בקשה לפתיחת פתח יציאה בקומת קרקע לחצר משותפת

העוררת מתגוררת בדירת הקרקע ביקשה לפתוח פתח יציאה לחצר משותפת, ביצוע דק עץ בצמוד לאותו פתח, התקנת פרגולה ופתיחת 2 חלונות בקיר המערבי.

הועדה המקומית בהחלטתה אישרה רק את החלונות בקיר המערבי ודחתה את הבקשה בנוגע לדק, לפרגולה ולדלת שנפתחה.

החלטת ועדה מקומית נתקבלה לאחר דיון בו נדונו התנגדויות דיירים בבית המשותף.

העוררת טוענת כי כל רצונה להטיב את איכות חייה ולטפח את הגינה לרווחת הדיירים, גם דיירים אחרים חרגו חריגות בניה ללא היתר, וכמו כן הודיעה כי היא מוכנה להמיר את הפרגולה במרקיזה מתקפלת. כן ביקשה העוררת להתחשב בעובדה כי היא עתידה לעבור ניתוחים ברגלה ועל כן יש לבחון את המוצע בבקשה מבחינת הנגשה.

המשיבים לרבות הועדה המקומית טענו כי מדובר בהשתלטות דפקטו על חלק מהרכוש המשותף. הועדה המקומית הבהירה כי הוצא צו הריסה לדק שבוצע קודם לרישוי, כי מדובר בבניין מוזנח אשר השינויים שנערכו על ידי העוררת אינם מוסיפים לו חן בלשון המעטה, וכי אם קיימות עבירות בניה נוספות בבניין אין בכך כדי להקל עם העוררת, וכי בקשה למרקיזה כלל לא הוגשה על ידי העוררת ואם תוגש תבחן על ידי הועדה המקומית, אולם על פניו מדובר בסתירה לתכנית רצ / מק / 1 / 1 / ז / 2, אשר מתירה התקנת סוכך (מרקיזה) בתנאי של תכנון התקנת סוככים למבנה בשלמותו.

דיון והכרעה

איננו רואים לנכון להתערב בהחלטת הועדה המקומית.

בפועלה כמתואר לעיל המצב המגולם בבקשה אשר בוצע בחלקו בפועל אכן מנכס לעוררת שהינה דיירת בקומת הקרקע חלק ברכוש המשותף וזאת ללא הסכמת הדיירים ובהתנגדותם.

במצב דברים זה הבקשה אינה תואמת ולו לכאורה את המצב הקנייני כנדרש והועדה המקומית אינה יכולה לאשר תכנונית בקשה הנסמכת על זכויות קנייניות שאינן.

לעניין זה כבר נפסק בבג"צ 1578/90 הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א:

"...לפיכך אם יוצא לכאורה מהחומר שהומצא על ידי המבקש או בעלי הקנין האחרים בנכס שאין למבקש זכות קניינית, תוכלנה הועדות להפנות את המבקש לבית המשפט המוסמך; מאידך גיסא, אם השאלות הקנייניות שנויות במחלוקת או אם יוצא שלכאורה יש למבקש זכויות בניה מבחינת דיני הקנין או שבאין התנגדות לאחר שנשלחו הודעות כדין לזכאים, אין זכויות הקנין שנויות במחלוקת, תדונה הועדות בשאלות התכנוניות המתעוררות. בשום מקרה לא תכרענה הועדות בשאלות הקנייניות לגופו של הענין, הואיל והפונקציה המוטלת עליהן היא תכנונית בלבד." (ההדגשה לא במקור ו.ע.מ).

בענייננו מאחר ומדובר בבניה ברכוש משותף, אפילו אם נראה בכך הרחבת דירה למרות שהדבר לא מתחייב הרי שזו האחרונה מחייבת הסכמה של לפחות 75% מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, לא זו בלבד שהסכמה כזו לא הוצגה כאן, ההיפך הוא הנכון רוב הדיירים מתנגדים לשינוי המוצע.

אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קרקע מטרוקה

 2. קרקעות מלחה

 3. זיהום קרקע דלקים

 4. טעות ברישום קרקע

 5. קרקעות בשטח ההפקר

 6. עסקת חילופי קרקעות

 7. קניית קרקע ממושכנת

 8. ייעוד קרקע לתעשיה

 9. קרקע מירי התיישנות

 10. עורך דין קרקעות

 11. פלישה לקרקע שהופקעה

 12. עסק על קרקע חקלאית

 13. הגדרת "קרקע ציבורית"

 14. התחזות לבעלים של קרקע

 15. היתר לשינוי פני קרקע

 16. הכרזה על קרקע חקלאית

 17. מגורים בקרקע חקלאית

 18. ארנונה על קרקע תפוסה

 19. סכסוך בין בעלי קרקעות

 20. סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 21. עורך דין לענייני קרקעות

 22. מכרז הקצאת קרקע במושב

 23. סכסוך בעלות על קרקעות

 24. זכרון דברים למכירת קרקע

 25. הקצאת קרקע רשות מקומית

 26. קו מתח גבוה בקרקע חקלאית

 27. תביעת בעלות על קרקע בנגב

 28. ארנונה על חניון תת קרקעי

 29. הקצאת קרקעות בקרית שמונה

 30. ערעור על צו תפיסת קרקעות

 31. עסקה סותרת בקרקע חקלאית

 32. הקצאת קרקעות באזור תעשיה

 33. בניית חממות בקרקע חקלאית

 34. הבטחה להקצאת מקרקעי ישראל

 35. מכירת קרקע לרשות ציבורית

 36. הקצאת קרקע לבניית בית ספר

 37. הסכמה שבשתיקה לשימוש בקרקע

 38. הקצאת קרקע לבעלי קרקע אחרת

 39. אולם אירועים על קרקע חקלאית

 40. צו לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 41. השכרת קרקע ללא הסכמת השותפים

 42. זיכיון על הקרקע למשך 40 שנה

 43. ארנונה על מבנים בקרקע חקלאית

 44. סכסוך קרקע בבעלות רשות הפיתוח

 45. ביטול אישור הסכם הקצאת קרקעות

 46. החלטה 1180 מינהל מקרקעי ישראל

 47. החלטה 737 מינהל מקרקעי ישראל

 48. החלטה 1101 מינהל מקרקעי ישראל

 49. בנייה לא חוקית על קרקע חקלאית

 50. בניה על קרקע ציבורית ללא היתר

 51. ניוד שטח עיקרי ממרתף לקומת הקרקע

 52. סעיף 78 לחוק הקרקעות העותומני

 53. פיצוי עבודות חפירה בקרקע פרטית

 54. הקצאת קרקע למגורים ליד ירושלים

 55. בקשה לתוספת יחידת דיור בקומת הקרקע

 56. ביטול הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל

 57. רישום מוריש בעל זכויות בקרקע כנאמן

 58. העברת קרקע ללא תמורה - זכות קדימה

 59. מתקנים סולאריים על קרקע בייעוד תעשיה

 60. העברת קרקע ללא תמורה למועצה מקומית

 61. בניה על קרקע שהופקעה על ידי העירייה

 62. תשלום דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל

 63. סעיף 8 לפקודת הקרקעות: צו מסירת חזרה

 64. ארנונה - שימוש לא חקלאי בקרקע חקלאית

 65. בקשה לתוספת שטח מגורים וממ"ד בקומת הקרקע

 66. ניוד שטחי בניה בין הקומות מעל ומתחת לקרקע

 67. פיצוי נמוך בגין רכישת קרקע לצורכי ציבור

 68. זכויות יורשים של בעלי קרקעות שנפטרו בחו''ל

 69. קביעת מפלס ה 0.00 לפי גובה פני הקרקע הטבעיים

 70. בקשה לפתיחת פתח יציאה בקומת קרקע לחצר משותפת

 71. אחריות מינהל מקרקעי ישראל כלפי מציעים במכרז

 72. העלאת מקומות חניה תת קרקעיים אל מעל לפני הקרקע

 73. רכב הנע בכוח מכאני על פני הקרקע - הגדרת תאונת דרכים

 74. בניית אולם אירועים בקרקע של מינהל מקרקעי ישראל

 75. החזר כספים שנגבו שלא כדין ע''י מינהל מקרקעי ישראל

 76. סמכות ועדה מקומית להפקיע קרקע ללא אישור ועדה מחוזית

 77. נטען כי שטח המריבה הינו חלק מחלקת קרקע אותה ירשו מאב לבן

 78. ערר על החלטת הועדה לדחות התנגדות לבקשה לתוספת מגורים בקומת קרקע

 79. בקשה למתן הצעת מחיר לשירותי פיקוח וניהול פרויקט בניה של יחידת דיור צמודת קרקע

 80. כל עסקה במקרקעי ישראל תעשה בידי המינהל בשם הבעלים הרשומים של הקרקע כסוכן של הבעלים

 81. האם העותר הוא "מי שיש לו ענין בקרקע" אשר רשאי להכין תכנית ולהגישה לפי סעיף 61א(ב) לחוק התכנון והבניה ?

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון