בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

בקשה לפירוק גגון, ליצירת גישה לחניה וסגירתה של אחת החניות הקיימות במערך של 3 קוטג'ים טוריים.

במסגרת זו קבענו כי החלטת הועדה המקומית לאשר הבקשה בדין יסודה, בין היתר נוכח העובדה כי המתנגדים, העוררים, ביצעו בשעתו שינוי דומה ושינוי זה אף הותר להם.

יחד עם זאת קבענו כי תנאי להיתר צריך להיות סילוק הגדר ויצירת תשתית כניסה לכל אחת מהחניות הנותרות בבתים. על כך הגישו המשיבים בקשה להבהרה, במסגרתה טענו כי הגדר שסילוקה נדרש הינה גדר תמך וקיים הפרש גובה משמעותי בין החלקות ולפיכך הריסת הקיר כשלעצמו גם אם אפשרית מבחינה קניינית (בהתחשב בכך ונמצא בבעלות 3 בעלי הבתים ולא רק בבעלותם של המשיבים), הרי שתיצור בעיה של התדרדרות לכיוון החלקה הצפונית, ולפיכך ביקשו העוררים הבהרה כי התנאי ימומש על ידי כלל הבעלים של שתי החלקות הגובלות בגדר בעת הגשת בקשה להריסת בית המגורים הבנוי על החלקה הצפונית ולהיתר על הבניה החדשה עליה.

העוררים התנגדו לבקשה, לשיטתם לא נפלה כל טעות או השמטה אלא בניסיון לתיקון ההחלטה.

הועדה המקומית הצטרפה לבקשה תוך שהיא טוענת כי הריסת הקיר לבדה תהפוך את שביל הגישה למסוכן ולא ניתן לשנות את מפלסי הקרקע בחלקה הצפונית הואיל ואינה מהווה חלק מהבקשה.

הכרעה

אנו סבורים כי הדין עם המבקשים הם המשיבים בערר. עם מתן ההחלטה סברנו כי ייתכן והמשיבים יכולים לנקוט כבר עתה בצעד מעשי לקראת הכשרת הכניסה לחניות, כפי שתוכנן מראש, אולם לאור הטענה בדבר הסיכון אשר נתמכה גם בגורמיה המקצועיים של הועדה המקומית אנו סבורים כי נכון יותר לדחות תנאי זה כמבוקש למועד הגשת בקשה להיתר, בחלקה הצפונית.

הועדה המקומית תדאג לרישום הערות מתאימות בתיקי הבניין, וככל שתמצא לנכון גם בלשכת רישום המקרקעין וזאת מכוח תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל – 1969, הן במקרקעין נשוא הערר והן בחלקה הצפונית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון