מבנה שלם שהוסב לגן ילדים בלב שכונת מגורים

מבנה שלם שהוסב לגן ילדים בלב שכונת מגורים

יחד עם זאת והואיל ולמרבה הצער גן הילדים החל לפעול ללא היתר, ועל מנת למזער את הפגיעה בילדים הפוקדים את הגן, מסכימה הועדה המקומית לפנים משורת הדין ליתן היתר לשימוש חורג לתקופה מצומצמת בלבד עד לתום שנת הלימודים קרי 31.8.2010 כאשר המבקשת תפקיד ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 40,000 ₪ להבטחת פינוי הגן בתום התקופה. כמו כן, המבקשת תפרסם שלט בכניסה לגן המודיע כי פעילות הגן תפסק ב – 31.8.2010..."

תמצית טענות העורריםקדם להחלטה נשוא הערר הליך אחר בועדה המקומית במסגרתו נערך סיור של צוות מצומצם מטעם הועדה המקומית והוצע לעוררת להסכים לתנאים מסוימים (הפחתה במספר הילדים, הגבלת שעות פעילות בחצר וכיו"ב), על מנת לאשר הבקשה. התנאים הוסכמו על ידי העוררת, אולם הועדה חזרה בה ללא כל הסבר וכך נתקבלה ההחלטה נשוא הערר.
המלצת הגורמים המקצועיים כעולה מפרוטוקול הדיון הינה חיובית. כך, הבהיר יועץ התנועה כי אין התנגדות לגן ל – 35 ילדים בתנאי שהחניה להורים תהא ברחוב אחד עשר בלבד ובהסתמך על כך כי 23 הורים מביאים את ילדיהם ברגל כמצוין בטבלה החתומה על ידי מבקש ההיתר והורי גן הילדים. גם מהנדס הרישוי הבהיר כי בהתאם למדיניות הועדה המקומית יש לאשר גני ילדים בבתים פרטיים באזור מגורים לתקופה קצובה ולכמות מבוקרת.
מדיניות הועדה המקומית מזה שנים הינה לאשר גני ילדים בבתים פרטיים, שכן הועדה המקומית הכירה באינטרס הציבורי בשירות זה. בהתאם אושרו גני ילדים ברחבי העיר והעוררים מביאים מספר דוגמאות לכך.
מדובר בגננת ותיקה אשר שותפה בתכנית ראשונקט שהינה תכנית בפיקוח צמוד של מחלקת הגנים הפרטיים בעירייה, ובמסגרת זו קיבלה ביקורת חיובית ביותר, והמלצה להמשך הפעילות ממנהלת מחלקת פדגוגיה בעירייה.


תמצית תשובת המשיביםהעוררת נכנסה בחטף לבית והסבה אותו בליבה של שכונת מגורים יקרה לגן ילדים.
ביוני 2009 החלה העירייה לפעול כנגד העוררת והוגש נגדה הליך פלילי. במסגרתו הודתה כי הגן עובד מפברואר 2009 וביולי 2009 הוגשה בקשה.
המדובר בבית פרטי דו משפחתי. מעולם לא ניתן אישור על ידי ערכאה כלשהי להסב בית מגורים שלם בן 3 קומות בלב ליבה של שכונת מגורים לגן ילדים, וזאת כאשר הבעלים לא מתגוררים בנכס ובהיקף של כ – 40 ילדים.
העוררת באה בחוסר ניקיון כפיים, שכן פתחה הגן בחטא.
שימוש חורג הינו "רע" הכרחי שיש לאפשרו בצמצום, ואילו כאן נרכש הנכס לצורך הפעלת גן, דבר המעיד על כוונה של קבע.
הפעלת הגן יוצרת מטרד לשכנים.

עמדת הועדה המקומיתמדובר בבית פרטי דו משפחתי בן 3 קומות. בגין השימוש ללא היתר הוגש נגד העוררת כתב אישום וניתן פסק דין על פי הסדר טיעון.
הועדה המקומית מייחסת חשיבות רבה לאינטרס הציבורי בדבר הפעלת גני ילדים, אולם מפאת גודלו של הנכס אין היא רואה לנכון לעשות זאת במקרה דנן.
הבקשה אינה מתאימה לאישור על פי הקריטריונים הנהוגים בעיר ראשון לציון, בהם עמדו הדוגמאות שהובאו על ידי העוררת, אולם באף אחד מהמקרים לא אושרו הפעלות של גן ילדים המונה יותר מ – 20 ילדים.
פעולתו של גן הילדים כיום מהווה מטרד של ממש לסביבה, והבאת הילדים ואיסופם גורמים לעומסי תנועה.
קיימים בסביבה גני ילדים נוספים.


דיון והכרעה

ועדת הערר דנה בערר, ואף יצאה לביקור במקום על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים ומצאה כדלקמן:רחוב דורי – דרך הולנדית מפרצי חניה וגינון לאורכו.
הרחוב מאופיין בבניה צמודת קרקע.
הבית ברח' דורי 9 משמש כולו לגן ילדים, כנ"ל החצרות וגם המרפסת הפונה לצד דרום.
ועדת הערר התרשמה כי הפעילות בגן בשעת הביקור אינה מהווה כל מטרד רעש לסביבה.
ביום הביקור ביקרו בגן מעל ל – 35 ילדים.


ועדת הערר הבהירה לא אחת כי האינטרס הציבורי בקיומם של גני ילדים מחייב אישורם של שימושים חורגים במקרים המתאימים, ובתנאים המתאימים לצורך זה אשר הוכר גם בפסיקה כאינטרס ראשון במעלה.

כפי שהבהיר ביהמ"ש כבוד השופט מודריק בעניין עת"מ 14/98 אוסקר נ' לוריא:

"תפעול פעוטונים הינו שירות קהילתי חשוב, החייב מטבע ברייתו להימצא בקרבה לסביבות מגורים, העותרים לא הראו מדוע המיקום הספציפי שנדחה מתאים פחות מאזורי מגורים אחרים...".
בתי המשפט וועדות הערר הוקיעו לא אחת את הילך הטיעון אשר בבסיסו למעשה עומדת טענת NIMBI, או כפי שהיטיב לתרגם בית המשפט כבוד השופט מודריק בעניין עת"מ 1155/00 משולם צעירי נ' ועדת ערר ואח'

"מנגד, בשכונת מגורים, במיוחד שכונה שחתך הגילים של יושביה צעיר, עשוי להתהוות צורך של ממש לקיים פעוטון באחד הבתים (לפעמים יותר מאחד). כל כך מפני שתחום הגילים הצריך לשירותי פעוטון אינו נתון לאחריות גורמי החינוך הממלכתיים או המוניציפליים. לכן, לא יימצאו מבנים יעודיים לפעוטונים ויש הכרח לשכנם - על דרך היתר לשימוש חורג - בבתים פרטיים. צורך הרבים הוא וצורך הפרט נדחה מפניו עד גבול מסויים.
מדברים שאמרתי עד הנה יוצא ששיכונו של פעוטון בבניין מגורים פרטי הוא הכרח לא יגונה, אך ברור שבכל מקום שבו ימצא פעוטון כזה את משכנו, שם תהיה הפרעה סביבתית מסויימת. לכן, טענתו של צעירי היא מן הסוג המכונה בלעזNIMBY (NOT IN MY BACK YARD), ובשפת עבר אולי לבא"ש' (לא בחצר האחורית שלי). טענה כזאת, בדרך כלל לא תצלח (ראה למשל: בג"צ 458/98 עיריית ב"ש נ' ממשלת ישראל)".

בביקורנו בגן התרשמנו מהפעלת הגן בחלוקה לקבוצות תוך הקצאת מספר אנשי צוות מספק לכל אחת מהקבוצות, באופן בו הפעילות בכל אחת מהקבוצות (בין אם משחק/אכילה/שירה) צלחה באופן מאורגן ומבלי לגרום לכל מטרד רעש שהוא, אשר עבר את קירות הבית נשוא הערר.

איננו מקבלים את העמדה (המפתיעה) של הועדה המקומית לפיה אין לאשר בצמוד קרקע בו לא מתגוררים המבקשים שימוש חורג לצורך גן ילדים.

צמודי קרקע (בין אם דו משפחתיים ובין אם חד משפחתיים), הינם צורות הדיור המועדפות לצורך שימוש כזה, שכן הן נהנות מיתרון של מיעוט שכנים ביחס לבניה רוויה, ובתנאים אבסולוטיים מתאימים יותר כגון שטח נרחב וחצר.

לא זו אף זו, אחד המאפיינים (אשר יש הרואים בו יתרון) של שימוש חורג לגן ילדים במבנה הינו העובדה כי משעות אחר הצהריים ובשעות הלילה, כמו גם בשבתות וחגים לא מתקיימת בו כל פעילות. גישתה של הועדה המקומית אינה עולה בקנה אחד עם מאפיין זה, במידה ובמתגוררים במבנה מבקשי הבקשה או אחרים, ויוצא שכרם של השכנים בהפסדם.

לא למותר לציין, כי הורי הילדים אשר הובהר לנו כי מתגוררים באזור נקטו חלק פעיל ביותר על מנת לשמר הגן במתכונתו הנוכחית וכי עניינם בפתרון נאות לחינוך ילדיהם אינו נופל כמבואר לעיל מעניינם של השכנים, למניעת המטרדים הנטענים.מכל מקום במקרה דנן אנו סבורים כי ראוי ונכון לאשר פעילותו של הגן במקרה דנן בתנאים הבאים:מספר הילדים יותאם לקריטריונים הקבועים בהנחיות התמ"ת לגני ילדים פרטיים ופעוטונים, הן מבחינת גודל המבנה והן מבחינת גודל החצר. לעניין זה החצר שתשמש לגן אינה כוללת את החצר האחורית (הצפונית). בכל מקרה מספר הילדים לא יעלה על 25 ילדים.
שעות פעילות הגן מ – 7:00 בבוקר עד 17:00 אחר הצהריים, בכפוף לאירועים חריגים אשר מספרם לא יעלה על 6 בשנה, לא יערכו אירועים בגן בשעות הערב.
הורי הילדים לא יחנו ברחוב דורי ולא יכנסו לרחוב זה על מנת להביא או לאסוף את הילדים.
הוצאת ההיתר לשימוש חורג מותנית בהמצאת אישורי כיבוי אש והג"א כדין.
תקופת השימוש החורג תסתיים בחודש 8/2012.בכפוף לאמור הערר מתקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב כספי לגן ילדים

 2. אפליה בגן ילדים דתי

 3. הסכם שכירות גן ילדים

 4. שימוש חורג לגן ילדים

 5. מכרז לבניית גני ילדים

 6. נפילה מסולם בגן ילדים

 7. גן ילדים בדירת מגורים

 8. תלונת שווא נגד גן ילדים

 9. פגם במשטח גומי לגן ילדים

 10. הפיכת דירת מגורים לגן הילדים

 11. צו מניעה נגד פתיחת גן ילדים

 12. סגירת דלת על אצבע בגן ילדים

 13. היתר לשימוש חורג לגן ילדים

 14. גן ילדים טרום חובה ללא רישיון

 15. השתתפות המדינה בהוצאות גן ילדים

 16. פיצויים בגין התעללות בגן ילדים

 17. תקצוב גני ילדים מוכר שאינו רשמי

 18. השכרת דירה בבית משותף לצורך גן ילדים

 19. היתר לפתיחת גן ילדים עם 10 ילדים בלבד

 20. מבנה שלם שהוסב לגן ילדים בלב שכונת מגורים

 21. תביעה להחזרת הכסף אשר שולם כשכר לימוד לגן ילדים

 22. שימוש "חורג מהיתר אחר" שניתן בעבר לצורך לגן ילדים

 23. בקשה לשימוש חורג ממגורים לגני ילדים במתחם קוטג'ים

 24. שימוש חורג בחלק ממבנה המיועד לתעשיה זעירה ומלאכה לגן ילדים

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון