ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

בחלקות 7, 14, 15, 17, 18, 21, 187, 203, 262, 264, 266, 267, 269, בגוש 4349 (להלן: "המקרקעין").

וכך החליטה הוועדה המקומית:

"1. תכנית לה / במ / 1000 / 17 / 1-א הוגשה כתכנית ול"ל בתחילת שנות ה – 90.
תכנית מסוג זה נערכה ואושרה במהירות לאור הצורך לענות על ביקוש גואה למגורים עקב גל
העלייה.
2. בתכנית זו תוכננו חלק מהמגרשים ללא התחשבות בכך שנוצרו ניגודים בין תכנית זו לתכנית
קודמת, מה שיצר אי אחידות תכנונית בין שני חלקי המגרשים המפוצלים.
3. לאור מצב זה, אין אפשרות להכין תצ"ר אחד שיהפוך בדיוק את כל המגרשים בתכנית.
4. על מנת למנוע המשך עיכוב רישום רוב המגרשים בתכנית בטאבו, אנו ממליצים להחריג את
המגרשים המפוצלים הבעייתיים מהתצ"ר, וכך ניתן יהיה להמשיך בהליך הרישום בטאבו ללא עיכוב גינם.
5. לגבי המגרשים המפוצלים, שמספרים 167, 145, 133 – 129 (בגוש 4349 ח"ח 7) תוכן על ידי
היזם תב"ע חדשה בסמכות מחוזית, שתשלים את שטח התצ"ר שהוחרג מתכנית התצ"ר של נוה דוד וחלקות נוספות, ושמטרתה ליצור אחידות תכנונית בכל המגרשים.
6. היזם יפקיד כתב שיפוי לכיסוי תביעות פיצויים באם תוגשנה בגין תצ"ר זה.
7. היזם יפקיד ערבות בנקאית לאבטחת ביצוע התכנון הדרוש עפ"י סעיף 5 לעיל, שאותה תחלט
העירייה באם היזם לא יעמוד בהתחיבותו להכין את התכנית."

תמצית טענות העוררים

חלקות העוררת אינן מצויות בשטח בו קיימת אי בהירות תכנונית בגין תחולתן של שתי תכניות במקביל. כל שטח העוררת מצוי בתחום תכנית 1 א וכך גם התבקשה החלוקה בתצ"ר.
התצ"ר אינו כולל קרקע שאינה כלולה בתכנית 1 א, לרבות המגרשים המפוצלים (להלן - "המגרשים הדואלים") בחלקם הדרומי חלה תכנית 1 ב.
הוועדה המקומית טעתה לסבור כי במצב דברים כזה על היזם להכין תכנית שתכלול את כל תחומי החלקות בהם מגרשים מפוצלים כך שתחול על כל שטחן.

תמצית עמדת המשיבה

התצ"ר אינו חופף את תכנית א בעניין מגרשים 129-138, המגרש הציבורי הסמוך אינו מסומן בתצ"ר על פי אותו שטח וגיאומטריה כבתשריט תכנית א ;
גבולה הדרומי של התצ"ר מתעלם מגבול המגרשים ; התצ"ר מסמנת מגרשים משולשים אשר אינם קיימים בתכנית א.

תצ"ר שאינו תואם תכנית מחייב אישורו של תשריט איחוד וחלוקה ולעיתים פרסומו של תשריט כאמור.

מדרום למגרשי התצ"ר יוותרו שטחים שאינם מחולקים למגרשים וכוללים שני ייעודים הקרויים מגורים א' אך כל כותרת כזו מתמלאת תוכן שונה בתכלית.

דיון והכרעה.

אף אנו סבורים כי המצב התכנוני, הכולל בוקה (תכנית לה במ / 1000 / 17 / 1 / א (להלן: "תכנית א") מבוקה (תכנית לה / במ / 1000 / 17 / 1/ ב (להלן: "תכנית ב") ומבולקה (היתרי בניה שניתנו במגרשים "הדואלים" על סמך תכנית ב) בלתי אפשרי, וטעון תיקון בהקדם האפשרי.

יחד עם זאת איננו מוצאים לאותו אי סדר תכנוני דבר עם המבקשת, אשר כל "חטאה" שביקשה לקדם רישום חלקותיה (באמצעות כונס נכסים) בהתאם להתחייבויות שחבה פעולה שכיום על הוועדה המקומית לבצע בפרק זמן נתון על פי הוראות סעיף 125 לחוק.

לפיכך אנו קובעים כדלקמן:

1. התשריט יתוקן כך שיסמן את "המגרשים הדואלים" כ"חלקת השלמה למגרשים 74/81 על פי תכנית ב' לאחר רישומה. הערה על יעוד לעניין זה תירשם בפנקסי המקרקעים מכל תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום).הוועדה המקומית תפקיד בוועדה המחוזית תכנית מתקנת למגרשים הדואלים על פי שיקוליה התכנוניים והאחרים לכאן או לכאן.
מאחר ולא מדובר בתכנית בניין עיר איננו רואים יסוד לדרישת כתב שיפוי.
ככל שהתצ"ר אינו תואם את גודלו ומיקומו של השטח הציבורי הקבוע בתכנית א' יתוקן בהתאמה לאותה תכנית.
יתר תנאי ההחלטה יוותרו בתוקפם.לפיכך הערר מתקבל בחלקו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון