הסמכות להאריך את המועד ניתנה ליו"ר ועדת הערר

הסמכות להאריך את המועד ניתנה ליו"ר ועדת הערר

הכוונה הברורה של המחוקק היא לצמצם את המועד בו ניתן לערור, ועל הגורמים המפקחים לפעול בזריזות יתרה ולהגיש את עררם. מקום בו לשון החוק ברורה, אין צורך בפרשנות נוספת לו (השווה ע"א 5856/06 לוי נ' נורקייט בע"מ, , המתייחס אמנם לפרשנות חוזה ולא לפרשנות חוק, אולם הגיונם של הדברים זהה). על כן, הנני סבור כי לא ניתן להגיע למסקנה אחרת, מלבד זו כי העוררים אכן איחרו בהגשת הערר.
לפיכך, לכאורה היה מקום לדחות את הערר על הסף. אלא שהעוררים ביקשו, יחד עם תגובתם, להאריך את המועד להגשת הערר. הסמכות להאריך את המועד ניתנה ליו"ר ועדת הערר, בבר"מ 2340/02 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון נ' אגא וכט ואח', פ"ד נז(3) 385, 395-396:
"שנית, גם המגמה המשתקפת בפסיקה שלפיה יש לאפשר מרחב מסוים של גמישות בנוגע להארכת מועדים הקבועים בחיקוק, תומכת בפרשנות זו. אכן, אין להטיל ספק בחשיבות שמירת המועדים הקבועים בחוק. גמישות-יתר אינה רצויה, והיא עלולה לפגוע קשות ביעילות הדיון, אך מכאן ועד חוסר גמישות טוטלי ארוכה הדרך. מגמה כזו של חוסר גמישות עלולה לגרום במקרים רבים עוול קשה לצדדים המעורבים. כך בוודאי בנסיבות שבהן האיחור נובע מגורמים אשר אינם בשליטת מגיש הבקשה, כגון חולי קשה או תאונה.
ייתכן שכך הדבר גם במקרים נוספים שבהם יהיה מוצדק להאריך את המועד. פרשנות שלפיה סעיף 12ד לחוק התכנון והבניה הסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות בנוגע להארכת מועד להגשת ערר, מתיישבת אפוא עם המגמה להעניק גמישות ראויה לסדרי הדין, גמישות אשר ראוי כמובן לעשות בה שימוש במקרים המתאימים לכך בלבד. הותרת שיקול-דעת בעניין זה לגוף שיפוטי או מעין-שיפוטי המנהל את ההליך תאפשר לו לערוך איזון ראוי של האינטרסים המונחים על כף המאזניים. מצד אחד, עם חלוף תקופת הערעור זוכה המשיב למעין "חסינות" המגנה עליו מפני הטרדתו בשנית באותו עניין ומביאה את הסכסוך לסיומו, אולם מצד אחר, יש להותיר פתח לנסיבות, אמנם יוצאות-דופן, שבהן יש לאפשר להאריך את המועד להגשת ערעור (ראו ש' לוין תורת הפרוצדורה האזרחית - מבוא ועקרונות יסוד [13], בעמ' 112). מכאן נגזרת מסקנתי שבהיעדר הוראה בחוק או בתקנות בנושא הארכת מועדים מוסמך יושב-ראש ועדת הערר, מכוח תקנה 15 לתקנות, להאריך את המועד להגשת ערר."
בנוסף לקביעה כי סמכות שכזו אכן קיימת, הבהיר בית המשפט העליון את עמדתו לגבי המקרים בהם תתקבל בקשה שכזו, שם, בעמ' 399:
"...אין להסיק כי בקשה להארכת מועד להגשת ערר על החלטת שמאי מכריע תתקבל כדבר שבשיגרה. על-מנת להיעתר לבקשה כזו על יושב-ראש ועדת הערר להשתכנע כי ישנה סיבה סבירה להגשת הערר באיחור, או כי קיים טעם אשר בגינו מוצדק לאפשר את הגשת הערר למרות האיחור בהגשתו."
האפשרות להאריך את המועד קיימת בשני מקרים - האחד הוא כאשר ישנה האיחור עצמו הינו מוצדק, והשני הוא כאשר אין הצדקה לאיחור, אולם ישנו טעם אחר המצדיק את מתן הארכה.
דומני כי שני המקרים מתקיימים במקרה זה (על אף שהיה די באחד מהם בכדי להאריך את המועד כפי שהתבקשתי לעשות). ראשית, ככל שהדבר נוגע לנסיבות האיחור, הרי שהאשם לאיחור בהגשת הערר, רובץ בראש ובראשונה על שכמה של הוועדה המקומית. על פי תדפיס ההחלטה, על אף שהדיון בבקשה נערך ביום 4.3.2010, ההחלטה הודפסה רק ביום 22.3.2010, וככל הנראה נשלחה בסמוך לכך לחברי הוועדה ולנציגים. דהיינו, לכאורה במועד בו הודפסה ההחלטה, חלף כבר המועד להגשת הערר, ולעוררים לא הייתה ברירה, אלא להגיש ערר על החלטה שידועה להם כותרתה בלבד.
לכאורה, אין מניעה מלהגיש ערר על החלטה שכזו, אם הבסיס לה ברור. אלא שכאן המדובר בהחלטה חריגה מאוד, הן מבחינת מהותה, והן מבחינת צורתה.
מבחינת הצורה, המדובר בהחלטה הנסמכת על חוות דעתו של יו"ר הוועדה המקומית, עו"ד מוחמד ג'בארין, אשר הינה חוות דעת מנומקת היטב (48 סעיפים, הכוללים ניתוח עובדתי, תכנוני ומשפטי של המצב הקיים), אליה לא ניתן להתייחס כלאחר יד. על מנת שהעוררים יוכלו להגיש ערר הכולל את כל הנדרש על פי תקנה 3 לתקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר), התשנ"ו-1996, היה עליהם לקבל את חוות הדעת הנ"ל, כפי שזו מופיעה בפרוטוקול הדיון אשר הופץ ביום 22.3.2010, ולהתייחס לאמור בה. ברור כי כל עוד הפרוטוקול אינו בידם, ולא ניתן ללמוד ולנתח את הסעיפים המופיעים בחוות הדעת, לא היה טעם בהגשת ערר.
לכך יש להוסיף את העובדה כי מיום 30.3.2010 ועד ליום 5.4.2010, חלה פגרת חג הפסח, דבר אשר יכול היה לגרום לעיכוב נוסף בהכנת הערר.
על כן, הנני סבור כי הצטברותן של נסיבות אלו, מהוות סיבה מוצדקת להגשתו של הערר באיחור.
שנית, גם אם לא הייתה הצדקה לאיחור, הרי שהנושא בעטיו הוגש הערר, הנוגע לסוגיית חלותה של תכנית S/15 על הקרקע, והאפשרות להוציא מכוחה היתרי בנייה, הינה סוגיה בעלת חשיבות רבה. לנוכח שטחה הנרחב של התכנית ההחלטה יוצרת השלכות רוחב, החורגות מהיקפה של הבנייה נשוא הערר. גם העובדה כי המדובר בסוגיה אשר יכולה להוות תקדים לעתיד, והשאלות המשפטיות והתכנוניות שהחלטה זו מעוררת, מצדיקה את קיום הדיון, על אף האיחור בהגשת הערר.
לפיכך, מכוח סמכותי כפי שנקבעה בפרשת וכט הנ"ל, הנני מאריך את המועד להגשת הערר, עד למועד הגשתו בפועל. על כן, הנני דוחה את הבקשה לדחות הערר על הסף.
המשיבים יגישו את תגובתם לערר עד ליום 27.6.2010. עותק מהתגובה יוגש לצדדים האחרים, בד בבד עם הגשתה לוועדת הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכות נחזית

 2. סמכות פקח חניה

 3. חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 4. חריגת בורר מסמכות

 5. סמכות פקח עירוני

 6. סמכות מינוי בורר

 7. הגבלת סמכות הורית

 8. סמכות להרוס מבנים

 9. סמכות גביית ארנונה

 10. סמכות המנהל המיוחד

 11. חריגה מסמכות בצה''ל

 12. סמכויות תובע משטרתי

 13. שאלות הנוגעות לסמכות של בורר

 14. סמכות לתת סעד הצהרתי

 15. סמכות בורר בדיני עבודה

 16. סמכות התביעה המשטרתית

 17. החלטה לגבי סמכות בורר

 18. חריגה מסמכות החלטת משקם

 19. סמכות רופא ביטוח לאומי

 20. סמכות בית המשפט המחוזי

 21. החלטת ועדה בחוסר סמכות

 22. סמכות בית משפט לחקור עד

 23. גזר דין תוך חריגה מסמכות

 24. חתימה בשם חברה ללא סמכות

 25. סמכות שיפוט - מכרז פנימי

 26. טענת חוסר סמכות בינלאומית

 27. פסק דין שניתן בחוסר סמכות

 28. סמכות הוועדה לקרקע חקלאית

 29. סמכויות מנכ''ל ביטוח לאומי

 30. סמכות מפקד צבאי לסיווג שטח

 31. סמכות בורר בבקשה לסעד זמני

 32. סמכות ועדת ערר להפחית נכות

 33. טענה כי הבורר פעל ללא סמכות

 34. סמכות אכיפת דיני תכנון ובניה

 35. סמכות ועדה מקומית לתפוס רכוש

 36. סמכות שיפוט מקבילה של בג''צ

 37. סמכות רשם לתת פסק דין בהסכמה

 38. סמכות ועד מקומי להטיל ארנונה

 39. סמכות בית המשפט מכרזים בשטחים

 40. סמכות ועדת המינהל במשרד הפנים

 41. האם החלטת הבורר ניתנה בסמכות

 42. סמכות בית המשפט לפי סעיף 79א

 43. סמכות הבורר לדון בסמכותו שלו

 44. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית

 45. הבטחת תוספת שכר לעובד ללא סמכות

 46. סמכות לדון בתביעה נגד קופת גמל

 47. סמכות בית משפט מנהלי לתקן טעות

 48. פסק דין הצהרתי להעדר סמכות בורר

 49. סמכות בינלאומית לבית הדין לעבודה

 50. סמכות בית משפט לעניינים מקומיים

 51. סמכות העירייה לשנות סיווג ארנונה

 52. מחיקה על הסף בהעדר סמכות בית משפט

 53. סמכות בית הדין הרבני מזונות ילדים

 54. סמכות בית הדין הרבני בענייני רכוש

 55. סמכות שיפוט בענייני הווקף המוסלמי

 56. שלילת סמכות בית המשפט בישראל באמנה

 57. סמכות ביטוח לאומי להוריד אחוזי נכות

 58. תביעה לאספקת מים - סמכות בית המשפט

 59. סמכות שר הפנים לא להתיר כניסה לישראל

 60. סמכות בית הדין לעבודה להבהיר פסק דין

 61. בקשה למחיקת תביעת מזונות מחוסר סמכות

 62. עבודה בחו''ל - סמכות בית הדין לעבודה

 63. סמכות ראש ההוצל''פ עיכוב מימוש משכנתא

 64. סמכות בית הדין לעבודה - אכיפת פסק דין

 65. סמכות ראש ההוצל''פ לעכב ביצוע פסק דין

 66. האם לועדת ערר יש סמכות להארכת מועדים ?

 67. סמכות לדון בביטול בחירות בארגון המורים

 68. חריגה מסמכות של הבורר פסיקה בניגוד לדין

 69. הגדלת סכום התביעה מעבר לסמכות בית המשפט

 70. סמכות המפקח על המקרקעין לדון בהתנגדויות

 71. סמכות ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית

 72. סמכות בית המשפט לתת צווים כנגד גורם חוץ

 73. סמכות רשם ההוצל''פ לדון בתביעת דיני עבודה

 74. סמכות ראש ההוצל''פ להפחית סכומים בפסק דין

 75. סמכות בית המשפט לדון בהחלטת ועדת ההתנתקות

 76. סמכות ועדת ערעור תפיסת מקרקעין בשעת חירום

 77. סמכות להפסיק אספקת חשמל ומים ליחידת דיור

 78. סמכות בית משפט בנושא תפילה במקומות קדושים

 79. הסמכות להאריך את המועד ניתנה ליו"ר ועדת הערר

 80. סמכויות חיפוש ותפיסה לפי חוק ההגבלים העסקיים

 81. סמכות בית המשפט לדון בבקשה לתפילה ברחבת הכותל

 82. סמכות המפקח על המקרקעין תיקון רישום בית משותף

 83. תאונת דרכים - מרוץ הסמכויות - בית המשפט / ביטוח לאומי

 84. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית לגבי אחוזי נכות

 85. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים בענייני ארנונה

 86. האם תביעה בגין רשלנות בסמכותו של בית הדין לעבודה

 87. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - תביעה לפינוי מושכר

 88. סמכות רשם בית דין לעבודה ליתן פסק דין בהעדר התייצבות

 89. סמכות בית הדין לעבודה לדון בתוקף פסק דין בית דין רבני

 90. נטען כי ההחלטה להורות על מאסר "זמני" ניתנה בחוסר סמכות

 91. סמכות בית הדין לעבודה לדון בתביעה ייצוגית נגד קופות החולים

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון