ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה זמורה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים חדש הכוללת הקלה במקרקעין הידועים כחלקה 179 מגרש 246 בגוש 4586 רחוב ברקת 41/9 בגדרה.

לבקשה התקבלה התנגדות.

ההחלטה של הועדה המקומית היתה כדלקמן:

"לסרב לבקשה מהנימוקים הבאים:

בהתאם לסעיף 20 לתוכנית זמ / במ / 572 התנאים למתן היתר לתכנית זמ / במ / 572 טרם הושלמו ולכן לא ניתן לקדם הבקשות –


תוכנית לצורכי רישום טרם הוגשה לועדה בהתאם לנדרש.
אין תוכנית פיתוח הכוללת את החלקות בהן מבוקשת הבקשה.
סעיף 22 לתכנית זמ / במ / 572 תנאי למתן היתר הינו ביצוע בפועל של עבודות הפיתוח ע"י בעלי הזכויות בשטח ועל חשבונם בכפוף להסכם הפיתוח.
היטל השבחה יוטל ויגבה ע"י הועדה המקומית כחוק (סעיף 23 לתוכנית זמ / במ / 572).


תמצית נימוקי העוררהמגרש נשוא הערר נמצא בלב אזור מפותח ושכנים מכל העברים בנו או בונים עפ"י היתר בניה.
מדובר בסכסוך בין המועצה המקומית והועדה המקומית לבין גרנדהאוז, כשהקורבן הוא העורר בניגוד למבקשים אחרים באותו אזור ממש.


תמצית תשובת הועדה המקומיתסוגיית היטל ההשבחה נסגרה.
סוגיית היטלי הפיתוח מצויה במשא ומתן מתקדם בין גרנדהאוז ששיווקה המגרשים לבין המועצה המקומית גדרה.
סעיף 22 לתקנון תכנית זמ / 527 החלה במקרקעין קובע כדלקמן:
"הועדה המקומית תהיה רשאית להתנות מתן היתרי בניה בביצוע עבודות הפיתוח בשטח התכנית על ידי בעלי הזכויות בשטח על חשבונם, בכפוף להסכם פיתוח שיושג עם המועצה המקומית.
הועדה המקומית תהא רשאית לקבוע שלבי ביצוע והנחיות בעת הוצאת היתרי בניה על מנת להבטיח קיומה של התשתית הנדרשת לשם תפקודם הנאות של המבנים שיבנו מכח אותם היתרי בניה ובהתאם לשלבי הביצוע של תשתית זו.
הועדה המקומית תהא רשאית לקבוע הנחיות בהיתרי הבניה לפיהן יובטח כיסוי הוצאות פיתוח התשתית על המבוצעים מחוץ לתחום התכנית, לרבות מתן ערבויות מתאימות."
בערר 169/09 נקבע כדלקמן:

"מן האמור עולה כי בפני הועדה המקומית קיים היה מנדט להתנות את היתרי הבניה בביצוע עבודות הפיתוח בכפוף להסכם פיתוח, וכן לקבוע שלבי ביצוע והנחיות בתוצאות היתרי בנייה על מנת להבטיח קיומה של התשתית הנדרשת."


בהתאם לאמור התנתה הועדה המקומית ההיתר נשוא הערר ואישורו יהווה מכשול בפני פיתוח השכונה בנסיבות המתוארות.


דיון והכרעההחלטה זו ניתנת נוכח העדר התקדמות במשא ומתן בין גרנדהאוז והמועצה המקומית עפ"י דיווח הוועדה המקומית.
העובדה כי בידי הועדה המקומית קיים מנדט להתנות היתרי בניה בביצוע עבודות פיתוח ולקבוע שלבי ביצוע אינה מתירה לה לטעמנו לעצור באופן שרירותי היתרים בחלקות בהן אין מחלוקת כי הפיתוח הושלם.
לשם שימוש כדין בסמכותה כאמור על הועדה המקומית לקבוע שלבי ביצוע הפיתוח בצד אישור היתרים עקב בצד אגודל באופן מושכל בחלקים בהם טרם הסתיים הפיתוח, אם אלה פרוסים בכל השכונה יש ליצור קשר הגיוני בין ההיתרים שטרם ניתנו לביצוע עבודות הפיתוח ובאופן שיבטא חלקו היחסי של כל מבקש.
לפיכך אנו דוחים את הנמקת הועדה המקומית לסירוב.
יחד עם זאת בהתחשב בעובדה כי עפ"י פרוטוקול הישיבה התקבלה התנגדות לבקשה הכוללת הקלה, וכי המתנגד לא צורף כמשיב ולא נשמע בפני ועדת הערר אין מנוס מלהשיב הדיון לועדה המקומית לעניין ההתנגדות.
לפיכך אנו מנחים הועדה המקומית לקיים דיון לגופו של עניין לאחר זימון המתנגד והעורר בפניה, וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון