ערר חיוב בריבית פיגורים על היטל ההשבחה שנקבע בהחלטת השמאי המכריע

ערר חיוב בריבית פיגורים על היטל ההשבחה שנקבע בהחלטת השמאי המכריע

שומת היטל ההשבחה נשוא החלטת השמאי המכריע הוצאה על ידי המשיבה בסוף
יולי 2007. לפיכך הוראות תיקון 84 אינן חלות עליה.

סמכות ועדת הערר לדון בעררים על היטל השבחה על פי הוראת התיקון היא מתאריך 1.5.09 ואילך.

כמפורט בערר, בגין שומת היטל ההשבחה שהוצאה ביולי 2007, הייתה הסכמה בין הצדדים למנות שמאי מכריע, את מר שאול רוזנברג. ביום 5.2.09 הוא הודיע על פרישתו מהמינוי.

משפרש השמאי המכריע שמונה בהסכמה, ומשנבחרו עד למועד זה, כחלוף שנתיים מהוצאת השומה, שמאים מכריעים ע"פ תיקון 84 לחוק, הסכימו הצדדים מיזמתם, למינוי שמאי מכריע ע"פ הוראות תיקון 84 לחוק, על אף, כפי שגם מודגש בערר (סעיף 1ז' שבו), כי אין לתיקון תחולה בעניין השומה נשוא הערר.

הסכמת הצדדים להחיל על עצמם את הוראות תיקון 84 לחוק, למינוי שמאי מכריע מקרב השמאים המכריעים שמונו על פי התיקון ולהחיל על ההליכים שבפניו את הוראות התיקון לחוק, אין בה כדי להקים סמכות - לא פרוצדוראלית ולא מהותית - לוועדת הערר לדון בערר הנדון, אשר חלים עליו הוראות הדין הקודם.

מינוי שמאי מכריע לחוד והקניית סמכות לוועדת הערר לחוד.

ודוק – הסכמת הצדדים בכל מקרה, כפי שגם עלה בדיון בפנינו אכן גם הייתה למינוי שמאי מכריע ע"פ תיקון 84 לחוק ולא הסכמה לדיון בפני ועדת הערר (על אף שלטעמנו, בכל מקרה, הסכמה כאמור, איננה יכולה לעמוד ולהקים סמכות שאיננה קיימת בחוק).

צדדים אינם יכולים להקנות בהסכמה סמכות לדון בעניינם משזו איננה מסורה וקבועה בדין, ואשר גם קבועה ומסורה לטריבונל אחר.

יוער גם כי נראה שהעוררת אכן נקטה בדרך הנכונה והגישה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על השמאי המכריע לבית משפט השלום.

אשר על כן נדחה הערר.

לפנים משורת הדין, מאחר והערר הוגש בתקופת "חבלי הלמידה" של תחולת הוראות תיקון 84 לחוק, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לחקירת שמאי

 2. ערעור על שמאי מכריע

 3. תביעה לשכר טרחת שמאי

 4. ביטול החלטת שמאי מכריע

 5. שאלות הבהרה לשמאי המכריע

 6. ערעור על מינוי שמאי מכריע

 7. תביעה נגד השמאי של הביטוח

 8. תקנות שמאי מכריע שכר טרחה

 9. ערעור על החלטת שמאי מכריע

 10. הפחתת הסכום שקבע שמאי מכריע

 11. דחיית ערר על שומת שמאי מכריע

 12. שמאי מקרקעין מטעם בית המשפט

 13. השבחה מתוכנית חדשה - שמאי מכריע

 14. חסינות עובד ציבור שאינו עובד מדינה

 15. החזר הוצאות שמאי רכב - תביעות קטנות

 16. החלטה בבקשה למתן הוראות לשמאי מומחה

 17. ערעור על שמאי מכריע בעניין היטל השבחה

 18. ערעור ועדה מקומית על הכרעת שמאי מכריע

 19. השגה על שומת היטל השבחה של שמאי מכריע

 20. הארכת מועד להגשת ערר על החלטת שמאי מכריע

 21. ערעור שכנגד על החלטת השמאי המכריע בעניין היטל השבחה

 22. פתיחת תיבת המכרזים על ידי מי שאינו חבר ועדת המכרזים

 23. שילם לשמאי אך לא קיבל ממנו את חוות הדעת - תביעת פיצויים

 24. ערר חיוב בריבית פיגורים על היטל ההשבחה שנקבע בהחלטת השמאי המכריע

 25. הגשת חוות דעת שמאי חשבון שכ"ט שמאי אישור אי הגשת תביעה מסמכים ותמונות

 26. החלטת שמאי מכריע כי אין הבדל בייעודי הקרקע בין התכנית המתארית לבין התכנית המפורטת

 27. חישוב נזק לרכב לפי עלות תיקון בפועל או לפי דו"ח השמאי ? המשקף עלות תיקון לצרכן

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון