ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד את תכנית טב / מק/ 3452 בתנאים וביניהם כי "לא ינתן היתר בניה אלא לאחר רישום המגרש בלשכת המקרקעין" (כך במקור). עניינה של התכנית בתיקון קווי בניין למבנה קיים במקרקעין הידועים כמגרש 11 חלקה 22 בגוש 7838 (להלן: "המקרקעין")

תמצית טענות העוררים

המקרקעין הינם בבעלותו של העורר 2 כבעלים רשום של חלק מהחלקה ובהתאם לתשריט חלוקה חתום על ידי הבעלים המשותפים.

התניית רישום המגרש בלשכת רישום המקרקעין אינה ממין העניין ואינה מהווה שיקול תכנוני אלא שיקול קנייני., במיוחד לאחר אישור תשריט חלוקה חט / 3400 והקצאת המגרשים על פי אותו תשריט והוצאת היתרים בהתאם לקבוע באותו תשריט.

המשמעות של קבלת התנאי הינו התניית התכנית (שעניינה כאמור נקודתית), ברישום פרצלציה לכלל החלקה על חשבון העוררים.

תמצית עמדת הועדה המקומית

לטעמה של הועדה המקומית התנאי האמור מתחייב מאז נכנסו לתוקפן תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה, תשס"ט – 2009.

תקנה 11 קובעת כדלקמן: "איסור מתן היתר בטרם אישורה של תכנית לצורכי רישום" וזו לשונה:

"לאחר תחילתה של תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, לא יינתן היתר בנייה במתחם האיחוד והחלוקה, אלא לאחר שאושרה על ידי הוועדה המקומית תכנית לצורכי רישום לכל מתחם האיחוד והחלוקה; אין בהוראות אלה כדי לגרוע מסמכות מוסד תכנון להתנות בתכנית מתן היתר בנייה, בקיום תנאים נוספים."

תשריט חט / 3400 אינו תשריט איחוד וחלוקה לצורכי רישום ולפיכך לא ניתן להוציא מכוחו היתרים.

דיון והכרעה

אנו סבורים כי דין הערר להתקבל.

ראשית, תקנה 11 הנ"ל עניינה בחיוב בתצ"ר ולא ברישום בלשכת רישום המקרקעין.

שנית, על פי נוסחה של תקנה 11 היא חלה על תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה. במקרה דנן עסקינן במצב הקודם בתכנית טב / 1111 / 2 א+ ב אינה מייעדת שטח לאיחוד וחלוקה, אלא קובעת בסעיף 3 כי היתרי בניה יוצאו לאחר הגשת תשריטי חלוקה ואישורם על ידי הועדה המקומית.

לעניין זה ספק לנו אם מדובר בהוראות איחוד וחלוקה כמשמען בתקנות, ומעבר לכך הרי שתשריט חלוקה כנ"ל אושר על ידי הועדה המקומית ובהתבסס עליו כבר הוצאו היתרי בניה באותו מתחם, ואף במקרקעין עצמם.

התכנית נשוא הערר הינה תכנית נקודתית לתיקונו של קו בניין אשר אין כל מניעה תכנונית לאשרו כפי שהבהירו הצדדים בפנינו.

אשר על כן ולאור כל האמור אנו רואים לקבל את הערר במובן זה שאין להכניס בתכנית כתנאי להפקדתה הוראה בנוסח שנדרש על ידי הועדה המקומית.


אין באמור כדי להוות אישור לגבולות המגרש ו/או מיקום הבניינים או נכונות קווי הבניין כפי שהוצגו בתשריט התכנית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון