אי אכלוס בניין עד להתאמת הבניין למצב הסטטוטורי

"הבניין לא יאוכלס עד להתאמת הבניין למצב הסטטוטורי"

עסקינן בפרויקט בן 67 יחידות דיור בו נבנו יחידות דיור נוספות שלא כדין על ידי חברת חפציבה בשעתו. לימים, עם קריסתה של אותה חברה רכשה העוררת הזכויות על מנת להשלים הפרויקט ולשווקו לרוכשי הדירות.

משמעות הועדה המקומית כמפורט בהחלטתה הינה ששלושה בניינים יאושרו בשלמותם, לאחר אישור הקלה לתוספת יחידות, ואילו בניין אחד יאושר חלקית כאשר 6 יחידות דיור מתוכו יסומנו להריסה, לגבי בניין זה נקבע התנאי נשוא הערר.

תמצית טענות העוררת

על פי היתרי הבניה שניתנו בשעתו לחברת חפציבה אושרו בבניינים מחסנים צמודים לדירות כשטח שירות ואולם הועדה המקומית חזרה בה נוכח היותם חלק אינטגרלי למעשה של הדירות (ללא כניסה נפרדת ו/או הפרדה משטח הדירה), ועל כן נוצר מחסור בשטחים עיקריים לצורך הכשרת היחידות הנוספות שנבנו בשעתו על ידי חברת חפציבה.

יחד עם זאת, העוררת קיבלה את הדין והגישה תכנית בסמכות הועדה המחוזית, לצורך הכשרתן של אותן יחידות, אולם תכנית זו טרם נדונה בועדה המחוזית, כאשר מאידך גיסא 6 הדירות "הכשרות" בבניין הרביעי נמכרו, בנייתן הסתיימה ואף המועד למסירתן לקונים חלף זה מכבר.

בשעתו סברה העוררת כי התנאי האמור עניינו באיכלוסן של הדירות הנוספות ואולם עתה התברר לה כי מדובר בכל הבניין ומכאן מועד הגשתו של ערר זה באיחור לכאורי.

העוררת מוסיפה וטוענת כי הליווי הבנקאי שלה תלוי בקיומן של 64 יחידות דיור כשירות וכשרות בפרויקט ולאור האמור לא היה באפשרותה להחריג מכלל היחידות את היחידות הבנויות בבניין הרביעי, שכן החרגה כזו היתה מסכלת הליווי הבנקאי ואת הפרויקט בכללו. העוררת הודיעה כך מבעוד מועד לועדה המקומית ולפיכך סוכם כי בבניין זה יינתן היתר בניה חלקי עד לכמות המאושרת על פי התכנית.

תמצית עמדת הועדה המקומיתדין הערר להידחות על הסף מחמת איחור בהגשתו. מדובר בהחלטה שהתקבלה בחודש 12/2009 ורק לאחר שקיבלה העוררת היתרים על פיה הגישה ערר זה, בנוגע לבניין האחרון.
דין הערר להידחות על הסף בהעדר זכות ערר, שכן מדובר בתנאי למתן היתר ולא בסירוב לתיתו.
במועד רכישת הנכס ידעה העוררת על החריגות המהותיות וברירה את ההליכים שידרשו לשם הכשרתן לרבות תכנית בסמכות הועדה המחוזית.
בין העוררת והמשיבה נערכו פגישות בנסיון לזרז את השלמתן של יחידות הדיור ובכך להקל על מצוקתם של רוכשי הדירות מחפציבה.
לעניין המחסנים הרי שמדובר בשטחים עיקריים המהווים חלק אינטגראלי משטח הדירות.
העוררת יודעת כי הגורם היחיד המוסמך להכריע בבקשתה לרבות בתנאים בהם יותנה היתר הבניה הינו הועדה המקומית ועל כן אפילו היה ממש בטענתה לעניין מצג במישור העובדתי (ולא כך הם פני הדברים) ידעה כי כל כוונה כפופה להחלטות הועדה המקומית בפורום המתאים.
על פי סעיף 157 א' לחוק יש להעניק טופס 4 רק מקום בו המבנה נבנה בהתאם להיתר בניה שניתן, ולפיכך לא ניתן להעניק טופס 4 במקרה דנן כל עוד לא הוכשרו הדירות היתרות.

דיון והכרעה

כפי שהבהרנו לא אחת במקרים מתאימים ניתן לאפשר טופס 4 חלקי לבניין. יחד עם זאת במקרה דנן איננו רואים לעשות זאת בשלב זה, שכן החובה הראשונית על פי חוק הינה לחבר בניינים התואמים את היתרי הבניה ואילו כאן לא מדובר בסטייה שולית, ולפיכך הגם שברי לנו כי העוררת אינה אחראית לסטייה האמורה וכי קיימת חשיבות ציבורית לאכלוס הפרויקט במהרה אנו סבורים כי נוסחת האיזון הראויה במקרה דנן הינה כדלקמן:בתוך 14 יום תמציא הועדה המקומית לועדה המחוזית את חוות דעתה בנוגע לתכנית אל / 195 / 8 / 1.
היה ותחליט הועדה המחוזית על הפקדת התכנית האמורה יינתן אישור אכלוס ליחידות המאושרות בלבד.
אם החלטה כזו לא תתקבל במחוז בתוך 60 יום יוכלו הצדדים לשוב ולפנות לועדת הערר אשר תיתן החלטה מנומקת וסופית.


לפיכך הערר התקבל מקצתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פחת על בניינים

 2. חריגה מקו בניין אחורי

 3. תביעה לפינוי מחסן בבניין

 4. קומה מפולשת בבניין משותף

 5. החוק מאפשר הקלות בגובה בניין

 6. התנגדות דיירים להגבהת הבניין

 7. מהו חדר טרנספורמציה בבניין

 8. חדירת מי גשמים לבניין משותף

 9. בקשה לתוספת בניה בבניין לשימור

 10. בניית מרתף מחוץ לקווי הבניין

 11. הסכמים בין דיירי הבניין לגבי הגג

 12. האם אפשר לגור בבניין ללא טופס 4 ?

 13. ערר על בקשה הכוללת הקלה לבניית בניין

 14. התנגדות לחריגה של קווי בניין למדרכות

 15. בקשה לשינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית

 16. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה להקמת בניין

 17. הסתרת אור ואוויר עקב בניית בניין קומות

 18. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבניית בניין חדש

 19. שינוי קווי בניין והעברת זכויות מקומה לקומה

 20. תביעה נגד חברה שהתקינה מעלון נכים בבניין

 21. נשירת אריחי החיפוי של חזיתות בניין משותף

 22. הקלה בקו הבניין האחורי לצורך הקמת גזוזטראות

 23. עתירה שלא להתחיל בבניית מדרגות בחזית הבניין

 24. בקשה לביצוע תוספת בנייה על גג בניין בתל אביב

 25. מעצר על סמך קלטות מצלמות אבטחה בבניין מגורים

 26. אי אכלוס בניין עד להתאמת הבניין למצב הסטטוטורי

 27. ערר הנוגע לאישור תכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין

 28. התנגדות לבניית בניין "שונה" משאר הבניינים בסביבה

 29. הקלה לתוספת קומות בבניין על מגרש המיועד לבניה רוויה

 30. תביעה לחייב בתשלום שירותי החזקה וניהול לבניין מגורים

 31. הקלה בקו בניין צדדי צפוני ודרומי עד 10%, תוספת 1 יח"ד

 32. בקשה להקים בניין ובו יחידת דיור אחת בחלק העורפי של המגרש

 33. פניה למנהל האגודה לתרבות הדיור בנוגע לסוגיות בבניין מגורים

 34. בקשה להקלות בגובה הבניין, הקמת חצר אנגלית וכניסה נפרדת למרתף

 35. כתנאי להיתר בניה נדרש לצבוע את הבניין כולו בגוון הצבע המקורי

 36. נטען כי באישור התוכנית הוצג מצג מטעה לעניין מספר היחידות בבניין

 37. תביעה בטענות להתרופפותם של אריחי חיפוי חיצוניים בבניין בתל אביב

 38. הקמת בניין חדש בשינוי מהבינוי המאושר / הקלה בבניה שלא תואמת תכנית

 39. המשכיר לא גילה לשוכרים כי בבניין יתחילו שיפוצים לפני שנכנסו לדירה

 40. ערר על החלטת הועדה להתנות הפקדת תכנית התאמת קווי הבניין לגבולות מגרש חדשים שהקטינו את המגרש

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון