ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

ערר זה הוגש על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לעוררים לבקשה לשינויים, במקרקעין הידועים כחלקה 371, גוש 3923, רחוב השומרון 23 בראשל"צ (להלן: "המקרקעין").

הבקשה כללה אלמנטים מספר וביניהם, שינוי במיקום פח האשפה, בלוני הגז, שינויים במקומות חניה, העברת ממ"ד, תוספת מחסנים בקומה א', תוספת גגון ותוספת שטח.

הועדה המקומית נמנעה מחידוש ההחלטה נוכח העובדה כי עובר למתן אותה החלטה גילה ב"כ המשיבים 2, שכניהם של העוררים לועדה המקומית כי על פניו ההחלטה לאשר את תכנית השינויים כפי שהוגשה עומדת בסתירה להחלטת ועדת הערר במסגרת ערר 410/07, וכן כי ניתן צו מניעה בבית משפט השלום בראשון לציון האוסר על העוררים לעשות שימוש במעבר המשותף המיועד למעבר כלי רכב. לפיכך ביקשה הועדה המקומית לברר את טענות שני הצדדים, אולם הן העוררים והן המשיבים 2 היקשו על תיאומה של פגישה משותפת.

במסגרת זו פנו העוררים לבית המשפט לעניינים מינהליים בבקשה לאכוף על הבקשה המקומית ליתן להם היתר על פי החלטה מיום 23/6/09. בית המשפט קבע כי אין מקום ליתן צו ביניים אשר יורה לועדה המקומית שלא לקיים דיון נוסף בבקשתם. על החלטה זו הגישו העוררים בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שם ניתן צו ארעי במעמד צו אחד האוסר על הועדה המקומית לקיים דיון בעניינם, ואולם לאחר קבלת תגובת הועדה המקומית קבע בית המשפט העליון כי לא ייגרם לעוררים כל נזק כתוצאה מהסירוב להעניק להם צו ביניים, ולפיכך כיום אין כל מניעה לכינוס הועדה המקומית על מנת לבחון את בקשת העוררים על רקע ההחלטות שניתנו כפי שהתבקש מלכתחילה.

העוררים טוענים כי הבקשה תואמת תכנית ובנוגע לאלמנט החניה הרי שכל עוד לא יוסר צו המניעה בנוגע להשמשת החניה הם לא יפעלו בהתאם להיתר שינתן להם.

דיון והכרעה

הלך הרוח של העוררים אינו ברור. ברי כי על פניו קיימות סוגיות בבקשה הנוכחית אשר להחלטת ועדת הערר בפעם הקודמת, כמו גם בפסק הדין של בית משפט השלום אשר קבע צו מניעה כאמור, עשויות להיות השלכות עליהן.

העובדה כי הועדה המקומית נתנה בשעתו (לפני כשנה וחצי) החלטה בהתעלם מהחלטות בית המשפט וועדת הערר – אין בה כדי לחייב את הועדה המקומית לחדש את אותה החלטה, מה עוד כי החלטה זו פקעה זה מכבר.

לפיכך אנו רואים לנכון להשיב את הדיון לועדה המקומית, אשר תבחן כל אחד מהאלמנטים המתבקשים, גם לאור החלטת בית המשפט והחלטת ועדת הערר בערר 410/07.

החלטת הועדה המקומית תומצא לועדת הערר ולצדדים בתוך 30 יום מהיום.

הצדדים יוזמנו לדיון בפני הועדה המקומית לפחות 7 ימים לפני מועד הדיון, ואולם לא יהא באי הופעתם בפניה כדי לעכב מתן החלטתה בלוח הזמנים הקבוע לעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון