ערר אישור תוכנית מצב קיים בשינויים במבנה מסחרי במקרקעי

ערר אישור תוכנית מצב קיים בשינויים במבנה מסחרי במקרקעין הידועים כחלקה 149 מגרש 101 גוש 3695 ברחוב אופנהיימר ברחובות (להלן: "המקרקעין"), אולם התנתה את אישורה בין היתר, בתנאי לפיו "לא יאושר פתיחת חלונות לכיוון מסוף התחבורה בקיר 0".

לטענת העוררים פתיחת חלונות ו/או פתחי אור בקיר המערבי של הפרוייקט לא תגרום שום פגיעה בהוראות החוק, התקנות או התב"ע ולא יהיה בה כדי לפגוע בסביבה, היות שזהו קיר הגובל ברחוב ציבורי, ואי קבלת היתר לפתיחת חלונות או פתחי אור, גורם למצב בו שטח בן 500 מ"ר ומבנה הגובל בקיר המערבי שלו עומד שומם מבלי יכולת להשכירו או לעשות בו שימוש סביר.

העוררת הוסיפה וטענה כי תקנה 2.23 לתוספת השניה ולתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאה ואגרות) התש"ל – 1970, מגבילה פתיחת חלונות בקווי גבול צדדים או אחוריים של נכס מטעם שיוצאת מהנחה כי מעברו של אותו גבול מגרש אחר.

התקנה אינה מגבילה פתיחת חלונות בקו גבול קדמי הפונה לרחוב. במבנה הנדון אין קו גבול אחורי ולמעשה יש לו שלוש חזיתות לרחובות ומכאן שאותה תקנה אינה חלה בענייננו. עוד טוענת העוררת כי היא מוכנה להסתפק בבניית לבני זכוכית או לוח זכוכית שאינו מאפשר פתיחה, כך שהשינוי המבוקש בחומר אינו נכנס כלל בגדר חלון.

הוועדה המקומית טענה מנגד כי השטח תוכנן כחלל אטום מלכתחילה, וכי המרתף ממוקם בגבול עם חלקה שכנה שהינה מסוף תחבורה בבעלות עיריית רחובות, ובנסיבות אלה הבקשה לפתוח פתחים כלפי החלקה השכנה אינה אפשרית על פי הוראות החוק (תקנה 2.23 הנ"ל).

זאת ועוד בתוכנית המרתפים הכללית של רחובות המתירה הקמת מרתף בקו בניין 0 במגרשי תעשייה מצויין בפירוש לעניין אזור מגורים כי ניתן לפתוח חלונות בגובה של עד 40 סנטימטר (שכן באזור מגורים מתאפשר מרתף בקונטור המבנה בלבד). מכאן שבקומת מרתף שהינה בקו בניין 0 לא ניתן לפתוח פתחים.

עוד טוענת הוועדה המקומית כי מדובר בקו בניין צדדי ולא חזית נוספת שכן, מדובר בגבול עם חלקה אחרת שמשמשת כמסוף תחבורה כאמור.

דיון
וועדת הערר דנה בערר. במסגרת זו הוצעו לצדדים מספר הצעות פרקטיות. לאחר הדיון התקבלה החלטת ביניים לפיה על הצדדים לבדוק ההצעות שהוצעו בדיון לרבות אפשרות להפוך את המדרכה או חלק ממנה למבני זכוכית ללא ויתור על זכות הדרך.

על כך השיבו העוררים כי גם אם מבחינה טכנית האופציה האמורה לעיל ניתנת לביצוע, הרי שהיא מסובכת ויקרה ובנוסף כרוכה בהצהרת המעבר מ – 5 ל -3 מטר, ותקשה על הגישה והתפקוד של החזית המסחרית והמעבר למשרדי הממשלה.

הוועדה המקומית השיבה כי תתאפשר בחינת הפתרון של החדרת אור שמש לחלל המרתף על ידי התקנת לבני זכוכית ברצפת ה – 0.00 של הבניין והיא עדיין אינה רואה לנכון לאפשר פתיחת פתח בדופן המערבית של הפרוייקט.

איננו סבורים כי תקנה 2.23 מונעת בנייתו של קיר מסך ולמצער רצועה של לבני זכוכית כמבוקש כאן בקיר המערבי, שכן הרציונל העומד בבסיס האיסור על החלון, הינו לטעמנו מניעת פגיעה בפרטיות והפרעה לשימוש במגרש הסמוך.

איננו סבורים כי המרת החומר ממנו עשוי הקיר ללבני זכוכית אטומות עלול ליצור סכנה להפרעה מעין זו. ולפיכך אין לפרש התקנה האמורה כמשתרעת גם על חלון.אשר על כן ולאור כל האמור אנו קובעים כדלקמן:

העוררת תורשה להמיר 1.20 מטר בחלק העליון של המרתף בקיר המערבי ללבני זכוכית אטומות ובלבד שאלה תיבננה במגרעת על חשבון שטח המרתף כמפורט בנספח ד' 3 לערר. גם שטח הרצפה של המגרעת (תקרת המרתף) יבנה מלבני זכוכית.

הפתרון האמור עולה בקנה אחד עם העמדה העקרונית של הוועדה המקומית לפיה חיפוי במבנה זכוכית מחייב נסיגה כלשהי מקו 0 ומאפשר הארת המרתף בשני כיוונים.

בכפוף לאמור הערר מתקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משרדים שירותים ומסחר

 2. סגירת פטיו במבנה מסחרי

 3. מידע מסחרי - חופש המידע

 4. צו הפסקת שימוש (מסחרי/עסקי)

 5. הסכם הסחר ישראל האיחוד האירופי

 6. תביעה בגין הצעה לרכוש שטח מסחרי במבנה

 7. בקשה להכשרה בדיעבד של תוספת שנבנתה למבנה מסחרי

 8. בקשה לתוספת קומות מגורים מעל קומה מסחרית קיימת

 9. ערר אישור תוכנית מצב קיים בשינויים במבנה מסחרי במקרקעי

 10. שימוש בנכס למגורים בניגוד לשימוש המיועד לאולם הקומה המסחרית

 11. חוזה למתן רישיון שימוש מסחרי בטכנולוגיה לצורך פיתוח אפליקציה

 12. צו המחייב עובד לשעבר להעביר למעסיק את כל המידע המסחרי שברשותו

 13. סמכות בית משפט אזרחי רגיל: פעולה אזרחית או מסחרית של גוף ציבורי

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון