בקשה לגדר את מגרש תוך יצירת בליטה אל תוך שטח

ביקשו לגדר את מגרשם לטענתם בהתאמה לזכויותיהם הקנייניות, תוך יצירת בליטה אל תוך שטח משולש, המצוי בין המגרשים, ואותו עיגנה הועדה המקומית בשעתו (ביום 27/10/08), כמעבר משותף לחלקות.
וכך קבעה הועדה המקומית בשעתו:

"1. מבוקש לרשום תקנה 27 בדבר רישום זכות מעבר משותף להולכי רגל ורכב, לשלושת המגרשים הפנימיים שנמצאים בחלקה 38 בגוש 4246. המעבר המשותף יהיה על שביל גישה לשלושת המגרשים ועל המשולש שבין הרדיוסים בין מגרשים ב ו – ג באותה חלקה כמסומן בתשריט לא יבנו גדרות באותו רדיוסים.
2...
3...
לאשר, יש לרשום תקנה 27 לאלתר, ורישום תצ"ר לפיו הבינוי בתוכנית מ.מ.י 3289/234 הוא המחייב."

העוררים טוענים כי בשונה משכניהם רק להם לא ניתן לגדר את מלוא השטח המוחכר להם וזאת לטובת כלל השכנים, מצב זה פוגע בקניינם ואינו נכון מבחינה תכנונית.

המשיבים טוענים כי ראשית החלטת הועדה המקומית עולה בקנה אחד עם החלטתה משנת 2008, אשר קבעה ייחודו של "המשולש" כשטח למעבר לכלל השכנים, ובנוסף כי מבחינה תכנונית ההצדקה לקבוע השטח הזה דווקא למטרה זו נובעת ממיקומם של המגרשים.


דיון והכרעה

הסכסוך שלפנינו המובא אל שולחנה של ועדת הערר בפעם הרביעית, נסוב הפעם סביב רצונם של העוררים לעגן בשטח חצרם חלק הבולט אל תוך המשולש, תחת יצירת גדר בין הדופן המערבית (בה אושרה הארכה של 1.80 מ', לבין החלק הצפוני של הגדר של ביתם בקו ישר). על מנת להבהיר התמונה מצורף בזאת התשריט כאשר המבוקש מסומן בקו מנוקד ואילו הפתרון שנקבע בהחלטת הועדה המקומית מסומן בקו מודגש בקווים קטנים.
תקנה 16 (9) לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970, קובעת את כוחה של הועדה המקומית:

"לתת היתר, לסרב לתיתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו או לבטלו לפי סעיף 216 לחוק וכן להתנות בו תנאים, ובין השאר בעניינים אלה...
(9) מקומות חניה והגישה אליהם."

בהתאם להיצע של אנשי המקצוע מטעמה, החליטה הועדה המקומית בשעתו (בשנת 2008) לעגן מעבר ציבורי בשטח המשולש לטובת מעין רדיוס סיבוב. על החלטה זו לא עררו מי מהצדדים ואף היום לא מונחת בפנינו כל חוות דעת מקצועית (תחבורתית נגדית) בעניין זה.

הדעת נותנת כי מקום בו מדובר במגרש טורי יש לתכנן פתרון לגישה לחניה לכל החלקות, זה הפתרון שנמצא בהחלטות הועדה לאורך השנים, ואיננו רואים כל סיבה או טעם לסטות ממנו היום.

בשולי הדברים נעיר שוב, דומה כי הסכסוך בין הצדדים קנייני במהותו ועליהם להידרש לפתרונו בפני הערכאות המוסמכות.


אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גדר הפרדה בין בתים

 2. צו הפסקת בניית גדר

 3. סכסוך בין שכנים על גדר

 4. בקשה לפתיחת שערים בגדר

 5. בקשה לבניית גדר במקרקעין

 6. עבודות מתכת בגדר ההפרדה

 7. פיצוי על פגיעת רכב בגדר

 8. תוואי גדר ההפרדה בירושלים

 9. צו הריסה של בניית גדר בטון

 10. בקשת התרת גדר בדיעבד במקרקעין

 11. התנגדות להיתר להגבהת גובה גדר

 12. בניית גדר בשטח ציבורי ללא היתר

 13. התהפכות רכב לאחר התנגשות בגדר

 14. ירי על אדם שעבר את גדר ההפרדה

 15. נזקי גוף בעקבות התחשמלות מגדר מתכת

 16. שינוי מיקום חניה והשלמת גדר בנויה בחזית

 17. עלות הקמת גדר משותפת בין שכנים ותחזוקתה

 18. בקשה לגדר את מגרש תוך יצירת בליטה אל תוך שטח

 19. בקשה להיתר לבניית ממ"ד וגידור חלק מהחצר המשותפת

 20. האם גידור קרקע מהווה "שימוש" לצורך חיוב בארנונה

 21. ערר על סירוב ליתן היתר להקמת גדר לצורך גידור מקרקעין

 22. בכביש המוביל לכניסה לחמת גדר, התנגשו זה עם זה רכביהם

 23. חובת השתתפות בתשלום בניית גדר בגבול משותף בין שכנים ?

 24. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר בקשה להקמת גדר במקרקעין

 25. בקשה לבנות גדר בגבול שטח הכלול בבית משותף המורכב מצמודי קרקע

 26. נטען שרכב פגע בגדר בניין הבית המשותף וכתוצאה מכך נגרם נזק לגדר

 27. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה לעבודה מצומצמת של תוספת לגדר מפרידה מבלוקים

 28. צו הריסה: "גדר בטחון" בגובה כ-2.5 מ', בנויה מברזל, עמודי ברזל וקוביות בטון

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון