ערר על התקנת מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית

הערר הוגש לאחר שהוועדה המקומית החליטה שלא להתיר להתקין מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית, על גג מבנה קיים אשר שימש כלול. הוועדה המקומית סברה כי אין להתיר את הבנייה, מאחר והלול נבנה ללא היתר בנייה.

2. העורר טוען כי הלול קיים במקום מאז שנות השבעים של המאה הקודמת (בדיון שונתה גרסתו ונטען כי הבנייה של הלולים נעשתה לפני שנת 1965, אז חוקק חוק התכנון והבניה). לטענתו הלול אושר על ידי הוועדה המחוזית, כי הוא משלם עבורו ארנונה, ועל כן מבקש הוא כי תאושר לו הבנייה על הלול, גם אם הוועדה המקומית התרשלה ולא שמרה על היתר הבנייה שהוצא ללול.

3. בדיון שנערך בפנינו הובהר כי בעבר הוצאו היתרי בנייה בישוב יערה, מכוח סעיף 97א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), על פי הוראותיה של תכנית ג/2680 (להלן: "התכנית המופקדת"), אשר הופקדה בשנת 1981, ולא קודמה במשך שנים רבות. לפני כשנה וחצי הופסקה הוצאת ההיתרים בדרך זו, שכן הובהר לוועדה המקומית כי המדובר בהליך בלתי חוקי. במקביל, החל קידומה של התכנית שוב, ובחודש אוגוסט 2009 הוחלט לתת לתכנית המופקדת תוקף, בכפוף למילוי תנאים מסוימים, אשר הוועדה המקומית אכן פועלת למילויים.

4. אין חולק על כך כי הבקשה אינה תואמת את התכנית המאושרת, ג/126. תכנית זו מתירה בנייה בשטח כולל של עד 150 מ"ר, ובנייה בהיקף זה מוצתה זה מכבר במגרש. תכנית ג/126 הינה תכנית אשר אושרה בשנת 1952, והיא התכנית האחרונה שאושרה באזור הישוב הישן. קיימות תכניות נקודתיות שקודמו, וכן תכנית להרחבה של היישוב, אולם על השטחים הוותיקים בהם לא אושרו תכניות נקודתיות, אין תכנון חדש מעבר לשנת 1952.

5. הואיל וכך, לא ניתן להתיר את הבנייה על פי התכנית המופקדת. סעיף 97א(א) לחוק מקנה אמנם אפשרות להוצאת היתרי בנייה על פי תכנית מופקדת, הסותרים תכנית מאושרת, אולם הוא קובע תנאים לשם כך, בזו הלשון:

"על אף האמור בסעיפים 97 ו-145(ב), רשאי מוסד תכנון שהפקיד תכנית, לאשר מתן היתר על-פי תכנית שהפקיד אף אם אינו בהתאם לתכנית בת תוקף, אם נתקיימו שניים אלה:
(1) התכנית שבתוקף אושרה לפני י"ב בטבת תש"י (1 בינואר 1950);
(2) לא הוגשה התנגדות לתכנית שהופקדה עד תום תקופת ההפקדה, או שבמתן ההיתר אין כדי להשפיע על החלטה בדבר קבלת התנגדות שהוגשה."

הואיל וסעיף 97א(א)(1) לחוק אינו מתקיים, לא ניתן להוציא היתרי בנייה על פי התכנית המופקדת. יש להמתין לאישורה, ורק לאחר מכן ניתן יהיה לפעול על פיה.
6. מעבר לנדרש נבהיר כי צודקת הוועדה המקומית בטענתה כי לא ניתן לפעול לפי סעיף זה גם בשל העובדה כי הבקשה אינה תואמת גם את התכנית המופקדת, שכן גבולות המגרש המופיעים בבקשה, אינם תואמים את גבולות המגרשים שבתכנית המופקדת. על כן, גם מסיבה זו לא ניתן לפעול על פי האמור בסעיף 97א(א) לחוק (בתכנית שתאושר ככל הנראה לא תהיה חלוקה למגרשים, ונושא החלוקה יוסדר במסגרת הליכים אחרים). על כן, גם מסיבה זו לא ניתן להוציא לעורר את היתר הבנייה אותו ביקש.

7. לפיכך, הואיל ולא ניתן להוציא היתרי בנייה בחלק הישן של היישוב, כל עוד לא מאושרת במקום התכנית המופקדת (או תכנית נקודתית), הרי שאין להוציא לעורר היתר בנייה. לאחר אישורה של התכנית המופקדת, ניתן יהיה להגיש בקשה מתוקנת (בכפוף לביצוע חלוקה תכנונית לאזור משקי העזר בו נמצא מגרש העורר), ויהיה על העורר לעמוד בדרישות כל דין לשם קבלת ההיתר, באם אכן ניתן לאשרו (נושא אשר לא מצאנו לנכון לדון בו, בשלב זה).

8. לנוכח כל האמור לעיל, הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזכות לחשמל

 2. חשמל כשר לשבת

 3. חבלה במונה חשמל

 4. פגיעה בכבל חשמל

 5. שיבוש מונה חשמל

 6. פגיעה בעמוד חשמל

 7. התנגשות בעמוד חשמל

 8. תביעת מונה חברת החשמל

 9. תאונת עבודה - מכת חשמל

 10. שימוש בלתי חוקי בחשמל

 11. השעיית עובד בחברת חשמל

 12. ביטול החלטה לנתק חשמל

 13. נזקים בגלל ניתוק חשמל - פיצויים

 14. ? תאונה עם מסור חשמלי – פיצויים

 15. נזקי חקלאות בגלל הפסקת חשמל

 16. תביעה בגין עבודות חשמל בבית

 17. נזקים חקלאיים עקב זרם חשמלי

 18. העמדה לדין של עובד חברת חשמל

 19. חוב שוכר לעירייה ולחברת חשמל

 20. חוב רטרואקטיבי על חשבון חשמל

 21. הפחתת צריכת חשמל - תאורת רחוב

 22. פיצוי על הפסקות חשמל ללא התראה

 23. ניתוק חשמל למסעדה בשל עבירות בניה

 24. פיצוי מחברת החשמל - נחשולי מתח

 25. נזק למכשירי חשמל עקב הפסקת חשמל

 26. ביטול קניית מכשיר חשמלי עקב תקלות

 27. התנגדות להצבת עמודי חשמל במקרקעין

 28. תביעה לתשלום על עבודות חשמל במשרד

 29. תביעה כספית בגין צריכת חשמל שלא כדין

 30. עתירת חשמלאי לשלם לו שכר עבודה בחנות

 31. טענת פלישת חברת החשמל לנחלה וגזילת שטח

 32. התנגדות לבניית עמוד חשמל עם שנאי במושב

 33. ניתוק חשמל לנכס בשל עבירות בניה (טופס 5)

 34. ביטול עסקת קניית מכשיר חשמלי דרך אתר "יד 2"

 35. חברת החשמל ביקשה לנתק חשמל בטענה שחיבל במונה

 36. תביעה לתשלום שכר טרחה על עבודות חשמל שלא שולם

 37. בניית של חדר טרנספורמציה על פי דרישת חברת החשמל

 38. תביעה לתשלום שכרם בגין עבודות חשמל עבור מועצה מקומית

 39. עובד של חברת החשמל שלא הצהיר לפני לתחילת על קרבת משפחה

 40. הקמת מתקן שידור על גבי עמוד חשמל קיים והצבת ציוד נלווה

 41. מנוף פגע בכבל חשמל שנפל ופגע ברכב חונה (תביעת פיצויים)

 42. ערר על התקנת מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית

 43. ניסיון התנכלות לנציגות המהנדסים בחברת החשמל בשל פעילותם הארגונית

 44. ערר ליתן אישור לחיבור חשמל מים וטלפון (טופס 4) למבנה מגורים חד משפחתי

 45. תאונת עבודה על מכונה לגריסת צינורות פלסטיק המונעת באמצעות מנוע חשמלי

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון