תכנית להקמת תחנת דלק בשטח המיועד כיום לחקלאות

תכנית להקמת תחנת דלק בשטח המיועד כיום לחקלאות ועל פי תמ"מ / 3 / 21

וידוע כחלקה 85/1 בגוש 3643 המצוי על כביש 4311 (דרך פלמחים) בתחום התכנון של הועדה המקומית.

עניינה של תחנה זו נדון בעבר בערר 411/08 שם לא התנגדה הועדה המקומית לעצם סמכותה של הועדה ונחיצותה של התחנה, אולם ההחלטה שניתנה בשעתו ניתנה קודם למתן פסק הדין בעניין הדיון הנוסף שנערך בע"א 2528/02 ועדת הערר המחוזית נ' פז חברת נפט בע"מ ועל כן סברה הועדה המקומית כי למען הזהירות ראוי כי תימנע מאישור התכנית בסמכותה נוכח מחלוקת בעניין פסק הדין שניתן קודם לדיון הנוסף.

במסגרת הדיון הנוסף הובהר כי מקום בו מדובר בשטח חקלאי בו ניתן לבנות מתקנים חקלאיים מוסמכת הועדה המקומית לאשר תכנית לתחנת תדלוק, סברה הועדה המקומית כי אין מחלוקת ומכאן עמדתה באותו ערר.

נוכח האמור ניתנה החלטת ביניים באותו ערר כדלקמן:

"ועדת הערר אינה נותנת החלטה בסכסוכים (LIS) תאורטיים.

מבלי לפגוע באמור לעיל מופנית הוועדה המקומית להחלטות ועדת הערר בערר 208/04 וכן בערר 364/08.

בהתחשב בכל האמור תיתן הוועדה המקומית החלטתה בתוך 30 יום מהיום.

שמורה זכות ערר על כל החלטה חדשה שתתקבל."

במסגרת אותה החלטה כמבואר לעיל הופנו הצדדים לשתי החלטות שיצאו תחת ידה של ועדת הערר, האחת עניינה בהסדרת זכויות חקלאיות המבוססות על תכנית 6 / R לתחנת תדלוק, והאחרת עניינה בניצול זכויות תקפות באזור נופש מטרופוליני.

התכנית נדונה שוב בועדת המשנה של הועדה המקומית והחליטה כדלקמן:

"לאור פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת ועדת ערר מחוז מרכז נגד פז חברת דלק בע"מ, הן בערעור והן בדיון הנוסף, ולאור עמדת הועדה המחוזית כפי שהובאה במכתבה מיום 17/11/09, מחליטה מליאת הועדה כי לא ניתן להמשיך בקידום התכנית טרם גיבוש התכנון הכולל לנופש המטרופוליני, הנושא יבחן בשנית בעוד כשנה לערך לאחר תכנון כולל של הנופש הדרומי."

תמצית טענות העורריםהחלטת המליאה ניתנה בסתירה למצג שיצרה הועדה המקומית בועדת הערר במסגרת הדיון הקודם ודרך התנהלותה נובעת מחילופי שלטון תוך גרימת הוצאות לעוררים בניגוד לעקרון הרציפות השלטונית.
על פי פס"ד פז הנ"ל לועדה המקומית סמכות לאשר התכנית שכן רצ / 1 /1 הקנתה בשטח זה זכויות בניה למחסנים חקלאיים.
מדובר בשטח צמוד דופן למתחם מעיין סורק ולכביש, התכנית כוללת בניה מינורית בשטח של 130 מ"ר בלבד ואין בה כל הפרה ביחס למצב הקיים.
הייעוד לאזור נופש מטרופולינים אינו מנוע תחנת תדלוק כמבוקש שכן עניינה של ההוראה בדבר תכנון כולל כתנאי לקידום תכנון נוגע רק למצב בו מאושרת כתנית מפורת למטרת בינוי נוספות ואחרות מהמותר. הפרשנות המוצעת לפיה כל תכנון בשטח המיועד לנופש מטרופולינים כרוך בתכנון כוללני תחילה אינה מידיתית ופירושה הקפאה של 15-20 שנים.
נוכח קנה המידה של תמ"מ / 3 / 21 קיים ספק בדבר ייעוד השטח וייתכן כי הוא משויך לאזור הסמוך המיועד לתעסוקה.
התכנית המוצעת תואמת את תמ"א 35 באשר מדובר בפיתוח צמוד דופן לפיתוח קיים.


תמצית תשובת הועדה המקומיתהועדה המקומית פעלה בסבירות תוך כיבוד הנחיות גורמי התכנון המחוזיים. מכל מקום סמכותה וחובתה לשקול מחדש ואף לשנות מעמדה במקרים מתאימים.
התחנה מצויה בשטח המיועד לנופש מטרופולינים צמוד לדרך המהווה את גבולו הצפוני והדברים עולים מפורשות מעיון בתכנית.
העובדה כי מדובר בשטח צמוד דופן מקנה לועדה המחוזית סמכות ולא לועדה המקומית, וגם זאת בצמידות לשטח כפרי פתוח ולא לאזור תעשייה.


דיון והכרעה

אנו מצרים על כך כי הצדדים לא התייחסו להפניות אליהן הפנינו בהחלטת הביניים, שכן יש בהן כדי להכריע הסוגיה שבפנינו.

מקור הזכויות עליהן נשען התכנון המוצע הינו רצ / 1 /1 שהינה תכנית המתאר לראשון לציון שפורסמה למתן תוקף ברשומות ביום 30/7/70. בשנת 1982 אושרה תמ"מ / 3 היא תכנית המתאר המחוזית הקודמת למחוז המרכז.

סעיף 1.5 לאותה תכנית קובע כדלקמן.

"בתגובה, הגישה המשיבה (באיחור ניכר) השלמת טיעון כדלקמן:


המקרקעין מוכרזים כקרקע חקלאית על פי מפת הכרזה מצורפת.
על פי סעיף 1.5 לתמ"מ 3, סעיף קטן ב':

"תכנית זו אינה פוגעת בתוקפן של תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות שהן בתוקפן ערב תחילתה של תכנית זו, זולת אם התקיימה בהן אחת מאלה:


סותרות תכנית זו בכפוף להוראות סעיף 7;
חלות על קרקע שהוכרזה להיות קרקע חקלאית לפי סעיף 5 של התוספת הראשונה לחוק, ומכאן כי תמ"מ 3 ביטלה את R/6."לפיכך קבענו בערר 364/08 כדלקמן:

"הנה כי כן ועדת הערר הכירה בעבר בזכויות חקלאיות על פי R/6 בקרקע חקלאית מוכרזת חרף חלותה של תמ"מ / 3, וזאת נוכח הוראותיה של האחרונה.

דא עקא, שבהתאם לאותו רציונאל המרתן של זכויות כאלה בזכויות אחרות, אינה מתיישבת לטעמנו עם אותן הוראות.

כפי שבעבר קבעה ועדת הערר הרציונאל בהוראות המעבר בנוגע ליחס לתכניות האחרות בכל הנוגע לקרקע חקלאית מוכרזת הינו כי במידה ואותו שימוש האפשרי על פי אותה תכנית עולה בקנה אחד עם השימוש הקבוע בתמ"מ / 3 לקרקע חקלאית (הווה אומר הוראות התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה), הרי שהתמ"מ לא התכוונה לבטלה והיא שרירה וקיימת.
היפוכם של דברים, אם התכנית הקודמת מאפשרת שימוש בקרקע חקלאית אשר אינו עולה עם הוראות התמ"מ לגבי אותו סוג קרקע, הרי שתוקפה של אותה הוראה נפגע ונסוג מפני הייעוד הקבוע בתמ"מ.

איננו סבורים כי נוכח האמור ניתן להיבנות מהזכויות החקלאיות על פי R/6 שכן המרה כזו סותרת את האמור בתמ"מ / 3 בנוגע להמשך חיותה של R/6 בכפוף להוראותיה של הראשונה. במילים אחרות, המרה כזו שומטת את הבסיס לתקפותה של R / 6 לצידה של תמ"מ / 3 ולמעשה במצב דברים כזה על פי הוראותיה של תמ"מ / 3 פוגעת תכנית זו בתוקפה של R/6.

זאת ועוד ניתן לומר כי במצב דברים כזה בו מדובר על המרה של זכויות חקלאיות הרי ש – R/6 סותרת את תמ"מ / 3 ולכן אפילו לא דובר בקרקע חקלאית מוכרזת הרי שעל פי הסייג המפורט בסעיף קטן 1 לסעיף 1.5 ב' לתמ"מ אותן הוראות אינן בתוקף.

לפיכך הגענו למסקנה כי ככל שהזכויות מהן יונקת התכנית המוצעת נסמכות על תכנית R/6, אישור התכנית אינו בסמכות הועדה המקומית ואין מנוס אלא לדחות את הערר."

הואיל ואף בענייננו עסקינן בקרקע חקלאית מוכרזת כפי שעולה מבדיקה נציג מתכנן המחוז בועדת הערר, הרי שגם במקרה דנן חל סעיף 1.5 לתמ"מ 3.

לעניין זה יש להבהיר כי תמ"מ 3 / 21 קובעת מפורשות בסעיף 10.2 (2) כי:

"תכנית מאתר מקומית ותכנית מפורטת שאושרה לפני יום תחילתה של תכנית זו תעמוד בתוקפה על אף האמור בתכנית זו, למעט תכנית שבוטלה על ידי תמ"מ 3 (ההדגשה שלנו ו.ע.מ)."
לפיכך מאחר ולא ניתן להסב זכויות חקלאיות שמקורן בתכנים שאושרה קודם לתמ"מ 3 ולעובדה שאינם עולים בקנה אחד עם הוראותיה לשטח חקלאי, אין מנוס אלא לדחות הערר.

הערת נציג מתכנן המחוז מר מוחמד נאטור:

נציג מתכנן המחוז מבקש להבהיר כי הוא מסכים לתוצאה הסופית בה נדחה הערר באשר להוראות תמ"מ / 3 ומבקש להפנות לעמדה שהובעה בערר לייכט (439/05) .

בנוסף, לנוכח התוצאה, איני נדרש בשלב זה לסוגיות נוספות שבגללן מוצדק היה לטעמן לדחות את הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בניה בשטח חקלאי

 2. מהי אדמה חקלאית ?

 3. הסדר חובות חקלאיים

 4. זכויות האישה במשק חקלאי

 5. העברת זכויות במשק חקלאי

 6. היתר לבניית יקב וחממה חקלאית

 7. תוכנית להרחבת חווה חקלאית

 8. פיצוי לחקלאי על הפסקת מים

 9. מה מותר לעשות עם קרקע חקלאית ?

 10. חקירה במשרד החקלאות נגד וטרינרים

 11. זכות קדימה בין יורשים במשק חקלאי

 12. סעיף 28 לחוק ההסדרים במגזר החקלאי

 13. שימושים שאינם שימושים חקלאיים במבנים במשק

 14. תביעה להפסיק את השימוש הלא חקלאי במשק במושב

 15. תכנית להקמת תחנת דלק בשטח המיועד כיום לחקלאות

 16. ביצעו בנייה בלתי חוקית של דירת מגורים על שטח חקלאי

 17. האם מותר לבנות מגרש משחקים לילדים על קרקע חקלאית ?

 18. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי - הסדרת החובות במגזר החקלאי

 19. תביעת פיצויים בגין נזקים כתוצאה מביצוע עבודות של פריצת דרך חקלאית

 20. שינוי חלוקת שטחי מגורים וחקלאות בנחלה ללא שינוי בסך השטחים בכל ייעוד

 21. הקמת בית ספר ללימודי נהיגה על טרקטורים חקלאיים ומלגזות על קרקע חקלאית

 22. תשלום היטל השבחה שטח המיועד למתקנים הנדסיים (בריכת מים) במקום שטח חקלאי

 23. בפסק הבוררות נקבע כי על המינהל לפצות בגין השטחים החקלאיים שהוקצו לחברי האגודה

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון