מתן "פרשנות הרמונית" לתוכנית

מתן "פרשנות הרמונית" לתוכנית

הפרשנות הנטענת על ידי העוררים מביאה לתוצאה בה קיימת סתירה פנימית בין סעיף 11. 1) לתוכנית לבין הוראות סעיף 11.4), לתוכנית, שני הסעיפים אינם יכולים לדור בכפיפה אחת לפי פרשנות זו, והיא הופכת למעשה את הסעיף המתיר פיצול דירות לאות מתה שכן, לא ניתן לפצל על פי הוראה זו דירות בתחום התוכנית.

לפיכך יש להעדיף את הפרשנות המוצעת על ידי הועדה המקומית, שהיא פרשנות הרמונית אשר מאפשרת לשתי ההוראות הקבועות בסעיף 11. 1) ו- 11. 4) לתוכנית להתקיים זו בצד זו.

על החובה לתת " פרשנות הרמונית" להוראות תוכנית עומד ביהמ"ש בעת"מ 1888/04 משה בר לב נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה פתח תקוה:

" פרשנות זו גם עדיפה לאור העובדה שהיא מאפשרת להוראות הטבלה לדור בכפיפה אחת עם ההערות לה.
במצב בו ישנן שתי חלופות פרשניות יש להעדיף את זו המאפשרת לשתי ההוראות לדור יחדיו.נ

ר' כב' הנשיא א. ברק בספרו "פרשנות במשפט", כרך שני, עמ' 333-334:

"קיומן של הוראות נוגדות (אנטינומות) אינו מתיישב עם הרצון להשיג "הרמוניה חקיקתית" ועם הרצון לשמור על "אחדות המשפט". על כן יש לעשות למניעת התנגשות פנימית בין דברי חקיקה שונים. ההנחה הינה כי תכליתם של החיקוקים השונים היא לגרום להרמוניה פנימית, ולמנוע מצב דברים בו יש התנגשות "חזיתית" אשר תחייב את ביטולו (המשתמע) של אחד מהם. אכן, נקודת המוצא הינה כי בהיעדר הוראה מפורשת, שתי הוראות חוק המצויות ברמה נורמטיבית זהה אינן סותרות זו את זו, אלא משלימות זו את זו".ב

וכן נקבע בענין ע"עמ 343/05 ועדת ערר מחוז המרכז נ' אילות השקעות בנכסים (רחובות מערב) 1992 בע"מ:

בעניין זה מקובלת עלי עמדת המערערים. פרשנותו של סעיף צריך שתיעשה לאור דבר החקיקה כולו ותוך שמירה על הרמוניה בין סעיפיו (ראו רע"א 7172/96 קרית בית הכרם בע"מ נ' הועדה המקומית, פ"ד נב(2) 494, בעמ' 508)


לאור האמור לעיל אנו קובעים, כי הפרשנות הנכונה של סעיף 11. 4) לתוכנית הינה, כי האמור בו מכוון לדירת המקור ולפיכך, לא ניתן לפצל דירה שהיא קטנה מ- 110 מ"ר לשתי דירות, ואילו דירות שהן בגודל של 110 מ"ר ויותר- ניתן לפצלן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגיעה מתוכנית

 2. תכניות בינוי

 3. תכנית משביחה

 4. בקשה תואמת תכנית

 5. סטיה ניכרת מתכנית

 6. סטיה ניכרת מתכנית

 7. תוכנית שיקום מחצבה

 8. מה זה תוכנית בינוי ?

 9. טעות בתוכנית בנין עיר

 10. פרשנות תכנית בניה על מגרש

 11. מתן "פרשנות הרמונית" לתוכנית

 12. תכנית הרחבת הישוב לפידות

 13. פרשנות תכליתית של תוכנית בניה

 14. היתר תואם תכנית - היטל השבחה

 15. מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ?

 16. ערר לאשר את תכנית לדחות התנגדות

 17. מניעת הפקדת תכנית עקב זיהום מים

 18. סירוב לאשר תכנית בינוי למרכז מסחרי

 19. פרשנות תב"ע - תכנית בניה עירונית

 20. פגיעה במקרקעין פיצויים בגין נזקי תכנית

 21. האם דייר מוגן יכול להתנגד לתכנית בניה ?

 22. בקשה לאישור תוכנית מפורטת לבניית בניין

 23. ניוד זכויות בנייה באמצעות תכנית בינוי

 24. האם יש צורך בפרסום מחודש של הפקדת התכנית

 25. התאמה בין תרש"צ לבין תכנית החלה במקרקעין

 26. ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת

 27. פיצויים על תכנית שהשביחה את ערך המקרקעין ?

 28. פגיעה בפוטנציאל של קרקע בגלל אישור תכנית

 29. האם אפשר למנוע תוכנית הבראה של העירייה ?

 30. התנגדות לאישור תכנית נקודתית בסמכות ועדה מקומית

 31. הערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת

 32. עתירות מנהליות כדי להמריץ את הרשות לקדם תכניות

 33. נטען כי אישור תוכנית בניה תעכב פינוי פולשים מהקרקע

 34. האם יש היטל השבחה על אישור תכנית ארצית או מחוזית ?

 35. סמכות ועדת ערר לבחון האם התכנית חוקית מבחינה תכנונית

 36. נטען כי תוקף התכנית פג ולא ניתן לאשר מכוחה היתר בניה

 37. האם מותר לבנות בריכת שחיה, כשהתכנית שותקת בעניין זה ?

 38. תכנית השינויים להגדלת פתח בקומת הקרקע והפיכת חלק לדלת

 39. אין להגביל היתר בניה על סמך תכנית עתידית שטרם אושרה

 40. לא כל הדיירים ביקשו לממש את תוספת הבניה המותרת בתוכנית

 41. ערעור מינהליים שאוחדו בגין פגיעה בערך מקרקעין עקב תכנית

 42. ערר על החלטה לדחות התנגדות לבקשה לתכנית שינויים של בנייה

 43. שמי שבחר לבנות לפי התכנית הקודמת לא תחול עליו התכנית החדשה

 44. גילה לראשונה כי על פי התכנית ה"ממוחשבת" דרך נמצאת על ביתו

 45. האם ניתן לאשר היתר בניה על פי תוכנית שהופקדה לפני 1.1.96 ?

 46. טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויות

 47. טענה כי מומחה טעם בית המשפט התייחס "בטעות" לתכנית אחרת שקדמה לתוכנית

 48. בניית מבנה בודד מקום בו התכנית מחייבת בניית שני מבנים לא מהווה סטיה ניכרת

 49. האם שינוי בקוי הבנין בתוכנית פוגעת באפשרות הרחבת כבישים העתידית של במקום ?

 50. כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור

 51. נטען כי יש לקחת בחשבון לעניין הוראות התכנית גם הליכים משפטיים מאוחרים לתכנית

 52. תוכנית הקובעת בניה בחלקה מסוימת ללא התייחסות להריסת הבנוי על החלקה במצב הקודם

 53. המועד הקובע לפיו מחשבים נזק שנגרם ע"י תכנית הוא מועד פרסום ההודעה על אישור התכנית ברשומות

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון