אי מתן החלטה לבקשה למתן היתר בניה במגרש

אי מתן החלטה לבקשת העורר למתן היתר בניה במגרש 133/2 מחצית מזרחית, בגוש 3628 חלקה 90 בנחלת יהודה המצויה בתחום התכנון של הוועדה המקומית ראשון לציון (להלן: "הוועדה המקומית").

הוועדה המקומית נמנעה, מליתן ההיתר בשעתו, מטעם אי בהירות במצב הקנייני במקרקעין נוכח הגשתו של הליך בבית המשפט לענייני משפחה, בסכסוך בין יורשים (העורר ואחייניו ה"ה קוטליצקי בוגר ואייל).

יש להבהיר כי אותו סכסוך בבית המשפט לענייני משפחה נפתר ואינו קיים היום. יחד עם זאת, קיימת מחלוקת עם המשיבים 6 ו – 7 (משפחת פרידמן).

גם בני משפחת פרידמן טוענים לזכויות בחלקה 90 וזאת בין היתר על פי הסכם שיתוף שנערך בין העוררים, המשיבים ואחרים.

מן האמור עד כה עולה כי המחלוקת המצויה בתיק הינה מחלוקת קניינית ואין לה כל נגיעה בעניין לסוגיה התכנונית. אף אחד מן המשיבים לא טען כי הבקשה שהוגשה אינה תואמת את התוכניות החלות באותם מקרקעין.

במצב דברים זה אל לה לוועדה המקומית לקבוע מסמרות קנייניים כאלה ואחרים. ובמה דברים אמורים? על פי ההלכה שנקבעה בבג"צ 1578/90 הלן אייזן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב ואח', הרי ש"יכולות הועדות להישמע בטענה שאין טעם שהן תקדשנה דיון סרק לשאלות התכנוניות המתעוררות כאשר נראה לכאורה שזכות הבניה, אם תאושר, אינה ניתנת למימוש. לפיכך אם יוצא לכאורה מהחומר שהומצא על ידי המבקש או בעלי הקנין האחרים בנכס שאין למבקש זכות קניינית, תוכלנה הועדות להפנות את המבקש לבית המשפט המוסמך; מאידך גיסא, אם השאלות הקנייניות שנויות במחלוקת או אם יוצא שלכאורה יש למבקש זכויות בניה מבחינת דיני הקנין או שבאין התנגדות לאחר שנשלחו הודעות כדין לזכאים, אין זכויות הקנין שנויות במחלוקת, תדונה הועדות בשאלות התכנוניות המתעוררות. בשום מקרה לא תכרענה הועדות בשאלות הקנייניות לגופו של הענין, הואיל והפונקציה המוטלת עליהן היא תכנונית בלבד".

על יסוד הלכה זו הבהרנו לא אחת, כי רק מקום בו ברי כי למאן דהוא המבקש היתר, אין זכויות במקרקעין, יכולה הוועדה המקומית לדחות הדיון התכנוני בבקשה עד שיוכיח אותו מאן דהוא כי קיימות לו זכויות. ואולם רשות זו אינה נתונה לה, מקום בו אותן זכויות שנויות במחלוקת, או שעל פניו קיימות אותן זכויות.

במקרה דנן איננו סבורים כי רשאית הוועדה המקומית לדחות הדיון התכנוני עד לאחר קבלת הבהרה קניינית שכן על פניו עולה כי לעוררים הזכויות הקנייניות המשמשות בבסיס בקשתם. ראשית, העורר הציג הסכם חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל ממנו עולה כי מגרש מס' 133 חלק 2 (המקרקעין נשוא ערר זה), מצוי בחכירתו;
שנית, גם על פי גירסתם של ה"ה פרידמן וכעולה מהסכם השיתוף שנחתם בשעתו, אותם מקרקעין מיוחדים לעורר ולמשפחתו; טוענים ה"ה פרידמן כי העורר עצמו כופר באותו הסכם שיתוף (וכפירה זו גם נשמעה בפנינו במהלך הדיון). יחד עם זאת, גם אם הסכם השיתוף אינו תקף הרי שחלקו היחסי של העורר במקרקעין אינו נופל מהזכויות אותן מבקש לנצל. שכן, אותו מגרש מהווה רבע מחלקה א' של הנחלה ולה"ה פרידמן על פי הסכם השיתוף מוקצה כרבע מאותה הנחלה, כך שהניצול על ידי העורר אינו מסכל את חלקם של המשיבים פרידמן גם בדרך זו.

כך או אחרת, איננו סבורים כי ניתן להצביע על מצב בו העורר נעדר הזכויות הדרושות מבחינה קניינית, על מנת לממש את בקשתו.

יוזכר כי כל האמור לעיל נאמר במאמר מוסגר, שכן מוסדות התכנון לעולם לא יחליטו ולא יקבעו מסמרות בנושאים הקניינים וכל הבדיקה שפורטה לעיל הינה לכאורית בלבד, ואינה מחייבת מבחינה קניינית.

אשר על כן ולאור האמור אנו מקבלים את הערר ומורים לוועדה המקומית לדון בבקשה ללא שיהוי, ולא יאוחר משלושים יום מהיום וככל שהבקשה תואמת התוכניות החלות במקרקעין להוציא ההיתר.

הוועדה המקומית תמציא לצדדים תוצאות הדיון.

יחד עם זאת מתן היתר הבניה יעוכב למשך 14 יום על מנת לאפשר למי מהמשיבים לפנות בסעד מתאים לערכאות המשפטיות הרלוונטיות ככל שימצאו לנכון.

בכפוף לאמור הערר מתקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היתר בניה למבנה

 2. עורך דין היתר בניה

 3. היתר לבניית קיר ים

 4. הקלות בהיתרי בניה

 5. היתר בניה קרוואנים

 6. היתר בניה כפר נופש

 7. היתר בניה לעליית גג

 8. היתר בניה ללא תוכנית

 9. היתר בניה חלון נוסף

 10. קרן חניה - היתר בניה

 11. ביטול היתר בניה שניתן

 12. היתר בניה מרכז מסחרי

 13. היתר לבניית עליה לגג

 14. היתר בניה מועצה דתית

 15. היתר לבניית גג רעפים

 16. היעדר היתר בניה לדירה

 17. קנס על סטיה מהיתר בניה

 18. היתר בניה בעיר יהוד

 19. חתימת מינהל להיתר בניה

 20. היתר בניה בניגוד לתקנות

 21. בקשת היתר לבניית סופרמרקט

 22. היתר בניה מערכת סולארית

 23. התנגדות להיתר בניה לגדר

 24. היתר בניית חניה בגן ילדים

 25. היתר בניה לפני הפקדת תכנית

 26. דחיית בקשה לקבלת היתר בניה

 27. פינוי דייר מוגן היתר בניה

 28. היתר בניה ללא חתימות שכנים

 29. היתר בניה מעקה בטיחות בכביש

 30. היתר לבניית בריכת נוי לדגים

 31. ביטול החלטה למתן היתר בניה

 32. ביטול היתר בניה בגלל העיצוב

 33. היתר לבניית קיר בבית מגורים

 34. זיכוי מעבירת סטיה מהיתר בניה

 35. נטל ההוכחה של קבלת היתר בניה

 36. היתר בניה מחוץ לגבולות תכנית

 37. חריגה מהיתר בניה - כתב תביעה

 38. תחולת תיקון חוק על היתר בניה

 39. בקשה לשינוי שם בעל היתר בניה

 40. צו מניעה האוסר לבקש היתר בניה

 41. היתר בניה למבנה ביערות הכרמל

 42. היתר לבניית סוכך למסעדה בחורף

 43. אי הגשת התנגדות לבקשת היתר בניה

 44. התניית היתר בניה בתשלום כופר חניה

 45. היטל השבחה - היתר בניה מתקן בזק

 46. ביטול היטלי פיתוח היתר בניה זמני

 47. ערר על אישור בקשה מתוקנת להיתר בניה

 48. תשלום היטל השבחה כתנאי להיתר בניה

 49. קביעה חד משמעית שלא הוצא היתר בניה

 50. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבית כנסת

 51. בקשה להיתר בניית בית מגורים לבן ממשיך

 52. בקשה להיתר בנייה לבניית חדרי יציאה לגג

 53. סמכות ועדה מקומית לא לאשר היתר בניה

 54. הורדת קיר מפריד בין דירות - היתר בניה

 55. קבלת היתר בניה ללא הסכמת בעלי הדירות

 56. אי מתן החלטה לבקשה למתן היתר בניה במגרש

 57. שינוי בגודל מגרש לאחר קבלת היתר בניה

 58. ערעור על פסק דין לאחר קבלת היתר בניה

 59. ביטול היתר בניה בגלל אי זימון צד לדיון

 60. פיצויי הסתמכות על היתר בניה שניתן בטעות

 61. תכנית עיצוב ארכיטקטוני כתנאי להיתר בניה

 62. היתר בניה על פי תכנית שהופקדה וטרם אושרה

 63. פיצויים בגין הערמת מכשולים להשגת היתר בניה

 64. אי הוצאת היתר בנייה ע''י הקבלן בעסקת קומבינציה

 65. סמכות ועדת הערר במקרים שניתן היתר ושהבניה כבר בוצעה

 66. ביטול הסכם קניית דירה עקב אי הוצאת היתר בניה בזמן

 67. העברת חלק ממבנה לבעלות העירייה כתנאי לקבלת היתר בניה

 68. היתר בניה על סמך תוכנית מתאר מקומית ללא תוכנית מפורטת

 69. היתר בניה בבית משותף: האם חייבים הסכמה של כל הדיירים ?

 70. טענת רשלנות בטיפול בבקשה לקבלת היתר בנייה להקמת יחידת מגורים

 71. תביעה לקבוע כי הופר ההסכם, והיתר הבנייה ניתן שלא כחוק תוך רמייה

 72. בקשה להיתר בנייה דו משפחתי ב"מסלול ירוק" - ללא פרסום הקלות כלשהן

 73. בקשה להיתר בניית קומת גלריה הגדלת התוספת בחזית דרומית וביטול גרם מדרגות

 74. תנאי להוצאת היתר בניה: הגשת תוכנית קונסטרוקציה מפורטת וכן חישובים סטטיים לבניה

 75. בקשה להיתר בנייה לביצוע שינויים בפתחים, חזיתות, שינויים פנימיים, תוספת קירוי קל חדש והסתרת מתקנים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון