הקמת מתקן שידור על גבי עמוד חשמל קיים והצבת ציוד נלווה

הקמת מתקן שידור על גבי עמוד חשמל קיים והצבת ציוד נלווה במקרקעין הידועים כחלקה 11 גוש 5275 סמוך לקיבוץ פלמחים.

העוררת טענה כי הואיל ומדובר בדחיית ההחלטה לזמן בלתי מוגבל ומבחינה מעשית לא ניתן לצרף אנטנות נוספות לתורן חברת חשמל המדובר למעשה בדחיית בקשתה.

כן הבהירה העוררת כי מדובר במתקן המבוקש חלף מתקן אחר שעליה לפרק מנסיבות שאינן בשליטתה, על גבי מגדל המים במרכז הקיבוץ. הקרקע בה מצוי מגדל המים מיועדים למפוני תכנית ההתנתקות.

העוררת טוענת כי הרקע לבקשתה כמפורט לעיל כמו גם העובדה כי מבחינה נופית מדובר באיחוד תשתיות והנעלם בדבר מצב בקשותיהן של חברות אחרות, מוציאה מגדר הסבירות את עמדת הועדה המקומית.

עוד הבהירה העוררת כי פינוי המתקן על מגדל המים מחייב 2 מתקנים אחד באזור התעשייה והאחר המבוקש.

עוד נטען כי מדובר בבקשה תואמת תמ"א, כי מבחינה נופית האלטרנטיבה של הקמת תורן חדש משותף למספר חברות תגרום פגיעה מוחשית יותר בנוף וכי הועדה המקומית לא הפניתה לכל בקשה של חברה סלולרית אחרת.

הועדה המקומית טענה כי כיום נעשה הכיסוי לכל החברות בתורן על מגדל המים וכי הקיבוץ הפנה את כל החברות לאתר חלופי באזור התעשייה.

הועדה טענה כי יתר המפעילים הסתפקו בפתרון זה.

מדובר בשמורת נוף על פי תמ"מ / 3 / 21 ובו מבוקש גם מתקן תקשורת מבטון בשטח 13 מ' X 3 גובה גדר תומכת ותורן חדש חלף עמוד חשמל קיים. התורן המבוקש מגיע כדי 15 מ' גובה.

הואיל והועדה המקומית לא התייצבה לדיון הועבר פרוטוקול הדיון לעיונה ולתגובתה.

הועדה המקומית השיבה כי ביום 2/2/10 הוגשה בקשה למתקן משותף באזור התעשייה והיא תובא לדיון בזמן הקרוב, וכן חזרה על כך כי השטח רגיש נופית והוסיפה כי השטח רגיש גם מבחינה בטחונית נוכח סמיכותו לבסיס פלמחים.

על כך השיבה העוררת כדלקמן:

הבקשה להיתר המשותף הוגשה עוד ביום 23/7/09 טרם הגשת הבקשה נשוא הערר. כמו כן הבהירה כי לבקשה ניתן אישור צה"ל שצורף לערר.

המתקן המשותף לא יעניק את מלוא הכיסוי שכן תוואי השטח מחייב הקמתו של האתר נשוא הערר בנוסף ולא במקום האתר המשותף באזור התעשייה.

אשר לרגישות הנופית – מדובר במתקן על גבי עמוד חשמל צמוד לכביש ולגדר הבסיס הצבאי.

דיון והכרעה:

בדיון שנערך לפנינו הובהר כי מדובר במתקן שיותקן על עמוד חשמל בגובה 15 מ' חלף עמוד קיים בגובה 12 מ'. העוררת הבהירה כי נוכח השינויים בתוואי השטח בין האתר הקיים בראש גבעה לאתר בשיפוליה יש צורך בפיצול הכיסוי הסלולארי.

בהעדר בקשות נוספות ובהתחשב בעובדה כי הבקשה תואמת את מגמת איחוד התשתיות המועדפת על פי תמ"א 36, כמו גם בהעדר סתירה לטענותיה של העוררת בדבר הצורך בפיצול האתר הקיים והרקע לפינויו אנו סבורים כי דין הערר להתקבל. וזאת בשים לב דווקא לשיקול הנופי המהווה שיקול רלוונטי על פי תמ"א 36.

במצב דברים בו ניתן פתרון של איחוד התשתיות כנ"ל באופן שאינו חריג לאזור (ולעניין זה איננו רואים בהגבהת עמוד החשמל הקיים כדי 3 מ' חריגה משמעותית לעניין זה), מדובר בפתרון סביר מהבחינה הנופית.

יחד עם זאת על מנת להקדים צפי לבקשות עתידיות אנו סבורים כי יש להתנות ההיתר בהתחייבות חברת פלאפון להעתיק המתקן לאתר משותף ככל שידרש ויאושר בידי הועדה המקומית חלף המתקן המבוקש. כמו כן יש להתנות ההיתר בנטיעתם של עצים סביב המתקן המבוקש.

בכפוף לאמור הערר מתקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזכות לחשמל

 2. חשמל כשר לשבת

 3. חבלה במונה חשמל

 4. פגיעה בכבל חשמל

 5. שיבוש מונה חשמל

 6. פגיעה בעמוד חשמל

 7. התנגשות בעמוד חשמל

 8. תביעת מונה חברת החשמל

 9. תאונת עבודה - מכת חשמל

 10. שימוש בלתי חוקי בחשמל

 11. השעיית עובד בחברת חשמל

 12. ביטול החלטה לנתק חשמל

 13. נזקים בגלל ניתוק חשמל - פיצויים

 14. ? תאונה עם מסור חשמלי – פיצויים

 15. נזקי חקלאות בגלל הפסקת חשמל

 16. תביעה בגין עבודות חשמל בבית

 17. נזקים חקלאיים עקב זרם חשמלי

 18. העמדה לדין של עובד חברת חשמל

 19. חוב שוכר לעירייה ולחברת חשמל

 20. חוב רטרואקטיבי על חשבון חשמל

 21. הפחתת צריכת חשמל - תאורת רחוב

 22. פיצוי על הפסקות חשמל ללא התראה

 23. ניתוק חשמל למסעדה בשל עבירות בניה

 24. פיצוי מחברת החשמל - נחשולי מתח

 25. נזק למכשירי חשמל עקב הפסקת חשמל

 26. ביטול קניית מכשיר חשמלי עקב תקלות

 27. התנגדות להצבת עמודי חשמל במקרקעין

 28. תביעה לתשלום על עבודות חשמל במשרד

 29. תביעה כספית בגין צריכת חשמל שלא כדין

 30. עתירת חשמלאי לשלם לו שכר עבודה בחנות

 31. טענת פלישת חברת החשמל לנחלה וגזילת שטח

 32. התנגדות לבניית עמוד חשמל עם שנאי במושב

 33. ניתוק חשמל לנכס בשל עבירות בניה (טופס 5)

 34. ביטול עסקת קניית מכשיר חשמלי דרך אתר "יד 2"

 35. חברת החשמל ביקשה לנתק חשמל בטענה שחיבל במונה

 36. תביעה לתשלום שכר טרחה על עבודות חשמל שלא שולם

 37. בניית של חדר טרנספורמציה על פי דרישת חברת החשמל

 38. תביעה לתשלום שכרם בגין עבודות חשמל עבור מועצה מקומית

 39. עובד של חברת החשמל שלא הצהיר לפני לתחילת על קרבת משפחה

 40. הקמת מתקן שידור על גבי עמוד חשמל קיים והצבת ציוד נלווה

 41. מנוף פגע בכבל חשמל שנפל ופגע ברכב חונה (תביעת פיצויים)

 42. ערר על התקנת מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית

 43. ניסיון התנכלות לנציגות המהנדסים בחברת החשמל בשל פעילותם הארגונית

 44. ערר ליתן אישור לחיבור חשמל מים וטלפון (טופס 4) למבנה מגורים חד משפחתי

 45. תאונת עבודה על מכונה לגריסת צינורות פלסטיק המונעת באמצעות מנוע חשמלי

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון