היתר לשימוש חורג לצמיתות

היתר לשימוש חורג לצמיתות

במקרה הנדון, השימוש של משרדים בדירה נשוא הבקשה להיתר בנייה הותר על פי הוראות התכנית שחלה במקום, ולפיכך המדובר בבקשה להיתר לשימוש חורג מהיתר.

סעיף 148 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965 קובע כי "היתר לשימוש חורג ינתן לתקופה מוגבלת מראש, היתר לשימוש חורג מהיתר או הקלה יכולים להינתן לתקופה מוגבלת מראש".

לנוכח ניסוחו של סעיף זה עולה לדעתנו, כי כשמדובר בהיתר לשימוש חורג מהיתר, ברירת המחדל היא כי ההיתר ינתן לצמיתות, אם כך מבוקש על ידי מבקש ההיתר. עם זאת, כלשון הסעיף יכולה הועדה המקומית גם לאשר לתת היטל לשימוש חורג מהיתר לתקופה מוגבלת מראש, אך במקרה כזה צריך להיות טעם לכך.
יצוין כי קיימים מקרים שבהם מבקש ההיתר לשימוש חורג אינו מעוניין לקבל היתר לצמיתות, אלא לתקופה מוגבלת, כגון כאשר הוא שוכר של הנכס.

כפי שכבר קבענו במספר רב של החלטות, כאשר מדובר בבקשה להיתר לשימוש חורג מהיתר, המבחן הוא "מבחן התאמה" דהיינו, האם המקום אשר נבנה מלכתחילה ליעוד אחר, מתאים ליעוד המבוקש. לפיכך, משהנכס נשוא הבקש עומד במבחן זה, ונקבע כי השימוש החורג מהיתר הבנייה מתאים לשימוש המבוקש, עם או בלי ביצוע התאמות, הרי שהתאמה זו היא קבועה, ולפיכך אין בדרך כלל סיבה שלא לאשר הבקשה להיתר לשימוש חורג מההיתר לצמיתות.

במילים אחרות, משנקבע כי ניתן לאשר שימוש חורג מהיתר בנכס מסוים שכן הוא מתאים לשימוש המבוקש, אין בדרך כלל סיבה שלא לאשר את השימוש לצמיתות.

עם זאת יתכנו מקרים בהם קיים ספק בלב מוסד התכנון אם הנכס הנדון מתאים לשימוש המבוקש החורג מהיתר הבנייה על פיו הוא נבנה.
כך לדוגמא, כאשר נכס מסוים נבנה מלכתחילה כדירת מגורים, באזור שעל פי התכנית שחלה בו מותר להפעיל גם מסעדה, ומוגשת בקשה להיתר לשימוש חורג מההיתר להפעלת מסעדה במקום הדירה, יתכנו מקרים שבהם הועדה המקומית תאשר שימוש זה בתנאי ביצוע התאמות בנכס כגון - הסדרת נושא אצירת האשפה, עמידה בדרישות כיבוי אש, איכות הסביבה, וכיו"ב, אך עדיין יש לועדה המקומית ספקות האם התאמות אלה מספקות. במקרה כזה יהיה זה נכון כי הועדה המקומית תאשר בשלב הראשון היתר לשימוש חורג מהיתר לתקופה מוגבלת, ובתום אותה תקופה היא תבחן פעם נוספת אם ההתאמות שנדרשו על ידה מספקות ומאפשרות את המשך ההפעלה של המסעדה במקום.

במקרה הנדון משרד עורכי הדין נשוא הבקשה פועל במקום במשך שנים רבות. לא התקבלו התנגדויות לבקשה להיתר לשימוש חורג.
גם הועדה המקומית לא הביאה בפנינו נימוק משכנע מדוע היא נמנעה לאשר את הבקשה לצמיתות.
בנסיבות עניין אלה אין לדעתנו ספק כי המקום הנדון מתאים לשימוש המבוקש של משרד עורכי דין, ולפיכך אין אנו מוצאים סיבה שלא לאשר את הבקשה להיתר לשימוש חורג לצמיתות.

לפיכך אנו מקבלים בנושא זה את הערר וקובעים, כי ההיתר לשימוש חורג במקרה הנדון יינתן לצמיתות, בכפוף לתשלום היטל השבחה כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו שימוש חורג ?

 2. שימוש חורג מחניה לאחסנה

 3. שימוש חורג מחניה לאחסנה

 4. היתר זמני לשימוש חורג

 5. שימוש חורג חדרי אירוח

 6. היתר לשימוש חורג לצמיתות

 7. ביטול היתר לשימוש חורג

 8. שימוש חורג במחסן חקלאי

 9. בקשה לשימוש חורג לחניון

 10. שימוש חורג בקרקע חקלאית

 11. היתר לשימוש חורג פעוטון

 12. שימוש חורג במבנה חקלאי

 13. הכשרת שימוש חורג במקרקעין

 14. בקשה לשימוש חורג מעון חוסים

 15. הסמכות למתן היתר לשימוש חורג

 16. היתר לשימוש חורג לגן אירועים

 17. שימוש חורג במחסן לצרכי משרד

 18. היתר לשימוש חורג אולם אירועים

 19. בקשה לשימוש חורג למסגריה ממגורים

 20. ביטול היתר לשימוש חורג לבית קפה

 21. שימוש חורג של חקלאים בקרקע חקלאית

 22. בקשה לשימוש חורג במחסן לשימוש למסעדה

 23. היתר לשימוש חורג לתחנת דלק ל-3 שנים

 24. ניכוי הוצאות התאמה בזמן שימוש חורג

 25. אישור לשימוש חורג מתעשייה למגורי עובדים

 26. התעשרות שלא כדין עקב שימוש חורג במקרקעין

 27. בקשה לשימוש חורג במרתף שנבנה ללא אישור בתל אביב

 28. בקשה לשימוש חורג מייעוד מסחרי לייעוד אולם שמחות

 29. היתר לשימוש חורג במחסן במרתף לשימוש של עסק ומוסך

 30. ערר על אישור בקשה לשימוש חורג לצורך מגורי עובדים

 31. ביטול צו הפסקה שיפוטי בגין שימוש חורג במקרקעין

 32. ערר על החלטה להתיר שימוש חורג למשך 3 שנים לפעוטון

 33. בקשה לחידוש היתר לשימוש חורג בדירה כמשרד לעורכי דין

 34. עיכוב ביצוע כניסת צווי הריסה ואיסור שימוש חורג לתוקף

 35. צו מניעה קבוע אשר יאסור לעשות שימוש חורג במשק חקלאי

 36. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר שימוש חורג לצהרון לילדים

 37. שימוש חורג לאחסנת וייצור מסגרות אלומיניום לתקופה של שלוש שנים

 38. בקשה לשינויים ותוספת הקלה בגובה מבנה ושימוש חורג לקופ"ח ומשרדים

 39. בקשה לשימוש חורג לבית אבות במקרקעין המיועדים לתעשייה ולמלאכה קלה

 40. אי הגשת התנגדויות אינו מכשיר באופן אוטומטי בקשות לשימושים חורגים

 41. היתר לשימוש חורג לשימוש במרתף למשרד לבעלי מקצועות חופשיים לצמיתות

 42. בקשה להיתר שימוש חורג שאינה חתומה על ידי כל בעלי המקצוע הנדרשים על פי הדין

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון