הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

הגישו התביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית כמתחייב על פי חוק

לטענת העוררים, ועדת הערר הטעתה אותם, בכך שהחתימה על התביעה חותמת "נתקבל".


העוררים מעלים טענות נוספות כנגד ועדת הערר, לרבות הטענה כי היה אסור לועדת הערר לקבל את התביעה, וכי החותמת הוטבעה באופן רשלני.
עוד טענו העוררים, כי כתובת ועדת הערר והועדה המקומית הייתה זהה באותה עת, וגם זה טרם לטעות.
המשיבות הגישו תשובות לערר.


דיון:


אין עוררין, כי התביעה הוגשה באיחור ניכר לוועדה המקומית. לכן, לא ניתן לדון בתביעה ללא הארכת מועד להגשתה.
לכן, בערר שפנינו עולות שתי שאלות: השאלה הראשונה, האם מוסמכת ועדת הערר להאריך את המועד להגשת התביעה. השאלה השנייה מתעוררת רק היה ונקבע, כי קיימת סמכות כאמור. שאלה זו הינה: האם בנסיבות המתוארות לעיל, מן הראוי להאריך את המועד.


הסמכות להארכת המועד:


חוק התכנון והבניה קבע את המועד להגשת תביעה, ואף קבע את הגוף המוסמך להאריך את המועד.
כך, נקבע בסעיף 197(ב) לגבי המועד, כי המועד להגיש את התביעה הינו שלוש שנים, וכך נקבע לגבי הגוף המוסמך ליתן ארכת מועד: "שר הפנים רשאי להאריך את התקופה האמורה,..."
כלומר, חוק התכנון והבניה, קבע את האינסטנציה אשר תהא רשאית להאריך את המועד להגשת התביעה, והיא שר הפנים.
טוענים העוררים, כי קיימת סמכות מקבילה לועדת הערר למתן ארכת המועד.
איננו מקבלים טענה זו.
הן לשון החוק והן תכליתו אינם מלמדים על סמכות מקבילה שכזו.
מבחינת לשון החוק, הרי זה נקב מפורשות בשר הפנים, ורק בשר הפנים. לא ניתן להניח, כי החוק נקב מפורשות בשר הפנים ככזה המוסמך להאריך את המועד, והשמיט בטעות סמכות שכזו לועדת הערר או לגוף אחר.
מבחינת תכליתו של החוק, ניתן לראות כי המחוקק בחר באינסטנציה תכנונית בכירה, בעלת ראיה רוחב, לאישור הארכת מועד.
בפני המחוקק הייתה האפשרות לקבוע את הועדה המקומית, או את ועדת הערר או את הועדה המחוזית כבעלי הסמכות, אולם זה בחר לקבוע גורם בעל ראיה כללית וארצית ולא גרום מקומי או אף מחוזי.
לפיכך, תכלית החוק בעניין זה הינה, כי ארכת המועד תינתן על ידי גרום בעל פרספקטיבה וראיה ארצית בנושא, וזאת, בין היתר, לצורך קביעת קריטריונים שוויוניים במתן ארכות מועד בכל הארץ. נציין, כי שר הפנים אף פרסם הנחיות לגבי מתן ארכות מועד.
על חשיבות נושא ההתיישנות בתביעה לפי סעיף 197 ומכאן גם על המוסמך למתן ארכות מועד, ניתן ללמוד גם מתקופת ההתיישנות המקוצרת שנקבעה להגשת התביעה (שלוש שנים במקום שבע שנים בתביעה אזרחית).
לפיכך, הן לאור לשונו של החוק והן לאור תכליתו, אין לועדת הערר סמכות להאריך את המועד להגשת תביעה לפי סעיף 197.
במאמר מוסגר נציין, כי את חוסר ההיגיון המשפטי במתן סמכות מקבילה לועדת הערר ניתן ללמוד גם מעובדות התיק שבפנינו. העוררים ציינו, כי הגישו במקביל לערר זה בקשה לארכת מועד לשר הפנים. כעת, לשיטתם, אף ועדת הערר צריכה לדון באותה ארכת המועד. לפיכך, היה והיינו מקבלים את עמדתם של העוררים, יכול היה להיווצר מצב בו ועדת הערר תעניק ארכת מועד כמבוקש, אולם, שר הפנים יסרב ליתן ארכת מועד כאמור. מובן, כי מדובר במצב אבסורדי ולא רצוי.
עמדתנו זו, כי שר הפנים הינו בעל הסמכות הייחודית למתן הארכת מועד נתמכת בפסיקה בנושא. ר' ערר (צפון) 158/97 שטיינברג ואח' נ. הועדה המקומית שומרון .
אשר על כן, אנו קובעים, כי ועדת הערר אינה מוסמכת להאריך מועד להגשת תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה והסמכות נתונה אך ורק לשר הפנים.
מובן, כי עצם העובדה שהטענות בעניין הזכות לקבלת ארכת המועד מופנות כנגד מזכירות ועדת הערר דווקא, אין בהם בכדי להעניק סמכות לועדת הערר מקום שאין סמכות שכזו מכוח חוק.


סיכום:


לאור האמור לעיל אנו דוחים את הערר.
אין בהחלטתנו זו בכדי להוות דעה כלשהי לגבי ההצדקה או העדר ההצדקה למתן ארכת מועד במקרה זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון