושיקול דעת לחוד. שינוי בעמדתה של הוועדה המקומית, חייב להיעשות בזהירות רבה, תוך התייחסות לעובדה כי האזרח עלול היה להסתמך על ההחלטה, וכי נזקיו עלולים להיות גדולים אפילו מהנזק הציבורי אשר עלול להיגרם אם ההחלטה תישאר כפי שהיא. שינוי ההחלטה עליה הסתמך האזרח יהיה מוצדק רק במקרים בהם ברור כי יש צורך ציבורי לשנות את ההחלטה המקורית, וככל שהפגיעה באזרח גדולה יותר, כך הצורך הציבורי אמור להיות חריף יותר, על מנת שניתן יהיה להצדיק את השינוי. על האיזונים הנדרשים בעת שקילת שינוי החלטה עמד בית המשפט העליון, ב"? 5273/97 ? ?' ?' ? - ? ?', ?"? <>(4) 757, 761-762:

     "רשות מינהלית אשר עמדה, או הועמדה, על פגם שנפל בהחלטה שיצאה מתחת ידה, רשאית לעתים (ולעתים היא אף חייבת) לבטל את החלטתה או לשנותה, ככל הדרוש לתיקון הפגם שבו לקתה. אך בגדר שיקוליה לביטולה או לשינויה של החלטה קודמת, חייבת הרשות להביא בחשבון את השפעת ההחלטה המבטלת, או המתקנת, על המציאות אשר נוצרה בעקבות החלטתה המקורית. משנרכשו זכויות מכוח ההסתמכות על ההחלטה הראשונה, או אף נוצרו ציפיות לגיטימיות למימושן של זכויות כאלו, שוב אין הרשות - בגדר החלטתה המתקנת - רשאית להתעלם מהן. ככלל, "לא הרי ביטול רשיון, שכבר ניתן כהרי מתן רשיון חדש" (השופט ויתקון ב"? 113/52 <> זקס נ' שר-המסחר והתעשיה [1], בעמ' 700). הרציונל שביסוד עיקרון זה חל, לא רק על החלטות הנוגעות להענקת רישיונות ולביטולם, אלא גם על החלטות מינהליות אחרות...

     מכאן, שעל רשות מינהלית מוטל, לא פעם, להכיר בזכות שנרכשה בהסתמך על החלטה שגויה, הגם שאלמלא ההחלטה רשאית הייתה הרשות שלא להעניקה או להכיר בה ... אכן, מי שזכה בטובת הנאה מכוח החלטה מוטעית של הרשות, שהוא עצמו גרם לקבלתה במעשה מירמה או הטעיה, אינו זכאי לשמר בידו את אשר השיג במעשהו הפסול ... ובנסיבות מיוחדות, כשהדבר מתחייב לקיומו של אינטרס ציבורי חשוב, יהיה מקום להחיל החלטה מתקנת גם כלפי מי שלא נמצא כל פגם בהתנהגותו ... אך מקום שתיקון הפגם, לפחות בעיקרו, יכול להיעשות תוך איזון ראוי בין עניינו של הציבור לבין עניינו של הפרט, יש לפעול תוך התחשבות גם בזכותו או בעניינו של הפרט."

18.     ככלל, על מנת לסטות מהחלטה קודמת, יש צורך בשיקולים כבדי משקל, אשר יצביעו על טעות בהחלטה הקודמת. מקום בו לא נעשתה טעות, לכאורה, אין צורך בשינוי ההחלטה. דברים אלו יפים הם מכוח קל וחומר, כאשר ההחלטה המקורית כבר עברה את שבט ביקורתו של בית המשפט, ונמצאה תקינה. אם ההחלטה הייתה תקינה בשלב ההוא, יש צורך בנסיבות חדשות, או בגילויה של טעות ממשית, על מנת לחרוג ממה שנקבע בהחלטות קודמות.


19.     שינוי החלטה בשלב מאוחר, כאשר אין לכך הצדקה ראויה, הינה פעולה מינהלית בלתי סבירה. דברים יפים לעניין זה נקבעו בבית המשפט העליון, אשר קבע, ב"? 574/81 "? ?' ÷ ÷ ?', ?"? <>(3) 169, 178, את הדברים הבאים:

     "בפסק הדין חדג'ס, "? 318/75 <>, שהובא לעיל, נאמרו הדברים הבאים, בעמ' 137-138:

          "אין לשכוח שעצם אישור התכנית להפקדה נותן יסוד לציפיית היוזם שבאין התנגדויות ובאין נסיבות מיוחדות אחרות תזכה התכנית גם לאישור הסופי לפחות בעיקריה."

     קל וחומר למקרה שלנו, כאשר ההיתר עצמו כבר אושר. ציפייתו של האזרח לקבל לידיו את ההיתר היא טבעית, ובדין יסודה, על-כן יש לכבדה. אי- מילוי הציפייה במקרה זה יהא בו משום "משחק מחבואים עם האזרח ומידה של שרירות-לב" ("? 318/75 <> הנ"ל, בעמ' 139).

     בשום פנים ואופן אין לנהוג בצורת "משחק" כזו באזרח. לא ייתכן שיעודדוהו לפעול למען תכנית מסוימת, יובילוהו לאורכה של כל הדרך המפותלת, הנדרשת ממנו על-ידי החוק, כדי לקבל את האישורים הנחוצים, ולבסוף, לאחר שהשקיע מהונו ואונו והגיע סוף סוף לקצה של דרך זו, יספיק רעיון, שעלה בדעתם של שני חברי ועדה, כדי לבטל במחי יד את אשר השיג בעמל רב."

20.     דומה כי דברים אלו נאמרו בהקשר דומה להפליא למקרה נשוא הערר. גם כאן המדובר בעוררת אשר עמלה, על סמך החלטות קודמות של המשיבה, ועל בסיס דיון מקיף בסוגיות גם בבית המשפט, להשיג את האישורים הנדרשים לשם קבלת ההיתר. בנוסף, היא ביצעה שינויים בתכנון על בסיס הנדרש ממנה מהמשיבה, וכעת, כאשר היא עומדת על סף השלמת כל התנאים, לפתע משנה המשיבה את עמדתה, בשל שינוי פוליטי שחל בקרבה, ומבטלת את כל שהוחלט בעבר.

21.     דברים אלו נכונים במיוחד כאשר העמדה החדשה אינה תואמת גם את עמדת הגורמים המקצועיים בוועדה המקומית. במקרה שכזה, על המשיבה לספק נימוקים כבדי משקל (גם ללא קשר לשינוי עמדתה הקודמת), מדוע מבקשת היא לסטות מהעמדות המקצועיות והאובייקטיביות שהוצגו לה על ידי אנשי המקצוע שלה עצמה. דברים אלו נלמדים, בין היתר, מהאמור ב"? 3/04 <> ועדה מקומית לתכנון ולבניה צפת נ' שר הפנים ואח', :

     "מטבע הדברים, כל חריגה מהכלל על ידי הרשות, מחייבת אותה לנמק את החלטתה, שאם לא כן לא זו בלבד שיהיה קשה להעמיד החלטה זו במבחן הביקורת, אלא שירחף מעליה ענן כבד של חשד שהיא התקבלה באופן שרירותי ומטעמים שאפשר כי היו פסולים. כך הוא במיוחד מקרה בו החלטתה של הרשות מתקבלת בניגוד לדעתם של הגורמים המקצועיים, שלכאורה פעלו על פי אמות מידה שוויוניות שנקבעו כדי להנחות לעניין אופן הפעלתו של שיקול הדעת. אכן, חוות דעתם של אותם גורמים נועדה לייעץ לשר בלבד, ועל כן היא אינה מחייבת אותו והוא רשאי לאמצה או לדחותה, באשר סמכות ההחלטה היתה ונותרה בידיו. אולם, אם במקרה "רגיל" נדרש השר לנקוב ב"טעמים מיוחדים" להחלטתו, מקל וחומר שהוא חייב ללוות את ההחלטה בהנמקה משכנעת במקרה כמו זה שהוא פועל בניגוד לדעתם של אנשי משרדו."

     (ור' גם החלטות ועדת הערר מרכז ב? 310/07 <> אפריקה ישראל בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקווה, ו? 13/10 <> פסח גטרידה גליה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקווה, אשר פורסמו במאגר נבו).

     דהיינו, המלצות הצוות המקצועי אינן מחייבות, אולם על מנת לסטות מהן, יש צורך בהנמקה ראויה. לא ראינו ולו שמץ של הנמקה שכזו. דברים אלו מתווספים לכך כי המדובר בשינוי החלטה קודמת, אשר גם לה יש צורך בהנמקות כבדות משקל. חרף הצורך הכפול בנימוקים ראויים, לא הוצגו בפנינו נימוקים משמעותיים כלשהם, מדוע נכון יהיה לדרוש את אישור משרד התחבורה כתנאי מוקדם לדיון, בבקשה אשר כבר אושרה למעשה בעבר, בהיקף גדול יותר ומשמעותי יותר מהמבוקש כעת.

22.     אנו סבורים כי בנסיבות הללו, החלטת המשיבה אינה יכולה לעמוד. לא הייתה שום הצדקה שלא לאשר את הבקשה, המצומצמת בהיקפה מהבקשה שכבר אושרה על ידיה, בכפוף להצבת תנאים מתאימים. פעולת המשיבה, במקרה זה, אינה סבירה, ואין לנו אלא להתערב בה.

23.     במאמר מוסגר נציין גם כי הדרך בה פעלה המשיבה במקור, כאשר היא ביצעה את הבדיקות הנדרשות לשם אישור הקניון מבחינתה, והותירה את הסוגיות המקצועיות לבעלי המקצוע האובייקטיביים, היא הדרך בה יש ללכת במקרה זה. לא ברור לנו מדוע סבורים חברי ועדת המשנה כי הם יכולים לשמש ערכאת ביקורת על חוות דעת מקצועיות ונטולות פניות, המוגשות להם על ידי משרד התחבורה ורשות הניקוז, בעניינים שבתחום סמכותם.
24.     ראוי לזכור כי אין המדובר בתנאים המבקשים להסתמך על חוות דעת המוגשות על ידי מבקש ההיתר. ברור כי חוות דעת שכאלו אינן יכולות להתקבל כתנאי להוצאת היתר, מבלי שחברי הוועדה בוחנים אותן. חוות דעת המוגשות על ידי צד מעוניין, אינן ניטראליות, ולעיתים קשה מאוד להסתמך עליהן. מאידך, כאשר המדובר בחוות דעת של גופים נטולי פניות, אין שום סיבה להרהר אחריהן (אלא אם למאן דהוא יש מידע כי חוות הדעת נתקבלו בצורה לא ראויה). חזקה על הרשויות כי הן ממלאות אחר תפקידן, ואין שום סיבה כי חברי הוועדה המקומית יניחו כי אלו פועלות מתוך אינטרס סמוי.

     גם מסיבה זו, אין הצדקה לשנות את החלטתה המקורית של המשיבה.

25.     לפיכך, אנו קובעים כי יש לקבל את הערר, ולקבוע כי יש להתיר את הבקשה, בתנאים. כעת, כל שנותר לנו הוא לקבוע את התנאים הנדרשים לשם מתן ההיתר, על בסיס הנתונים שהוצגו לנו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון