שינויים בבית קירור קיים ללא תוספת שטח הגגונים על חשבון מבנה בית אריזה

שינויים שנתבקשו בבית קירור קיים ללא תוספת שטח הגגונים על חשבון מבנה בית אריזה בשטח 175 מ"ר והקמת גדר אקוסטית.

חרף האמור, טען העורר והעובדה שהשלים כל התנאים לרבות הפקדת מזומנים (חלף ערבות בנקאית) לא הוצא ההיתר.

הועדה המקומית מצידה טענה כי הסיבה להימנעותה מהוצאת ההיתר הינה דרישתה המוקדמת להסדרת השימושים החורגים המתקיימים ללא היתר במגרש נשוא הבקשה, דרישה שהושמטה בשגגה מהחלטתה האחרונה.

ודוק: אליבא דועדה המקומית במקרקעין מצויים מבנים בהיתר ביניהם המבנה נשוא ההחלטה, ומבנים בשימושים שלא בהיתר (סככות בשטח 22 מ"ר מחסן בשטח 7 מ"ר, חומה באגפו המערבי של מבנה בית קירור – שהוא עצמו בהיתר ושימוש החורג במבנה לול בשטח 650 מ"ר שמשמש כמחסן לאחסנה ושיווק מוצרי כלי מטבח, וכן מבנה בשטח של 150 מ"ר המשמש למסחר).

גלגוליה של הבקשה

הבקשה נדונה ביום 2.8.09, אז הוחלט לא לאשר הגגונים בחלקו האחורי של המבנה ונדרש דו"ח אקוסטי.
ביום 6.9.09 הוסף לבקשה אלמנט של גדר אקוסטית באורך 68 מ"ר בגובה 2.80 על פי הנחיית יועץ אקוסטיקה. אז החליטה הוועדה המקומית לאשר את הגגונים וקבעה שהוצאת ההיתרים לגגונים תהיה רק לאחר הסדרת כל עבירות הבניה והשימושים החורגים בחלקה.

ביום 22.11.09 דנה הוועדה המקומית שוב בבקשה, לאחר קבלת חוו"ד של המשרד להגנת הסביבה אשר הופנתה ליחידה האזורית לאיכות הסביבה. עיקר הדיון נסוב על נושא הרעש הנגרם מהמדחסים לגביהם טוענים השכנים למטרד.

בישיבתה מיום 13.12.09 דנה הועדה המקומית ברביעית בבקשה. הדיון נערך לבקשת העורר בעקבות קבלת המלצת המשרד להגנת הסביבה מיום 12.12.09. הועדה המקומית החליטה "לשוב ולדון בבקשה לאחר שיתקיים סיור אד הוק במקום".

לאחר שהתקיים סיור אד הוק במקום, מיום 3.1.09 דנה הועדה המקומית, בפעם החמישית, בבקשה הראשונה. הועדה החליטה "לאשר את תשריט הבקשה מיום 12.12.09 (הקיר המדורג) בתיאום עם המהנדס ובתנאים...".

דיון
במהלך הדיון טען העורר להתנכלות אישית אליו מצד חלק מגורמי הועדה נוכח תיפקודו כחבר מועצה, ייחוסו כאחיו של ראש המועצה, והגשת תלונות מצידו כנגד אותם גורמים במסגרת תפקידו.

למותר לציין, כי טענות מסוג זה צריכות להיות מטופלות על ידי הערכאות המתאימות. עוד טען העורר בתגובה משלימה כי התניית ההיתרים דנן אינה מעוגנת בחקיקה או בפסיקה, וכי לגופם של דברים הוא פועל באינטנסיביות להסדרת השימוש החורג ובהקשר זה בקשתו להסדרת השימוש החורג, הומלצה על ידי הוועדה המקומית לאישור בולקחש"פ. כן המציא העורר תצהיר של ממלא מקום יו"ר הוועדה מר אורי עצמון, לפיו במועד הדיון לא התנתה וועדת המשנה הוצאת ההיתר בהסדרת השימושים החורגים.

הועדה המקומית טענה מצידה כי תצהיר זה ניתן תוך ניגוד עניינים בחוסר הנ"ל והפרת אמון כחוסר סמכות וקובע קביעות משפטיות והסברים.

אנו סבורים ככלל כי מקום בו מתבקשת בקשה להיתר, יש להציג את היחידה התכנונית בכללותה וככל שקיימות בה חריגות בניה/שימוש יש להציג הפתרון המוצע הכולל לבניה ושימוש באותה יחידה תכנונית. לעניין זה אנו מפנים למשל להחלטתנו בעניין ערר 147/10 גלובוסנטר נגד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה זמורה.
טוב הייתה עושה הוועדה המקומית אילו הנחתה הוועדה המקומית את העורר מראש להציג בקשה כוללת כאמור.

וועדת הערר אף יצאה לסייר בשטח על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים, ובמסגרת זו נמצא כדלקמן:החלשה קיים מבנה פלדה/איסקורית גדול מידות.
ממזרח למבנה הנ"ל קיים מבנה בלוקים וגג איסקורית.
בכניסה מצד צפון מזרח ש.ב.צ ועליו 2 מבנים.


המקור הסטטוטרי לדרישה להסדרת עבירות בניה בחלקה מצוי בתקנה 16 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל -1970, אשר קובע מפורשות סמכותה של הוועדה להתנות היתר או לסרב לתיתו בין היתר והריסתו של בניין שיש לו קשר עם הסביבה המוצעת (סעיף קטן ב').

מסקנה זו לפיה על מוסד התכנון להתייחס באופן כולל ליחידות תכנוניות נתונות נובעת גם מהאינטרס הציבורי בתכנון ובניה כדין, ומניעת עבריינות.

ודוק: אין בכך כדי לקבוע כי כל אימת שפלוני מבקש היתר טוען תכנית לגיטימי להעלות טענות בדבר הסטטוס במכלול נכסיו, אולם דרישה להסדרת שימוש חורג בהיקף וברמת העצימות כפי שנטען כאן ע"י הועדה המקומית באותו מגרש ממש, מחוייבת לדעתנו.

לפיכך גישתה של הוועדה המקומית יותר מסבירה בעינינו. יחד עם זאת, הואיל והעורר פעל ופועל להסדרת השימושים החורגים, ואותה וועדה עצמה המליצה על אישורים איננו רואים כיום מניעה להוצאת ההיתרים.


סיכומם של דברים, נכון פעלה המשיבה עת דרשה טיפול בהסדרה והשימוש ביתרת המבנים הבנויים בחלקה. טוב הייתה עושה אילו הנחתה העורר מראש לפעול באופן כוללני ולהציג את מלוא המבנים והשימושים, הדבר היה שופך אור על מכלול הסוגיות המטופלות, וחוסך מזמנה – הוא זמנו של הציבור. יחד עם זאת, משפעל העורר בהתאם להנחיותיה של הוועדה ומשהמליצה האחרונה על הפתרונות שהציג עליה ליתן לו ההיתר המבוקש.


בכפוף לאמור הערר מתקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון