היתר לתוספת שירותים והגדלת חדר שינה

היתר לתוספת שירותים והגדלת חדר שינה

ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה באר שבע לאשר תוספת שירותים, הגדלת חדר שינה ומרפסת מקורה בבית משותף.

רקע


מדובר בבקשה להיתר לתוספות שונות בבית משותף ברחוב הלורד בלפור בבאר שבע.
לבקשה הוגשה התנגדות שכן, אשר לא התנגד לבנייה המבוקשת, אלא רק דרש כי שער החוסם מעבר לגינה האחורית של הבניין, יסומן להריסה במסגרת היתר הבנייה.
המשיבה 1, הועדה המקומית, דנה בבקשה להיתר ובהתנגדויות, והחליטה לאשר את הבקשה להיתר, אולם זאת בכפוף לכך כי השער החוסם את המעבר לגינה האחורית יסומן להריסה וזאת כתנאי להוצאת ההיתר.
על החלטה זו הוגש הערר שבפנינו.


הערר


הערר שבפנינו הוגש על ידי מבקש ההיתר.
היות והבקשה להיתר אושרה, מתרכז הערר אך ורק בתנאי דלעיל אשר קבע כי יש לסמן את השער החוסם את המעבר להריסה.
העורר פורש מסכת שלמה של התדיינויות וסכסוכים בנוגע למעבר החסום, בין היתר הסכמים שונים, התכתבות עם עיריית באר שבע, הליך בפני המפקח על המקרקעין ואף פסק דין של המפקח על המקרקעין.
לאור מסכת זו, טוען העורר, כי לא היה כל מקום לכך שהמשיבה 1 תתנה את אישור הבנייה המבוקש בסימון השער החוסם את המעבר להריסה.
המשיבה 1 הגישה כתב תשובה. במסגרת התשובה מסבירה המשיבה, כי שקלה שיקולים תכנוניים בלבד, וכי היות ואין חולק, כי השער נבנה ללא היתר והוא חוסם גישה לחצר האחורית, הרי מדובר בהחלטה תכנונית סבירה.
המשיבה 1 נמנעה, לטענתה, מלדון בכלל המחלוקת הקניינית המורכבת בין הצדדים.
המשיב 2 אף הוא הגיש תגובה מפורטת, אשר אף היא מתייחסת בעיקרה למחלוקת המורכבת ביניהם, וככל הנראה בין שכן נוסף אשר בנה מחסנים החוסמים אף הם את המעבר.
לגופה של הבקשה להיתר הסביר המשיב 2, כי לא ניתן לתת לגיטימציה לבנייה בלתי חוקית החוסמת מעבר לחלק אחורי משותף של החלקה.


דיון


כמפורט לעיל, לצדדים רקע ארוך של מחלוקת קניינית מורכבת הנוגעת בין היתר למעבר לחלק האחורי של החצר המשותפת.


המחלוקת הקניינית אינה בתחום מוסדות התכנון. יתרה מזו, מחלוקת זו אף נמצאת בימים אלו ממש בפתחו של המפקח על רישום המקרקעין.
על מוסדות התכנון לקבל החלטה תכנונית נכונה וזאת לאור חוקי התכנון והבנייה, ואין הם אמורים להיכנס למחלוקת קניינית מורכבת זו.
מבחינת דיני התכנון והבנייה, הנושא שבפנינו ברור, פשוט וחד משמעי.
אין עוררין, כי השער החוסם את הגישה לחצר האחורית נבנה ללא היתר. אין גם מחלוקת כי השער אינו תואם את התכנון החל על המגרש, בנסיבות אלו יש לסמנו להריסה.
נבהיר, כי אף אם צודק העורר בכל טענותיו לגבי מערכת היחסים עם שכניו (ואיננו מכריעים בכך), הרי אין בכך בכדי להפוך את השער שנבנה ללא היתר, לשער חוקי, או לבניה תואמת תכנית, ולכן יש לסמנו להריסה.
יוטעם, כי לא ניתן להכשיר את השער במסגרת הבקשה להיתר, היות וזה חורג הן מקווי הבניין והן מהתוכנית החלה על המקרקעין.
אשר על כן, דרישת המשיבה 1 לסמן את השער החוסם את המעבר להריסה, לא רק שהינה סבירה וראויה, אלא אף מתחייבת מכוח החוק.
נציין, כי העובדה שהשער כבר קיים בפועל ללא היתר, אינה מהווה שיקול לאשרו, אלא דווקא להורות על הריסתו. לקיומה של עבירת הבנייה כשיקול שלא לאשר בקשה להיתר, ר' ערר 268/07(ירושלים) גרכט ואח' נ. הועדה המקומית הראל ואח' ().
מוסדות התכנון אינם רשאים להתעלם מעבירות בנייה כשאלו מובאות לפתחם. כשמוגשת למוסד תכנון בקשה להיתר, חובה עליו לבחון האם קיימת במגרש בנייה לא חוקית, ואם קיימת שכזו, להתנות את מתן ההיתר בהריסתה או למצער, בסימונה להריסה.
לכן, בקשת העורר כי המשיבה 1 תתעלם מקיומו של השער החוסם אשר נבנה ללא היתר, לא רק שאינה סבירה, אלא אף אינה חוקית.


סיכום


לאור האמור לעיל, אנו דוחים את הערר ומאשרים את החלטת המשיבה 1.
נבהיר, כי אין בהחלטתנו זו בכדי לחוות דעה כל שהיא כלפי הסכסוך הקנייני בין הצדדים, בין היתר, בשאלות אופן השימוש במעבר והמחסנים הבנויים, אלא, כל שיש בה הינו לקבוע, כי החלטת המשיבה 1 להורות על סימון השער החוסם להריסה, הינה החלטה סבירה ראויה ומתחייבת מכוח החוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להיתר הקלה בקומה

 2. היתר לניהול לשכה פרטית

 3. בקשה להיתר להשלמת קומת גג

 4. תקופת ההתיישנות לדמי היתר

 5. החזר שכר דירה ששולם ביתר

 6. היתר להובלת חומרים מסוכנים

 7. היתר להשכרת סירות בחוף הים

 8. השגה על דמי היתר בגין מגרשים

 9. בניה בלי היתר מהועדה המקומית

 10. היתר לתוספת בניה בבניין עתיק

 11. הריסת מבנה שיש לו היתר בטעות

 12. דמי היתר למינהל על תוספת בניה

 13. היתר לתוספת שירותים והגדלת חדר שינה

 14. בקשה להיתר בנות עד קו אפס בקומת המרתף

 15. אין אפשרות להגיש בקשה להיתר רק לחלק של מגרש

 16. התניית היתר שינויים בהנמכת גובה גג הרעפים של החניה

 17. הבניה לא התחילה: הגשת בקשה חדשה להיתר לאחר שההיתר הקודם פקע

 18. זכות הערר למתנגד ניתנה בחוק רק על החלטה הדוחה התנגדות להיתר

 19. בקשת פרטנר להחלפת תורן קיים בהיתר לתורן משותף לחברות פרטנר ומירס

 20. הוספת אנטנות ותורן בזק במקום אנטנות ותורן שנשרפו זהה לתורן בהיתר

 21. אישור בקשה להיתר הסותרת החלטת וועדת הערר בהעדר שינוי נסיבות מהותי

 22. אישור תכנית שינויים מהיתר תוספת חדר למערכות טכניות, בשטח 8.84 מ"ר בקומה א

 23. היתר לשינוי בגווני הטיח והאלומיניום של הבית אשר נמצא בשלבי בנייה על פי היתר קודם

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון