ערר לאשר הרחבת תוואי דרך שאושר

ערר לאשר הרחבת תוואי דרך שאושר

רקע
הרחבת אותה דרך גובלת בביתם של העוררים שהינו בית משותף בן 4 קומות בפינת הרחובות גרינבוים ושדרות הרצל בראשון לציון . רחוב גרינבוים מותווה בתכנית תקפה ברוחב של 10 מ' ובקטע הסמוך לבניין העוררים ברוחב של 6 מ' והתכנית קובעת הרחבת קטע זה אף הוא כדי 10 מ'.

עסקינן בטבורה של העיר ראשון לציון בשכונת מסחר ומגורים בה מצויים מוקדים מושכי קהל דוגמת היכל התרבות, קניון רוטשילד ועוד.

בשעתו, אושרה סמוך למקרקעין העוררים (מעבר לכביש) תכנית רצ / 79 / 16 (להלן: "תכנית 16") המייעדת שטח נרחב למסחר מול בניין העוררים. עניינה של תכנית זו נדון בבית המשפט המחוזי בעת"מ 2022/99, אשר שונה מהוראותיה והחזיר את הדיון לועדה כדי למצוא פתרון לצרכי הגישה.

לדברי העוררים כל בחינה ו/או פתרון למעט הפקדת התכנית נשוא ערר זה לא נעשו, אך עם זאת אין חולק כי תכנית זו (16) פורסמה למתן תוקף.

תמצית טענות העורריםהורתה ולידתה של התכנית נשוא הערר "בחטא הקדמון" – אישור תכנית רצ / 79 / 16. הפתרון התחבורתי עליו דובר בועדה המקומית בשעתו היה פתרון מאוחד לחלקת העוררים ולכביש, כעולה מסיכום דיון ועדה מצומצמת מיום 7.12.00
אלא שפתרון כזה לא הוצע ולא קודם ובמשך כעשור לא נקטה הועדה המקומית בכל פעולה לקידום התכנית.
בשנת 2001 הופתעו חלקם של העוררים לקבל הודעות בדבר הפקעה לפי סעיפים 5 ו – 7. העוררים התנגדו להפקעה שכן לטענתם אין בנמצא תכנית המפקיעה את חלקתם. בעקבות ההתנגדות היה נדמה שהועדה המקומית חזרה בה מהודעות ההפקעות ברם כעבור 4 שנים שוב קיבלו העוררים הודעות לפי סעיפים 5 ו – 7 אשר גם אליה התנגדו.
בעקבות האמור נערכה פגישה בלשכת ראש העיר ביום 9.6.05 שם סוכם כי יש לקדם תכנון כולל של כל רצועת רחוב הרצל ממתחם רוטשילד ועד חלקה 39 (נשוא תכנית 16) כמו כן העירייה הודתה כי לא ניתן להפקיע רק חלק מהחלקה וכי הפקעה זו דרושה ממילא לצורך הרחבת רחוב הרצל.
קיימות חלופות תנועתיות ראויות יותר, ובהתייחס לחלופה המוצעת בתכנית קא עסקינן קובע מומחה מטעמם כי מיקום פתחי החניון במעבר צר בין הבניינים יצור בעיות תפעוליות וסביבתיות חמורות וכי מוצע למקם את פתחי החניון בחזית המזרחית סמוך לכביש השירות ברחוב הרצל.
הרחבת רחוב הרצל בצירוף הפקעת השטח הנוסף לא מאפשרות כל מימוש בחלקת העוררים בהתחשב בקביעת קו הבניין הקדמי כדי 5 מ'.


תשובת הועדה המקומיתהמבנה האמור והחלקה נכללות בתכנית רצ / 79 / 4 משנת 1969 המהווה תוספת לנת"צ לאורך הגדה המערבית ברחוב הרצל וקובעת הפקעת חלק מהחלקה לצורך דרך תוך סימון המבנה להריסה. הרשות המקומית השלימה הריסת יתר הבניינים שעמדו באותו תוואי.
פורסמו הודעות הפקעה והעירייה פעלה לרכישת דירות המגורים במבנה. ברם למעט דירה אחת שנרכשה ע"ח חברת נתיבי איילון המבצעת את הפרויקט לא עלה בידי העירייה להשלים רכישתו של הבניין.
לחיבורו של רחוב גרינבוים עם רחוב הרצל אין קשר להרחבתו של רחוב הרצל גופו כך שהתקדמות הליכי הפקעת המקרקעין אינה מונעת את סלילת דרך החיבור החשובה בין גרינבוים להרצל.
תכנית 16 פורסמה למתן תוקף ביום 1.8.99. תכנית זו הפקיעה שטח רק מחלקה 39 (מול חלקת העוררים).
רחוב גרינבוים שוכן בשכונת מסחר ומגורים בלבה של העיר אשר במהלך השנים האחרונות התעצמה בו תנועת הסוחרים, הדיירים והמבקרים על רכביהם. כל התנועה בתחום משולש הרחובות הרצל רוטשילד ז'בוטינסקי מנותב כיום ליציאה אחת בלבד (רחוב רוטברג) דבר בלתי מתקבל על הדעת. לפיכך נדרשת הסדרת יציאה נוספת מהמתחם דבר האפשרי לביצוע רק דרך רחוב גרינבוים היה ויורחב.
המדובר בצורך עכשווי טרם בניית הפרויקט בחלקה 39 ועל כן אין כל קשר בין השתיים.
גם פרופ' מהלאל המומחה התחבורתי מטעם העוררים מסכים כי יש צורך בהרחבת רחוב גרינבוים כאשר רוחבו הנוכחי יוצר תוואי כניסה מאולצים והוא נופל מהמינימום הנדרש לרחוב עירוני. חוו"ד של פרופ' מהלאל ניתנה לפני כ – 10 שנים ואינה לוקחת בחשבון הגידול בנפח התנועה במהלך אותו פרק זמן.


דיון והכרעה

ועדת הערר שמעה את הערר, דנה בטענות הצדדים ואף יצאה לסיור על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהסוגיות שבמחלוקת, במסגרת זו נמצא כדלקמן:הבניינים בהרצל 82 ו – 88 נסוגים ביחס לבניין בהרצל 84.
הבניין בהרצל 84, 3 קומות מוזנח וחוסם את הנת"צ המתוכנן.
בחזית הרצל 86 מבוצע גינון ובמגרש עצמו מופעל חניון.
רחוב גרינבוים מאפשר תנועה עד לחניון ממערב להרצל 84.
הריסת חלק מהמבנה בהרצל 84 לא הגיונית.
הריסת המבנה כולו בהרצל 84 תאפשר ביצוע הנת"צ, וכפועל יוצא גם את חיבור רחוב גרינבוים להרצל.


העובדה כי יהא באותו פתרון להקל לפתור הבעיות התחבורתיות בחלקה 39 אינה מעלה ואינה מורידה. הוראה זו בצירוף הוראות סעיף 190 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 מחייבת הפקעת הבניין בשלמותו.

השתכנענו כי קיימת הצדקה תכנונית כללית להרחבתו של רחוב גרינבוים, שכן בהתחשב באינטנסיביות המתחם האמור על האלמנטים הציבוריים והמסחריים הכלולים בו ברי כי אין די ביציאה אחת.

לא זו אף זו, דומה (ואין אנו קובעים מסמרות לעניין זה) כי גורלו של הבניין להריסה נחרץ לפני כ – 40 שנה כתוצאה מפועלה של תכנית רצ / 79 / 4 אשר קבעה את האזור כמסחרי וסימנה חלק ממנו להריסה זה מכבר, עוד קודם לרכישת הזכויות בידי מרבית העוררים כעולה מנסח הרישום שצורף לערר.

הועדה המקומית הצהירה כי אין בכוונתה להפקיע רק חלק מהבניין כתוצאה מאותה הפקעה לצורך יצירת הנת"צ ברחוב הרצל ומנוי וגמור איתה לרכוש את החלקה כולה לצורכי ציבור.

יחד עם זאת, ברי כי העוררים לא יוכלו לקיים רמת חיים סבירה עם מימוש התכנית אשר מרחיבה את רחוב גרינבוים עד קו הבניין הבנוי ממש.

יתר על כן, חלק מהמרפסות בבניין ימוקמו ממש מעל קו הרחוב דבר שאינו עולה לטעמנו בקנה אחד עם עקרונות תכנון בסיסיים.

אשר על כן ולאור כל האמור אנו רואים להורות כדלקמן:

לתכנית יוסף תנאי בדבר שלביות לפיו הרחבת רחוב גרינבוים לא תותר ולא תבוצע אלא לאחר סיום הליכי הרכישה לצרכי ציבור והריסתו של הבניין.

במידה ונתגלע מחלוקת בדבר זכותה של הועדה המקומית על פי דין להפקיע הבניין בשלמותו, יתוקן גבול התכנית כך שיכלול את מקרקעי העוררים ויסמנם בבירור להריסה.

אשר על כן הערר מתקבל מקצתו ונדחה ברובו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערר על צו הבאה

 2. ערר על מיקום חניה

 3. ערר למועצה הארצית

 4. ועדה לעררים

 5. ועדת ערר אחוזי בניה

 6. ועדת עררים לילד נכה

 7. איחור בהגשת ערר ארנונה

 8. ערר על אי הפעלת תקנה 15

 9. ערר על החלטת הפוסק הרפואי

 10. ערר על החלטת הועדה המקומית

 11. ועדת עררים לשירותים מיוחדים

 12. ערר על הפעלת תקנה 15 במלואה

 13. ערר לאשר הרחבת תוואי דרך שאושר

 14. אי הגשת ערר בזמן - ביטוח לאומי

 15. ערעור על החלטת ועדת ערר ילד נכה

 16. ערעור על החלטת ביניים של ועדת ערר

 17. ערעור על ועדת ערר לפי חוק העתיקות

 18. ערר על החלטת המכון לבטיחות בדרכים

 19. ערעור על החלטת הועדה לעררים לילד נכה

 20. אי מתן רשות ערר על החלטת ועדה מחוזית

 21. ערר לאשר תוספת מחסן בקומת עמודים מפולשת

 22. ערעור על החלטת ועדת ערר שירות התעסוקה

 23. אי התייחסות לטענות בוועדת ערר לתכנון ובניה

 24. פסקי דין בעניין ועדת ערר לשירותים מיוחדים

 25. רשות להגיש ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה

 26. ערעור על החלטת ועדת ערר לשכת התעסוקה טבריה

 27. ההבדל בין מנהל הארנונה לבין ועדת ערר על ארנונה

 28. ערר לדחות את התנגדות העורר לבקשה לתוספת לבית קיים

 29. ערר על החלטת היועץ המשפטי לממשלה לא להעמיד לדין

 30. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר הקמת יחידת דיור חדשה

 31. ערר שהוגש על החלטת הועדה המקומית לאשר בניית חדר על הגג

 32. בהירות ביחס להוראות תיקון 84 לגבי "המסלולים המקבילים" בעניין הגשת ערר

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון