התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש, יחידת דיור אחת, הכוללת ממ"ד, גדרות ושני משטחי חנייה לא מקורים ומקרקעין הידועים כחלקה 31 מגרש 17 גוש 3896 ברחוב גפן 10 במזכרת בתיה (להלן: "המקרקעין").

העורר, שכן למקרקעין ממזרח, מתנגד לעבודה לביצוע חצר אנגלית במרתף, במרחק של 1.80 מ' מגבול המגרש, נוכח הסכנה הנשקפת לדבריו לגדר שנבנתה על ידיו בגבול בין החלקות.
בתמיכה לטענותיו צירף העורר חוות דעת מהנדס גליק כדלקמן:

"לסיכום:
הנני מבקש לבטל את החלטת הוועדה המקומית, "לדחות את ההתנגדות" שהינה טעות מיסודה, אשר לא לקחה בחשבון את תוספת בניית החלון האנגלי ומרחב העבודה הנדרש לביצוע קירות המרתף כולל קירות החלון האנגלי, במרחק של 1.00 מ' מגבול הנדרש, ולא 3.00 מ' כפי שקבעה בהחלטתה וחייב בזה את המשיב לבצע קידוחי תמיכה במרחק 1.00 מ' מהגבול, ע"מ למנוע על נזק לנכס של העורר".לפיכך מבקש העורר כי ההיתר יכלול תנאי של ביצוע קידוחי תמיכה במגרשו למניעת נזקים.
המשיבים, מבקשי הבקשה, טוענים כי החצר האנגלית חופפת לקו הקרקע הטבעי ולכן אין צורך לחפור לעומק תחתית המרתף מול מגרש העורר, וכי חפירה מזערית אם תידרש ניתנת לביצוע לעבודה ידנית. עוד טוענים העוררים כי בתום החפירה יישאר רווח של 2.2 מ' מהגדר ורוחב זה מהווה משטח עבודה מקובל. המשיבים חזרו על התחייבותם לתקן כל נזק אם וככל שייגרם על אף שאינם צופים נזק כזה.

עמדת הוועדה המקומית הינה כי הבקשה פורסמה בשל שתי הקלות – העברת שטחים מקומה א' לקומת קרקע והגדלת התכסית. לשתי הבקשות לא התנגד העורר. בבניין העורר עצמו קיימת חצר אנגלית דומה מאד והחצר המבוקשת תואמת את המרווחים המותרים על פי תקנה 4.09 (3) המגבילה חצר אנגלית עד 1.50 מ' אל תוך המרווח.

דיון והכרעה
עניינו של הערר בחששו של העורר מנזקי עבודות הבנייה ולא מהתכנון המוצע בבקשה. נושא זה הינו נזיקי במהותו ומבלי לקבוע מסמרות נשלט על ידי חובתו של מאן דהוא, זהירות לשכנו.
במקרים בהם מדובר בעבודות "מועדות לפורענות" עשויות וועדות התכנון להקדים רפואה למכה, להתערב ולקבוע תנאים למניעת נזקים צפויים. מקום בו מדובר בהוספת למבנה קיים, עשוי תנאי זה להיות מגובה בערבות על פי תקנה 21 לתקנות התכנון והבנייה, (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970.

אלא שבמקרה דנן לא מצאנו בטענות העורר ממש, מדובר בתכנון סטנדרטי שלא כולל הקלה בקווי בניין, חתך שהוצג בפנינו (ולא נכלל בבקשה) תומך בגרסת המשיבים לפיה החצר האנגלית תבוצע במילוי תנאי הקרקע ולא בחפירה מסיבית שכן כפי שעולה מהבקשה הבית הבנוי במקרקעין הינו על עמודים שייהרסו.

בנסיבות המפורטות לעיל ובכפוף לתיקון הבקשה והכללת החתך האמור בה, איננו רואים מקום להתערבותנו.

בכפוף לאמור הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון