הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

במסגרת עע"מ 844/01 נדחה ערעורה של העוררת, דחה בית המשפט העליון טענות לעניין פרשנות המונח דירות נופש וקבע כי דירות הנופש להיות זמינות לשימושו של הציבור הרחב, בשים לב למיקומן סמוך לחוף הים.

כן נדחו הטענות לפיהן ניתן להסתפק בהגבלת גודלן של הדירות ובהעדר תשתית למגורים בסביבתן, על מנת להבטיח שתשמשנה למטרות נופש. בית המשפט כאמור דוחה טענה זו וקובע מפורשות כדלקמן:

"המונח 'דירות נופש' כמשמעותו בסעיף 10 לתקנון התוכנית משמיע לנו לא רק את מהות השימוש בדירות לנופש אלא גם את מיהות המשתמשים בהן, דהיינו את אופיין וצביונן כדירות הזמינות לשימושו של הציבור הרחב. זאת משום שבאזור בו מצוי המגרש אמורים להיבנות 'אמצעי אכסון ורווחה' וככל שביחידות נופש מדובר משמעות הדבר היא כי דירות הנופש שניתן להקים באותו אזור הינן דירות המיועדות לאכסון ולאירוח של נופשים על בסיס מלונאי שהינו ארעי ומתחלף מטיבו. שנית, גודלן של הדירות והעדר שירותים קהילתיים בסביבתן אין בהם בכל מקרה כדי להבטיח כי לא ייעשה בהן בפועל שימוש למגורי קבע. זאת בייחוד בהינתן העובדה כי ין מדובר באזור מבודד ומרוחק אלא באזור המצוי מרחק נסיעה קצרה משכונות המגורים של העיר ראשון לציון על כל התשתיות הקהילתיות הקיימות בהן, ומשכך כברי כי גם מי שמתגורר דרך קבע בפרוייקט הנדון יוכל להגיע בקלות ובמהירות אל אותן תשתיות ולעשות בהן שימוש".

סיכומם של דברים לעניין זה, נוכח פסיקת בתי המשפט, ברי כי לא קיים כל שיקול דעת למי ממוסדות התכנון ו/או לכל מאן דהוא לשנות את עובדת השכרתם של מלוא הדירות במסגרת הפול המלונאי.

שונים הדברים לעניין משך תקופת ההשכרה השנתית. בעניין זה דווקא הותירו בתי המשפט מרווח נתון של שיקול דעת לגופי התכנון: כך, קבע, בית המשפט המחוזי

"הוועדה המקומית תקבע, במסגרת ההגבלות שתוטלנה, כאמור לעיל, את פרק הזמן בו יועמדו דירות הנופש לרשות הציבור הרחב ובתנאי שתקופה זו תעלה על מחצית השנה, במצטבר, מדי שנה" (ההדגשה שלנו וע"מ).

ואילו בית המשפט העליון ציין לעניין זה כדלקמן:

"27. לבסוף ראוי לציין כי קביעת תנאים בדבר השימוש בדירות הנופש שתיבנינה במתכונת של 'פול השכרה מלונאי' איננה סמכות השמורה לבית המשפט בלבד כמי שבוחן בדיעבד את חוקיות היתר הבניה ואת השימושים שנתאפשרו על-פיו (כבעניין אי התכלת ובעניין חוף הכרמל). סמכות זו לקביעת תנאים כאמור נתונה מראש לוועדה המקומית, ואותה ראוי ורצוי כי תפעיל כבר בשלב הדיון בבקשה למתן היתרי בניה, כמי שתפקידה להבטיח שהיתרי הבניה הניתנים יהיו בהתאם לייעודה של הקרקע ולשימושים המותרים בה כפי שנקבעו בתוכנית המתאר הרלוונטית (ראו והשוו עניין בלפוריה, 907, 9-9, עניין חוף הכרמל, 416)".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון