בקשת להעמדת מבנה זמני (קרוואן)

בקשת להעמדת מבנה זמני (קרוואן)

הועדה המקומית החליטה:

"לא לאשר את הבקשה.
אין בסמכות הועדה לאשר היתר בניה למבנה למטרה מסחרית הנוגדת את היעוד שנקבע למקרקעין בתב"ע המאושרת רע/בת/2002, כמו כן מסתייגת הועדה מהעמדת קראוון בתחום החלקה, שאינו בגדר המבנים המותרים לבניה על פי התכנית שבתוקף ושאינו משתלב אדריכלית."

מדובר במבנה יביל בשטח של 20 מ"ר המשמש משרד במגרש למכירת רכבי ליסינג של חברת אופרייט ליס. בקשה זו הוגשה במקביל לבקשה לשימוש חורג למגרש למכירתם של מכוניות במקרקעין המיועדים לתעשייה.

תחילה הוגשה בקשה אחת אולם נוכח הוראות הצוות המקצועי הופרדו הבקשות. הבקשה לשימוש חורג לא נדונה תוך קביעת אותם גורמים לפיה לא ניתן לאשר שימוש חורג על שטח אספלט שנסלל ללא היתר ומשרד שבנוי ללא היתר. במקביל ננקט הליך פלילי נ' העוררת בגין ניהול עסק ללא רשיון וניתן צו דחוי לסגירתו אלא אם יתקבל רשיון עסק או היתר זמני כדין.

תמצית טענות העוררתהעוררת טוענת כי היא מופלית לרעה על רקע העובדה כי בסמיכות רבה ועל אותו שימוש וייעוד מצויים עוד 3 מתחרים עסקיים העוסקים באותו עיסוק וקיבלו רשיון עסק והיתר לשימוש חורג. חברת אלבר, חברת סיקסט, חבר אוויס, וכן מכון רישוי ומוסך צמוד למבקשת. בקשות המבקשת הוגשו עם כניסתם למגרש.
על פי התכניות התקפות ובכלל זה רע / בת / 2002 מיועדים המקרקעין לתעשייה, נקבעו שטחים לצרכים, חניה ושצפ"ים ועוד. בין היתר מתירה התכנית הקמת מוסך למתן שירות לרכב, אזורי אחסון ללא מכירה ועוד.
התכנית אוסרת על תעשיה מזהמת וכן על שימוש מסחרי. הקריטריון הקבוע בתכנית עצמה לאישור שימוש חורג הינו עמידתה של הפעילות המבוקשת בהוראות בנושא איכות הסביבה. כמו כן מתייחסת התכנית לשימושים מעורבים תוך קביעת סוג העסקים, פירוט התשתיות, שטחי חניה ואישור איכות הסביבה.
בנוסף חלה במקרקעין תכנית רע / 2002 / יא' המתירה בהם בנוסף לאמור שימוש מסחרי למסעדות, בתי קפה, מעדניות, בנקים, סניפי דואר, משרדי נסיעות, בתי מרחקת, חנויות לצורכי משרד, מוצרי אלקטרוניקה, מכונים להעתקת מסמכים, שימוש למשרדים בשטח העולה על 500 מ"ר , ספא, מכון כושר ואכסון מלונאי.


תמצית עמדת הועדה המקומיתהעוררת מפעילה ללא רשיון עסק ללא היתרי בניה , היתר לשימוש חורג, מגרש למכירת מכוניות. המגרש נסלל, גודר והוצב בו משרד מכירות.
על רקע זה ננקטו נגד העוררת הליכים פליליים וניתן צו סגירה דחוי.
לא ניתן על פי דין לקבל היתר בניה זמני למבנה שיעודו חורג ומנוגד לייעוד הקבוע בתכנית.
הטיפול בשימוש חורג הופרך נוכח קיומו מבנה לא חוקי כנ"ל.
השימוש למגרש מכירת רכב משומש הינו שימוש מסחרי אסור. מדובר באזור המיועד להיטק נקי והעוררת מקפידה לא לאשר בתחומו שימושים מסחריים.
מוסך הינו שימוש מותר על פי התכנית וכי במבנים ששימושם העיקרי מוסך התירה הועדה המקומית לחברת המכוניות אולם תצוגה ומכירת מכוניות בשימוש חורג. לא הותר שימוש של מכירת רכב משומש במגרש פתוח.
באזור תעשיה המערבי עליו חלה תכנית רע / 330 א' ניתן להתיר עסקי מסחר ואכן פועלים שם עסקים למכירת / השכרת רכב.


דיון והכרעה

ועדת הערר דנה בערר, שמעה בהרחבה את טענות הצדדים, ואף יצאה לסיור בשטח על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות אלה.

במסגרת זו נמצא כדלקמן:מצפון למתקן השכרת מכוניות בדג'ט.
מדרום למתקן מוסך מזדה.
ממזרח שצ"פ משמש חניה.
ממערב שטח פתוח ותחנת דלק סונול.
דרומית למבנה מזדה מספר מתקנים לשרותי רכב כולל מכירת מכוניות.
בהמשך ברחוב תדהר בצפון סוכנויות מכוניות טויוטה, יונדאי ושלמה סיקסט.


במהלך הדיון טען ב"כ העוררת כי הבקשה הוגשה קודם לתחילת הפעילות, כי הנחיות הצוות המקצועי בנוגע להפרדת השימוש מהבקשה אינן נכונות, כי ניתן להגיש בקשה מקבילה וכי על פי פסק הדין בלפוריה מקום בו מתבקש שימוש חורג במבנה יש לעשות זאת.

נציג הועדה המקומית ציין כי העסק של אלבר פועל ללא רשיון עסק. סיקסט – ניתן היתר בהתאם להחלטת ועדת הערר. מכון הרישוי בהיתר וכן גם המוסך הגובל בעוררת. הועדה תשמח לקדם במקרקעין מבנה הייטק.

כאמור בהחלטתנו בעניין ערר 164/08 (בנוגע לבקשת השכרת רכב שלמה – סיקסט) איננו סבורים כי על רקע התכניות החלות במקרקעין (ולענייננו חלה גם תכנית המתירה לעשות בהם שימוש מסחרי אם כי מסוג אחר), עצימותה של בקשה לשימוש חורג לשימוש המבוקש – מגרש למכירת מכוניות נמוכה ואין בשימוש זה כדי להוות סטייה ניכרת.

יחד עם זאת, אין באפשרותנו להתעלם כי שימוש חורג טעון מבנה כדין תחילה. המבנה היביל קא עסקינן (בשונה ממשרדי חברת סיקסט בערר 164/08) תכליתו לשמש משרד לעסק המבוקש בשימוש חורג. העוררים אף הבהירו שמאחר והם שוכרים המגרש התבקשה הצבתו של מבנה זה לצורך תכלית זו, ולא הוצג בפנינו כל שימוש אלטרנטיבי תואם תכניות לאותו מבנה.

על כגון דא כבר נפסק בע"א 482/99 בלפוריה מושב עובדים להתיישבות שיתופית חקלאית בע"מ ואח' נ' הועדה המקומית יזרעאלים ואח' כדלקמן:

"הוועדה אינה מנועה מלבחון את שאלת השימוש בטרם מתן היתר הבנייה בשל החשש מפגיעה בזכות הקניין של בעל הקרקע. עליה לכבד את זכות הקניין ולהתחשב בה בכפוף למגבלות דיני התכנון המתווים את שיקול-דעתה. יתרה מזו, בחינת שאלת סוג השימוש במבנה שביחס אליו מבוקש היתר בנייה, בטרם מתן ההיתר, מהווה חלק מהותי מתפקידה של הוועדה המקומית. אם הוועדה תיאלץ לבחון את שאלת השימוש רק בדיעבד, לאחר סיום הבנייה, היא עלולה לעמוד בפני עובדות מוגמרות ואף בפני הסתמכות של צדדים שלישיים. בנסיבות כאלה, מצד אחד, עלול שיקול-הדעת של הוועדה להיות מושפע שלא כראוי מהמצב שנוצר עקב אי-החוקיות, ומצד אחר, בהפעילה את שיקול-דעתה בשלב מאוחר עלולה היא לפגוע בזכות הקניינית פגיעה קשה יותר. לפיכך ניתן לקבוע כי כאשר החליטה הוועדה לדחות את ההכרעה בחוקיות השימוש לשלב האכלוס נמנעה מלהפעיל את שיקול-הדעת הנדרש ממנה. כפי שיפורט להלן, חששה של הוועדה בדבר שימוש שלא בהתאם לתכנית היה חשש מבוסס, על-כן משעלה בוועדה הנושא האמור, היה עליה להתמודד עמו ולהכריע בשאלה שלפניה."

ובהתאם קבענו בעבר בעניין ערר 203/07 יזדי עמיקם נ' הועדה המקומית חוף השרון כדלקמן:

"שנית, ברגיל, הוצאת היתר בניה במקביל לבקשת השימוש החורג אינה ראויה. על כגון דא כבר נפסק:
"אכן, כעיקרון, אנו סבורים כי אין לנקוט בהליכים של שימוש חורג לגבי בניין אשר טרם הוקם, שכן קיים חשש רב כי הקמתו בצורה שכזו, יוצרת מצב בו לא ניתן יהיה לבצע בו שימוש המתאים למצב הקיים בתכנית (ואז למעשה המדובר בסטיה ניכרת, מכוח תקנה 2(3) לתקנות סטיה ניכרת). על הרציונל העומד מאחורי תפיסה זו, עמדה ועדת הערר בתל אביב, במסגרת ערר 5272/99 אורי בן אורי נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב ואח', בקובעה כדלקמן:
"עמדתה של ועדת הערר, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטות קודמות, היא כי לא ניתן לאשר שימוש חורג בבניין שטרם הוקם, אלא רק בבניין קיים.
כך למשל נקבע בערר תא/ 5505/97 בו נדונה בקשה להיתר להקמת "מרכז ללימודי תקשורת", בהליך של שימוש חורג:
"עמדת ועדה זו היא כי לא ניתן לאשר את המרכז גם בהליך של שימוש חורג, שכן שימוש חורג בבנין ניתן לאשר כאשר מדובר בבנין קיים. אין החוק מאפשר מתן היתר בניה למבנה המהווה שימוש חורג, שכן בכך יש למעשה כדי לעקוף את הצורך בהליך של שינוי יעוד ללא הכנת תכנית מתאר. זאת ועוד - עפ"י סעיף 148 לחוק "היתר לשימוש חורג מתכנית יינתן לתקופה מוגבלת מראש".
מתן היתר בניה לבניין המהווה שימוש חורג מתכנית מהווה דבר והיפוכו - שכן היתר הבנייה מאפשר בנייה לצמיתות של מבנה המיועד לשימוש שניתן לאשרו לתקופה קצובה בלבד.
על כן לא ניתן לאשר הוצאת היתר בניה למבנה המיועד כ"מרכז ללימודי תקשורת" בהליך של שימוש חורג".
החלטה נוספת ניתנה בתיק ערר תא/ 5229/98 בו נתבקש היתר לבנייה בניין מגורים במקום בניין משרדים בהליך של שימוש חורג:
"אנו מקבלים את עמדת העוררת כי בנסיבות המקרה כאן, כאשר בניית הבנין טרם הושלמה, יש לראות את הבקשה להיתר ואת הבקשה לשימוש החורג כהליך אחד וכבקשה להיתר הכוללת בחובה שימוש חורג. יש שוני רב בין מצב בו ניתן שימוש חורג בבנין קיים לבין אישור שימוש חורג בבנין שהקמתו טרם הושלמה.
עמדתה של ועדה זו היא כי "שימוש חורג" מטבעו ומעצם הגדרתו מתייחס לשימוש בבנין קיים, ואינו מאפשר הליך של "מתן היתר בנייה לשימוש חורג".
פרוש המאפשר באופן גורף שינוי מדיניות תכנון על דרך של שימוש חורג עומד בניגוד להליך המרכזי שנקבע בחוק לענין זה הוא הכנת תכנית.
הרציונל שבבסיס עמדה זו היא כי שימוש חורג הוא מטבעו זמני וחולף, ועל כן הבנין בו נעשה שימוש חורג עליו להתאים בראש ובראשונה לייעודי הקרקע המותרים בתכנית התקפה"
גם במקרה הנדון מבוקש בניין חדש, המותאם מלכתחילה לשימוש הספציפי המבוקש, וממילא ברור כי לא יתאים לשמש למגורים, וכי השימוש המבוקש בו לא יהיה שימוש זמני שהוא אחד המאפיינים הבולטים של שימוש חורג."
על כן לא ניתן לאשר את בניית הבניין בהליך של שימוש חורג."

לפיכך בנסיבות אלה, איננו רואים כל אפשרות לאשר הצבתו של אותו מבנה יביל במקרקעין, הגם כי אין מחלוקת כי נכנס בגדר הזכויות המותרות לאישור.

במילים אחרות של אחד התנאים לשימוש חורג הינו עמידתה של הבקשה במבחן ההפיכות ובמקרה נשוא ערר זה לא נטענה (לא כל שכן הוכחה) בפנינו עמדתה של הבקשה במבחן זה.

בנסיבות האמורות הערר נדחה.

יחד עם זאת, אנו סבורים כי מהטעמים האמורים לעיל אין מניעה לאשר שימוש חורג במגרש עצמו. ובמידה ותוגש בקשה למבנה תואם תכנית גם בחלק ממנו בהתאם לכללים שנקבעו בערר 164/08.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמר בניה

 2. נספח בינוי מנחה

 3. בניה על חוף הים

 4. אי בניית ממ''ד

 5. אישור חריגות בניה

 6. בניה באתר עתיקות

 7. הקלה בזכויות בניה

 8. עצירת בנייה מיידית

 9. הקלה בזכויות בנייה

 10. מה זה זכויות בניה ?

 11. איסור בניה קרוב לים

 12. העלאת בני הפלשמורה

 13. התליית תוכנית בנייה

 14. הקלה של 3% בשטחי הבניה

 15. בניה על חורשה לשימור

 16. התנגדות לבניה ליד הים

 17. בנייה בשטח פרטי פתוח

 18. בניית מחסן בקומת מסד

 19. מי קובע את זכויות הבניה

 20. פיצויים על הריסת מבנה

 21. בניה באסבסט ללא אישור

 22. קריסת פיגום באתר בניה

 23. בניה בשטח ציבורי פתוח

 24. הגרלה בפרויקט בנה ביתך

 25. שינוי בינוי בשכונת מגורים

 26. בנייה בלתי חוקית בישראל

 27. שינוי ניצול זכויות בניה

 28. תוכניות בניה ברחבת הכותל

 29. עבירה נמשכת תכנון ובניה

 30. התנגדות לבניית בית כנסת

 31. טעות במיקום בניית בניין

 32. פיצוי על בניית בית נמוך

 33. צו נגד בניית הפרדה מפלסית

 34. זכויות בניה לאחר הצמדת גג

 35. העברת דירה במתנה מאב לבן

 36. בניה לא חוקית בכפר בדואי

 37. ביטול הריסת מבנים מסוכנים

 38. עבודה מועדפת באתרי בנייה

 39. השבחה על זכות לבניית מרתף

 40. הקמת מבנה ללא אישור המינהל

 41. קניית דירה עם חריגות בניה

 42. עסקת שירותי בניה מלאכותית

 43. הריסת מבנים לא חוקיים בכנרת

 44. בניית מתקן צבאי על חוף הים

 45. בניית בית על מגרש - סיכונים

 46. לגיטימציה לבניה בלתי חוקית

 47. אי ביצוע בניה בסטנדרט סביר

 48. בניית ממ"ד מעבר לאחוזי בניה

 49. התנגדות לבניית בניין קומות

 50. בקשת להעמדת מבנה זמני (קרוואן)

 51. הריסת מבנה טרומי על חוף הים

 52. בקשה שלא להרשיע בעבירות בניה

 53. סעיף 195 לחוק התכנון והבניה

 54. סעיף 238א לחוק התכנון והבניה

 55. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 56. סעיף 261 ד לחוק התכנון והבניה

 57. סעיף 110(א) לחוק התכנון והבניה

 58. בניית מגורי חוסים בשכונת מגורים

 59. ביטול תוכנית בניה בשלבים סופיים

 60. תביעה בגין בניית תקרה נמוכה מדי

 61. האם זכות בניה היא זכות קנייניות ?

 62. הגדרת "מבצע בניה" בתקנות הבטיחות בעבודה

 63. בניית יחידות דיור מעבר לקו הירוק

 64. פיצוי על מבנה קיים על מגרש שהופקע

 65. מה התנאים לקבלת הקלה באחוזי בניה ?

 66. טענה כי הבקשה לבניה תפגע בזרימת אוויר

 67. התחייבות המוכר על אפשרות בניה על מגרש

 68. בקשה למתן צו ארעי צו המונע המשך בניה

 69. מכירת זכויות בפרויקט בניה למשרד השיכון

 70. אישור בקשה לבניית 2 יחידות דיור במקרקעין

 71. התנגדות בעלים של תחנת דלק לבניית כביש

 72. האם אפשר למכור זכויות בניה למישהו אחר ?

 73. בניית בית במסגרת תכנית "בנה-ביתך" ברחובות

 74. התנגדות לבניית ממ"דים, בטענה לאי שוויוניות

 75. התנגדות המועצה לשימור מבנים לתכנית בניה

 76. במהלך הבניה נשרף הקלקר והתובעת הגישה תביעה

 77. צו שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה

 78. התנגדות לבניית קומת עמודים נוספת מעל מרתף

 79. התנגדות להקלה בטענה שהיא מכשירה בנייה עתידית

 80. מכתבי התראה בשל אי תחילת ביצוע עבודות בנייה

 81. תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 82. קניית דירה שהוכרזה כ''מבנה מסוכן'' ע''י העירייה

 83. התנגדות לבניית מחסן שלאור גודלו פורסמה בקשה להקלה

 84. בניית ממ"ד: ערעור על פסק דין המפקחת על המקרקעין

 85. הכשרת בניה לא חוקית על הגג באמצעות חיזוק הבניין

 86. האם תביעה בגין זכויות בניה היא "תביעה במקרקעין"?

 87. ניוד זכויות בנייה מקומה ראשונה לקומת עמודים מפולשת

 88. הקצאת מגרש לבניית יחידת דיור במסגרת תוכנית הרחבה

 89. הבקשה להרחבת קומה קיימת ובניית קומה וחצי נוספות מעל המבנה הקיים

 90. ערר על החלטה לחייב הגשת בקשה להקלה לצורך אישור בניית יחידות דיור

 91. פיצויים מהקבלן בגין אי יציקת תקרה מבטון ובנייתה מקונסטרוקציית ברזל

 92. עידוד צעירים לפריפריה היא על ידי מתן האפשרות לבנייתן של דירות מגורים

 93. בקשה להסבת משטחי מצללה לשטחים עיקריים, מבנה קל מחופה עונתית על גג קיים

 94. בקשה לתוספת ממ"ד וניצול זכויות בניה קיימות, כמו גם ניצול חלק יחסי בהקלה של 6% לשיפור הדיור

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון