בקשה להריסת סוכות ומכולות

בקשה להרחבת מבנה תחנה קיים בהיתר בתנאים, במקרקעין הבקשה מסמנת להריסה סוכות ומכולות.

העוררת חברת נפט בע"מ (להלן: "פז") הינה בעלת תחנת תדלוק מתחרה כ – 2.5 ק"מ דרומית לתחנה קא עסקינן.תמצית טענות העוררתבמקרקעין חלה תכנית הר / 145 / 5 (להלן: "התכנית") מיום 23/4/76 המתירה להקים במקום תחנת תדלוק בהתאם לתכנית בינוי מאושרת על ידי הועדה המקומית והמחוזית.
המצב הקיים במגרש אינו תואם את ההיתר הקים ולא את תכנית הבינוי שכן הוכפלו מספר משאבות התדלוק, נבנה מתקן רחיצה למכוניות, קיימות סככות בשטח של מעל 110 מ"ר ומפוזרות במגרש מכולות. בנוסף מדובר בבניה מעבר לקווי בניין מגודרים. במסגרת הבקשה מבוקשת תוספת שטח למבנה ושימושים שאינם תואמים את השימושים על פי היתר הבניה ותכנית הבינוי.
הבקשה פורסמה כבקשה להקלה בניוד שטחי אחסנה ומשרדים ממפלס המרתף לקומת הקרקע, כאשר מבוקש בפועל שימוש חורג להיתר, סטייה בקו בניין, סטייה מהוראות תמ"א 18 וחריגה משטחי הבניין המותרים.
ככל שהחלטת הועדה המקומית נסמכת על מעמדה של פז להתנגד הרי שהן הלכת מקס ראובן והן החלטות ועדת הערר מעגנות זכותה זו.
תכנית הר / 1002 מכוחה התבקש ניוד הזכויות עוסקת בבניית מרתפים וחדרי יציאה אך אינה מקצה מרתף לתחנות תדלוק ועל כן אינה יכולה להוות מקור לזכויות.
ההקלה המבוקשת מהווה סטייה ניכרת שכן גם אם קיימות זכויות על פי הר / 1002 הרי שמדובר בשטח שירות ואילו בתחנת תדלוק על לפי תמ"א 18 חדר המתדלקים, המשרד, המזנון המחסן השירותים והמקלט הינם בגדר שטחים עיקריים – גם בחריגה בקווי הבניין ביחס לבינוי המאושר מהווה סטייה ניכרת.
שינוי הבינוי מהווים על פי הוראות התכנית בסמכות הועדה המחוזית ולא המקומית.
בבקשה עמדות תדלוק ללא גגון בניגוד להוראות תמ"א 18 וכמו כן חסרה חוו"ד בדבר מניעת סכנת זיהום מי תהום ומפגעים תברואתיים וסביבתיים.
הבקשה אינה מקצה מקומות חניה כנדרש בתקן החניה ובתכנית הבינוי.


תשובת המשיבה 2 (אליה הצטרפה הועדה המקומית)עניינו של הערר בניסיונם של העוררים לגרום למשיבות נזקים לא ברורה מעמדה של העוררת שכן לא ברורה התכנית הנטענת נוכח המרחק והעובדה כי מדובר בתחנה קיימת.
תמ"א 18 (שינוי מס' 9) חלה הן על תחנות תדלוק חדשות והן על תחנות תדלוק קיימות ובכללן התחנה נשוא הערר.
בהתאם התבקשה הרחבת מבנה הסמך בשיעור 28.54 מ"ר, 19.58 עבור משרד מינהל התחנה ו – 8.96 מ"ר עבור מחסן שמנים.
המשטח התכנוני כולל את התכנית, תכנית הר / 1002, תמ"א 18 והחלטת הועדה המקומית מיום 11.12.07 לתוספת שטחי שירות עיליים לאזורי תעשייה, מלאכה, והייטק. על פי ההחלטה הוגדלו שטחי השירות העיליים מ – 30% ל – 60%.
הבקשה להיתר הבניה תואמת את הוראות התכנית, ואין בה לשנות את הבינוי שאושר אלא להרחיב את מבנה המשרדים במטרים ספורים נוספים. פרשנות לפיה תוספת כזו כפופה לאישור בינוי חדש בועדה המקומית אינה סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם מדיניות משרד הפנים להרחבת סמכויות הועדות המקומיות. קווי הבניה אף הם הותרו לשיקול דעת הועדה המקומית ועומדות בקווי הבניה הדרושים בתמ"א 18.
תמ"א 18 מתירה את התוספות המבוקשות. מדובר בתחנה מדרגה ב'. השטח הכולל הינו 130 מ"ר היא גוברת על תכניות אחרות, ואף מאפשרת ייעוד לתחנת תדלוק אף מקום בו במקרקעין נותנים אינם מיועדים לתחנת תדלוק,
נושא חוות הדעת הנדרשת עניינן בהקמת תחנת תדלוק ולא בהרחבה מינורית של תחנה קיימת על פי דין.
תכנית הר / 1002 מאפשרת שטחים נלווים הן שטחי שירות והן שטחים עיקריים ברי כי תחנת תדלוק נבנות בגדר אזור תעשייה ומלאכה על פי תכנית זו. התכנית חלה גם במבנים של תחנות תדלוק המצויים תחת משרדים שכן ברי כי אלה אינן יכולים להיות ממוקמים מעל מיכלי תדלוק.


דיון והכרעה

העובדות: הבקשה שלפנינו כוללת בניה (קיימת ומוצעת) בשטח עיקרי של 83.70 מ"ר, ממ"ד בשטח של 15.44 מ"ר ומחסן מוצע בשטח של 13.83 מ"ר כשטח לשימוש עיקרי ובנוסף 252.87 מ"ר לאי המשאבות.

אין מחלוקת כי התחנה קא עסקינן מסווגת כתחנה מסוג ב' בה מותר על פי סעיף 6.3 (ב) לבניית 130 מ"ר לצורך תפעולי לרבות חנות בהיקף של עד 130 מ"ר.

סעיף 7.3 לתמ"א 18 קובע כי ניתן להפקיד תכנית לבניה מחדש של תחנת תדלוק או לאשר אף אם אינה עומדת בהוראות סעיפים 6.2 (ו) ו – 6.3 (ד) ובלבד שהתכנית לבניה מחדש לא תוסיף לשטח המותר לבניה מעבר לשטחי הבניה הקיימים כדין.

הווה אומר, מקום בו קיימות תחנות תדלוק בהיקף העולה על הקבוע בסעיף 6.3 (ד) (130 מ"ר) ניתן להפקיד תכנית הכוללת שטחים מרובים בהתחשב בקיים כדין.

במקרה דנן הקיים והמבוקש אינו מגיע כדי אותם 130 מ"ר שנקבעו בתמ"א הגוברת על כל תכנית אחרת.

יש לציין כי התמ"א מאפשרת אף הקמתה של תחנת דלק יש מאין באזור תעשייה ומלאכה בהיתר ומקנה במקרה כזה זכויות בהיקף של 130 מ"ר.

מקל וחומר, מקום בו מיועדים מקרקעין לתחנת תדלוק הרי שההיקף המבוקש נכנס בגדר המותר על פי התמ"א, 130 מ"ר.

אותו ההיגיון אף הנחה את ועדת הערר במקרים אחרים בהם התבקשה חריגה מהיקף זה (ר' ערר 427/06 פז נ' שרונים, ערר 188/09 כוכבי בר אורן נ' רחובות ועוד).

אשר לדרישה לעניין קירוי המשאבות וסעיף 14 לתמ"א הרי שזה אינו חל על תחנות תדלוק מכוח תכנית שאושרה קודם (ר' סעיף 14 (ב) לתמ"א אשר לסעיף 12.4 לתמ"א הקובע כדלקמן: "אושרה תכנית לתחנת תדלוק לפני כניסתה של תמ"א 18 / 1996 שינוי מס' 2 לתוקפה ללא חוו"ד כאמור תהיה חווה"ד תנאי להוצאת ההיתר, הרי שברי כי הכוונה להיתר לאלמנטים הדלקיים" בתחנה (דוגמת משאבות, בריכות הדלק וכיו"ב ולא להיתר מינורי להגדלת שטח מבנה השירות. נוכח האמור אנו סבורים כי אין מניעה להוציא ההיתר מכוח תמ"א 18 (שינוי מס' 4).

מעבר לצורך יובהר כי על פי תכנית הבינוי שאושרה בשעתו מכוח התכנית אושר שטח מבנה של 174 מ"ר ובנוסף חשמליה תקריה, סיכה ורחיצה בשטח של כ – 70 מ"ר, וכן תוכננו 24 מקומות חניה למכוניות פרטיות ו – 3 מקומות לאוטובוסים, התכנון כולל מבנה שירות ב – 2 קומות אשר לא נוצל עד כה מן האמור עולה כי מדובר בשינוע מקצת מהשטח שאושר בשעתו.

טענה לעניין מהות הפרסום בעניין זה כבר נפסק בעת"מ (ת"א) 14/98 אוסקר נ' לוריא כי:


" הליכי הפרסום נועדו להעביר לצדדים הנוגעים בדבר את האינפורמציה הדרושה לניצול אפקטיבי של זכות הטיעון הקנויה להם. מאחר ובמקרה דנן לא נשללה מן העותרים זכות הטיעון, ולו באופן חלקי ממילא לא נגרמה כל פגיעה בזכויותיהם, בגין הפרת חובת הפרסום על ידי הרשות. אשר על כן, אין להם כל מעמד לדרוש את ביטול ההליך המנהלי".

הואיל והבקשה פורסמה להתנגדויות והתנגדויות כאלה הוגשו, לא מצאנו ממש בטענה זו.

אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה.

תנאים למתן ההיתר יהא הריסת המסומן להריסה כמפורט ברישת בקשה זו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון