בקשה לשימוש חורג למסגריה ממגורים

בקשה לשימוש חורג למסגריה ממגורים במקרקעין הידועים כמגרש 6, חלקה 66, בגוש 7766 (להלן: המקרקעין) המצויים סמוך לכביש 554 ביישוב.
עסקינן באחד הצירים הראשיים. המסגריה פעלה בעבר במקרקעין, אולם הועתקה בשל נקיטת הליכים משפטיים. העורר בעל זכות במקרקעין סמוכים "בשורה השנייה" של המגורים ממזרח לציר, ומתנגד לשימוש.

תמצית טענות העורר:
השימוש המבוקש מהווה סטייה ניכרת עקב עצימותו ביחס לשימוש למגורים הקבוע בתוכנית התקפה. מדובר במגרש של 1100 מ"ר, ובו מבנה בין 550 מ"ר.
השימוש מהווה מטרד לצדדים שלישיים, וכולל עבודות השחזה, חיתוך, עבודות צבע, כל אלה גורמים למטרדי ריחות ורעש.
האזור יועד למגורים במסגרת במ/טר/3003, שאושרה בשנת 1997. בית המלאכה היה קיים במקרקעין ואין צורך בתקופת ניסיון על מנת להבין את מטרדיו למגורים הסמוכים.
ניתן להשיב המצב לקדמותו, אולם השימוש גורם לנזק בריאותי ונפשי.
הבקשה נדונה מלכתחילה שלא כדין בשל פרסום לקוי, ורק לאחר הגשת הערר נמשכה ההחלטה ובוצע פרסום מחדש.

תשובת המשיב 2:
בסביבת המסגריה מספר בתי מלאכה קרובים, והקרובים לעורר מהמסגריה נשוא הערר, וביניהם, מסגריה אחרת, נגריה, פנצ'ריה, ופחחות. מדובר במבנה שקיבל היתר. הבקשה פורסמה על פי סעיף 149 לחוק.

עמדת הוועדה המקומית:
העורר הגיש סדרת עררים בנוגע לסביבתו ובנוגע למסגריה. וועדת הערר קבעה כי ההיתר למבנה הוצא בשעתו כדין, וזאת במסגרת ערר 473/08. הבקשה פורסמה כדין, לרבות הודעה המפרטת את מהות הבקשה, ונערך דיון בוועדה המקומית. הוועדה המקומית איזנה כדין בין האינטרסים של הצדדים, ומכאן החלטתה.

דיון והכרעה:

ועדת הערר ערכה בשעתו סיור בישוב, לרבות במגרש העורר, וסביבתו, נוכח ריבוי העררים שהגיש.
אכן לאורך ציר התנועה המתוכנן, 554, מתקיימת שורת עסקים, והוועדה המקומית הבהירה לא אחת כי מדיניותה להכשיר עסקים אלה בין היתר באמצעות תוכנית מח/281, אשר מקודמת במוסדות התכנון הרלבנטיים בשנים האחרונות.
ככל שהבנו אותה תוכנית מאפשרת מסחר/תעסוקה בשורה הראשונה הגובלת בציר התנועה המתוכנן.
במהלך הדיון טען המשיב 2 כי העבודה במקום אמורה להתנהל מ-08:00 עד 17:00, כאשר רוב העבודה הינה חיתוך.
בניגוד לעמדת העורר וטענותיו, עיון בבקשה מעלה כי השטח המבוקש לשימוש החורג מגיע כדי כ-120 מ"ר בלבד. כן הובטח כי לכיוון בית העורר נבנה קיר בטון מבלוקים ללא חלונות, וכי שם ממוקמים משרדי המסגרייה והשירותים.
בהתחשב בסיטואציה התכנונית הקשה בה מצוייה הוועדה המקומית, בהיבט של התאמת השטח לתוכניות הקיימות, אנו מברכים על החלת מדיניות תכנונית אחידה אשר כוללת שימושי מלאכה ומסחר לאורך הציר המתואר, אולם ברי כי זו צריכה להיעשות בתוכנית כחוק אשר תעבור הפקדה, התנגדויות, ותשא תוצאות פיסקליות, הן בהיבט של היטלי השבחה, והן בהיבט של תשלום פיצויים עפ"י פרק ט' לחוק.
אותה תוכנית תהא נתונה להתנגדויות, ומאחר ומטרתה בין היתר, הסדרת מצב קיים, תאפשר מן הסתם גם שימושי מלאכה כגון מסגריה או פנצ'ריה, בכפוף לקביעת תנאים סביבתיים.

יחד עם זאת, מאחר ותוכנית כזו קורמת בימים אלה עור וגידים סטוטוריים, איננו רואים מניעה עקרונית לשימוש חורג לזמן קצר וקצוב של עד שנתיים ימים, ובכפוף לתנאים הבאים:


המסגרייה תעבוד משעה 08:00 עד 17:00 בלבד, שלא בימות המנוחה, כאשר בשעות המנוחה לא יתבצעו כל עבודות הכוללות תפעול מיכון כלשהו גם בימי החול.
בגבולו הצפוני של המגרש ייבנה קיר אקוסטי שיצופה בטיח.
לא תתאפשר פתיחת חלונות צפונה.
עבודות הצבע יתבצעו בתנאים שייקבעו על פי המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.
הוצאת ההיתר מותנית באישור המשרד לאיכות הסביבה, ומשרד הבריאות .
בהעדר תוכנית בתוקף המסדירה שימוש בתום תקופת השימוש החורג, לא יוארך השימוש החורג.


בשולי הדברים נציין כי הוכח בפנינו כי הנושא הובא לידיעת העוררים. במצב דברים זה כבר נפסק כדלקמן:

" הליכי הפרסום נועדו להעביר לצדדים הנוגעים בדבר את האינפורמציה הדרושה לניצול אפקטיבי של זכות הטיעון הקנויה להם. מאחר ובמקרה דנן לא נשללה מן העותרים זכות הטיעון, ולו באופן חלקי ממילא לא נגרמה כל פגיעה בזכויותיהם, בגין הפרת חובת הפרסום על ידי הרשות. אשר על כן, אין להם כל מעמד לדרוש את ביטול ההליך המנהלי".

ה"פ 14/98 אוסקר ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ואח'.

במקרה דנן העורר הגיש התנגדות והתנגדותו נשמעה הן בפני הוועדה המקומית והן על ידי וועדת הערר ולפיכך אין בעצם הפגם הנטען בפרסום מלכתחילה כדי לבטל ההליך המנהלי.

סיכומם של דברים הערר מתקבל בחלקו באופן שהשימוש החורג יאושר רק בכפוף לתנאים המפורטים ולפרק זמן קצוב כמפורט לעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו שימוש חורג ?

 2. שימוש חורג מחניה לאחסנה

 3. שימוש חורג מחניה לאחסנה

 4. היתר זמני לשימוש חורג

 5. שימוש חורג חדרי אירוח

 6. היתר לשימוש חורג לצמיתות

 7. ביטול היתר לשימוש חורג

 8. שימוש חורג במחסן חקלאי

 9. בקשה לשימוש חורג לחניון

 10. שימוש חורג בקרקע חקלאית

 11. היתר לשימוש חורג פעוטון

 12. שימוש חורג במבנה חקלאי

 13. הכשרת שימוש חורג במקרקעין

 14. בקשה לשימוש חורג מעון חוסים

 15. הסמכות למתן היתר לשימוש חורג

 16. היתר לשימוש חורג לגן אירועים

 17. שימוש חורג במחסן לצרכי משרד

 18. היתר לשימוש חורג אולם אירועים

 19. בקשה לשימוש חורג למסגריה ממגורים

 20. ביטול היתר לשימוש חורג לבית קפה

 21. שימוש חורג של חקלאים בקרקע חקלאית

 22. בקשה לשימוש חורג במחסן לשימוש למסעדה

 23. היתר לשימוש חורג לתחנת דלק ל-3 שנים

 24. ניכוי הוצאות התאמה בזמן שימוש חורג

 25. אישור לשימוש חורג מתעשייה למגורי עובדים

 26. התעשרות שלא כדין עקב שימוש חורג במקרקעין

 27. בקשה לשימוש חורג במרתף שנבנה ללא אישור בתל אביב

 28. בקשה לשימוש חורג מייעוד מסחרי לייעוד אולם שמחות

 29. היתר לשימוש חורג במחסן במרתף לשימוש של עסק ומוסך

 30. ערר על אישור בקשה לשימוש חורג לצורך מגורי עובדים

 31. ביטול צו הפסקה שיפוטי בגין שימוש חורג במקרקעין

 32. ערר על החלטה להתיר שימוש חורג למשך 3 שנים לפעוטון

 33. בקשה לחידוש היתר לשימוש חורג בדירה כמשרד לעורכי דין

 34. עיכוב ביצוע כניסת צווי הריסה ואיסור שימוש חורג לתוקף

 35. צו מניעה קבוע אשר יאסור לעשות שימוש חורג במשק חקלאי

 36. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר שימוש חורג לצהרון לילדים

 37. שימוש חורג לאחסנת וייצור מסגרות אלומיניום לתקופה של שלוש שנים

 38. בקשה לשינויים ותוספת הקלה בגובה מבנה ושימוש חורג לקופ"ח ומשרדים

 39. בקשה לשימוש חורג לבית אבות במקרקעין המיועדים לתעשייה ולמלאכה קלה

 40. אי הגשת התנגדויות אינו מכשיר באופן אוטומטי בקשות לשימושים חורגים

 41. היתר לשימוש חורג לשימוש במרתף למשרד לבעלי מקצועות חופשיים לצמיתות

 42. בקשה להיתר שימוש חורג שאינה חתומה על ידי כל בעלי המקצוע הנדרשים על פי הדין

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון