כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור

כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור

כך נאמר, בין היתר, בע"א (חד') 17/07 זרד ארכאן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון,:

"בפסה"ד עלתה השאלה האם יש לפרש את סעיף הפטור דנן רק במקרה שמימוש הזכויות נעשה בזמן שההכרזה על המקרקעין הנמצאים בישוב ועל שכונת שיקום היתה בתוקף בעוד אם מימוש הזכויות נעשה בזמן שההכרזה בוטלה ואינה בתוקף לא יינתן פטור מהיטל השבחה, או שמא המועד הקובע לעניין הפטור הוא מועד כניסתה של התוכנית המשביחה לתוקף.
על כך השיב ביהמ"ש כי סעיף 19 (ב)(1) לתוספת השלישית עוסק בפטור מוחלט לחבות מהיטל השבחה ולא רק בפטור מחובת התשלום המהווה "הקפאה" ודחיה של מועד התשלום, עד לביטול/פקיעת תקופת ההכרזה. לכן, ברגע שתוכנית ההשבחה השביחה את הנכס בתקופה שההכרזה היתה בתוקף, יהיה פטור מהיטל השבחה גם אם המימוש ייעשה לאחר פקיעת תקופת ההכרזה.
על אותו משקל ניתן לומר במקרה דנן כי המועד הקובע לעניין הפטור הוא מועד כניסתה של התוכנית המשביחה. אם תוכנית זו נכנסה לתוקף טרם ההכרזה, לא תהיה זכאות לפטור אפילו אם מימוש הזכויות והקמת חובת התשלום בפועל, תהא לאחר ההכרזה (כגירסת המשיבה דנן)."

(ההדגשות במקור)

ובהמשך:
"על כן, במקרה דנן, אם אכן הם פני הדברים שהתוכנית המשביחה, בגינה הוטלו היטלי השבחה על המערערים, היא תוכנית ש/356 שתאריך פרסומה 13.4.1993, כי אז אכן לא יהיו זכאים המערערים לפטור, שכן התוכנית המשביחה נכנסה לתוקף טרם ההחלטה, שהיתה ביום 19.6.1994."

(ההדגשות שלנו).

ויתירה מכך, בפסק דין של בית המשפט השלום, בעש"א (פ"ת) 10002-02-09 גלעדי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה, נדון עניינה של שכונת שעריה ועניינן של אותן תכניות ממש, וכך נאמר שם:

"לעניין בחינת קיומו של פטור, יש לבחון שני נתונים: באיזה תוכניות עסקינן ומועד כניסתן לתוקף, וכן מועד המימוש של הנכס. לעניין התוכניות – הרי שקיימות שתי תוכניות שנכנסו לתוקפן טרם ההכרזה על שכונת השיקום פת/2000 אשר פורסמה ביום 14.5.92. במהלך תקופת ההכרזה פורסמו שתי תכניות: ביום 5.9.87, פת/מק/2000/ד' ו - פת/2000/א. לאחר תוקפה של ההכרזה פורסמה ביום תוכנית חדשה – פת/מק/2000/ד/2 ביום 27.9.01. מועד מימוש הנכס היה לאחר תום תקופת ההכרזה.

קיימים שני פסקי דין אשר ניתנו ע"י בית-המשפט המחוזי בת"א ובבימ"ש השלום בחדרה, אשר דנו בחלק מהשאלות נשוא תיק זה, ע"א 3088/02 הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת נ' פנחס כהן, ו – ע"א 17/07 של בית-משפט השלום בחדרה, זרד ערכאן נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה השומרון, נקבעו כללים מנחים לעניין מתן הפטור מקום שבו התוכנית המשביחה נכנסה לתוקף טרם ההכרזה, וכן על עניין של מועד כניסת התוכנית לתוקף.

נוכח הפסיקה והפרשנות הנכונה אשר לטעמי יש ליתן לסעיף הפטור, הרי שיש להבחין בשלוש תקופות שונות. תוכניות אשר נכנסו לתוקף בתוך תקופת ההכרזה, תוכניות שנכנסו לתוקף לפני תקופת ההכרזה, ותוכניות שנכנסו לתוקף לאחר תקופת ההכרזה.
כאשר בוחנים את מועד כניסת התוכנית לתוקף יחד עם מועד המימוש, הרי שכללי הפטור הינם כדלקמן:
תוכניות משביחות שנכנסו לתוקף בתוך תקופת ההכרזה, בין אם המימוש מבוצע במהלך תקופת ההכרזה או לאחריה, חל פטור מוחלט.
תוכנית משביחות שנכנסו לתוקף טרם תקופת ההכרזה, אין הפטור חל לגביהם ואין נפקות למועד מימוש הזכויות, בין אם הוא נעשה במהלך תקופת ההכרזה, או לאחר סיומה.
תוכניות משביחות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת ההכרזה וממילא מומשו גם לאחר תום תקופת ההכרזה – אין כל פטור.

ומן הכלל אל הפרט:
התוכניות נשוא החיוב נכנסו לתוקפן טרם תקופת ההכרזה, ומועד מימוש הזכויות היה לאחר תום התקופה. לפיכך אין המערער זכאי לכל פטור."

(עמ' 3-2 לפסק הדין, ההדגשות שלנו)

בהערת אגב נעיר כי אמנם נכון הוא, כטענת ב"כ העוררים, כי השאלה האם ההכרזה בתוקף אם לאו, לא עלתה באופן ישיר בפסק הדין, אולם, בכל מקרה, נקודת המוצא בפסק הדין היתה כי ההכרזה איננה בתוקף. מועד מימוש הזכויות בפסקי הדין היה ביום 7.4.08 והשופט גולדס התייחס למועד זה כמועד שלאחר תום התקופה.
לפיכך, גם לאור כל האמור לעיל אין כל רלבנטיות לטענה כי יש דוגמאות לפיהן הוועדה פטרה מהיטל השבחה בתקופת ההכרזה.

אכן כך היה עליה לנהוג ככל שאין מדובר בתכניות שנכנסו לתוקפן לפני ההכרזה כבמקרה שלפנינו.

אשר על כן לאור כל האמור לעיל, מאחר ומדובר בתכניות שנכנסו לתוקף לפני תקופת ההכרזה, הפטור איננו חל, והערר נדחה.

לפיכך גם מתייתר הצורך לדון בטענות הצדדים בנוגע לזכויות במקרקעין.

לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגיעה מתוכנית

 2. תכניות בינוי

 3. תכנית משביחה

 4. בקשה תואמת תכנית

 5. סטיה ניכרת מתכנית

 6. סטיה ניכרת מתכנית

 7. תוכנית שיקום מחצבה

 8. מה זה תוכנית בינוי ?

 9. טעות בתוכנית בנין עיר

 10. פרשנות תכנית בניה על מגרש

 11. מתן "פרשנות הרמונית" לתוכנית

 12. תכנית הרחבת הישוב לפידות

 13. פרשנות תכליתית של תוכנית בניה

 14. היתר תואם תכנית - היטל השבחה

 15. מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ?

 16. ערר לאשר את תכנית לדחות התנגדות

 17. מניעת הפקדת תכנית עקב זיהום מים

 18. סירוב לאשר תכנית בינוי למרכז מסחרי

 19. פרשנות תב"ע - תכנית בניה עירונית

 20. פגיעה במקרקעין פיצויים בגין נזקי תכנית

 21. האם דייר מוגן יכול להתנגד לתכנית בניה ?

 22. בקשה לאישור תוכנית מפורטת לבניית בניין

 23. ניוד זכויות בנייה באמצעות תכנית בינוי

 24. האם יש צורך בפרסום מחודש של הפקדת התכנית

 25. התאמה בין תרש"צ לבין תכנית החלה במקרקעין

 26. ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת

 27. פיצויים על תכנית שהשביחה את ערך המקרקעין ?

 28. פגיעה בפוטנציאל של קרקע בגלל אישור תכנית

 29. האם אפשר למנוע תוכנית הבראה של העירייה ?

 30. התנגדות לאישור תכנית נקודתית בסמכות ועדה מקומית

 31. הערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת

 32. עתירות מנהליות כדי להמריץ את הרשות לקדם תכניות

 33. נטען כי אישור תוכנית בניה תעכב פינוי פולשים מהקרקע

 34. האם יש היטל השבחה על אישור תכנית ארצית או מחוזית ?

 35. סמכות ועדת ערר לבחון האם התכנית חוקית מבחינה תכנונית

 36. נטען כי תוקף התכנית פג ולא ניתן לאשר מכוחה היתר בניה

 37. האם מותר לבנות בריכת שחיה, כשהתכנית שותקת בעניין זה ?

 38. תכנית השינויים להגדלת פתח בקומת הקרקע והפיכת חלק לדלת

 39. אין להגביל היתר בניה על סמך תכנית עתידית שטרם אושרה

 40. לא כל הדיירים ביקשו לממש את תוספת הבניה המותרת בתוכנית

 41. ערעור מינהליים שאוחדו בגין פגיעה בערך מקרקעין עקב תכנית

 42. ערר על החלטה לדחות התנגדות לבקשה לתכנית שינויים של בנייה

 43. שמי שבחר לבנות לפי התכנית הקודמת לא תחול עליו התכנית החדשה

 44. גילה לראשונה כי על פי התכנית ה"ממוחשבת" דרך נמצאת על ביתו

 45. האם ניתן לאשר היתר בניה על פי תוכנית שהופקדה לפני 1.1.96 ?

 46. טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויות

 47. טענה כי מומחה טעם בית המשפט התייחס "בטעות" לתכנית אחרת שקדמה לתוכנית

 48. בניית מבנה בודד מקום בו התכנית מחייבת בניית שני מבנים לא מהווה סטיה ניכרת

 49. האם שינוי בקוי הבנין בתוכנית פוגעת באפשרות הרחבת כבישים העתידית של במקום ?

 50. כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור

 51. נטען כי יש לקחת בחשבון לעניין הוראות התכנית גם הליכים משפטיים מאוחרים לתכנית

 52. תוכנית הקובעת בניה בחלקה מסוימת ללא התייחסות להריסת הבנוי על החלקה במצב הקודם

 53. המועד הקובע לפיו מחשבים נזק שנגרם ע"י תכנית הוא מועד פרסום ההודעה על אישור התכנית ברשומות

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון