בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה ללא תוספת שטח + פתחים במבנה לשחרור עשן הכוללים חריגה בקו בניין, במקרקעין הידועים כחלקה 109 בגוש 8389 באזור התעשייה עמק חפר (להלן: "המקרקעין").

עסקינן בסכסוך מתמשך בין העוררים (המתנגדים) בעלי זכויות בקומת הקרקע של מבנה תעשייה והמשיבים (המבקשים) המחזיקים בקומה א' במבנה.

תמצית טענות העוררתמדרגות החירום המבוקשות בחזית המזרחית עומדות בסתירה למצב בשטח כך שלא באים לידי ביטוי בבקשה דלתות / פתחים קיימים בקומת הקרקע.
עוד מבוקשת בבקשה הכשרתה של כננת קיימת אשר הותקנה בצמידות לפתח קיים בהיתר של העוררת ומהווה סיכון.
ההחלטה ניתנה בניגוד לסיכום בין הצדדים שהושג בפגישה במשרדי מועצת עמק חפר שם הוסכם כי מדרגות החירום ימוקמו בחזית הדרומית, זרוע ההרמה תועתק לחזית המערבית והמעלית תשופץ, ואילו בניגוד לסיכום המדרגות והמעלית מבוקשות בחזית המזרחית.


תמצית טענות המשיבההמשיבה ביקשה בעבר להתקין מדרגות בהתאם לסיכום אולם הדבר נמנע באלימות פיסית מצד העוררים.
הבקשה תואמת את מצב המבנה.
אין כל חסימה של פתחים קיימים בנוסף כל הפתחים המזרחיים של העוררת בצד המזרחי נפתחו ללא קבלת היתר.
לעניין הכננת הרי שהותקנה כחוק ויש לה כל ההיתרים הנחוצים להפעלתה. היא מופעלת פעם ביום/יומיים לדקות בודדות. מדובר בעסק זעיר של נגריה המעסיק 2 עובדים. בזמן השימוש בכננת התחייבה המשיבה להקים גדר סביב איזור הפריקה. הצד המערבי נועד לחניה ולא ניתן להתקין בו כננת.


עמדת הועדה המקומיתבתכנית ההיתר למבנה לא מציין פתחים בצד המזרחי, ככל שקיימים נפתחו ללא היתר.
הועדה המקומית ביקשה להפריד בין הבקשות באשר הבקשה למדרגות חירום מאושרת ועל המבקשים להגיש בקשה נפרדת למתקנים.
סיכום בסיור אינו מחייב את הועדה המקומית. נמצא כי מיקום המדרגות בצד הדרומי לא אפשרי שכן הוא משפיע על מערך החניות התפעוליות על פי ההיתר המקורי.


דיון והכרעה
ועדת הערר דנה בערר ושמעה בהרחבה את טענות הצדדים.

בסיום הדיון הוצעה הצעת אדריכל הועדה כדלקמן:

"שמענו את הצעת אדריכל הועדה לפיה המדרגות יוותרו במיקומן הנוכחי אולם יתוכננו כך שמעל הפתח הקיים ללא היתר יתוכנן משטח אופקי ובהמשך החלק האחרון של המדרגות המגיע לקרקע יינתן להורדה בחירום."
לאחר מכן נתקבלה עמדת העוררת לפיה היא מסכימה להצעה, עמדת הועדה המקומית לפיה מהנדס הועדה ביקר במקום וניסה להגיע לפתרון בהסכמה כולל במתווה שהוצע בדיון בועדת הערר ללא הצלחה.

המשיבה מצידה הבהירה כדלקמן:

"המדרגות כפי שאושרו על ידי הועדה אינן חוסמות את הפתח כלל, אלא ממוקמות יותר ממטר עד מעליהן.

רוחב המדרגות אינו מפריע כלל למשאיות להיכנס לאזור.

מסקנה: אין שום צורך ואין שום היגיון להתקין מתקן הרמה כלשהו.

יש לציין כי מתקן הרמה שכזה, שהעוררת דרשה למקם בגובה 6 מ', ידרוש מאנשים הנמצאים בעת לחץ של מילוט, להיות תקועים בין שמיים וארץ, תוך כדי ניסיון להפעיל מתקן המוריד מדרגות באורך של כ – 12 מטרים. מסיבה בטיחותית זו והיות שמתקן כזה הינו חריג, ניתן בוודאות מוחלטת להניח שהמתקן לא אישור על ידי כיבוי אש.

על כך יש להוסיף כי יהיה זה פשוט אבסורד לדרוש ממשיבה 2 להוציא הוצאות כספיות מיותרות, בנוסף לסכומים הגבוהים שכבר הוצאו על ידיה.

אי לכך אנחנו מבקשים מהוועדה לדחות על הסף את הערר ולאשר את המדרגות כפי שועדת התכנון והבניה של עמק חפר מצאה לנכון."

ככלל מדרגות הן מהאלמנטים שניתן להתיר התקנתן במרווח ולצורך זה גם לשנות מקו הבניין קרי תקנה 4 לתקנות סטייה ניכרת + 4.09 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970.

לעניין הפתחים – אדריכל העוררת הבהיר בדיון שלפנינו כי במידה ויוארך הפודסט המדרגות לא יחסמו את אותו פתח. אלא שאז עלתה שאלת פריקה וטעינה על ידי משאיות להן עשויות המדרגות להפריע.

אנו סבורים כי בחשיבותן של מדרגות חרום שהינן דרישת כיבוי אש עולה על הסדר נוחות מסוים אשר עשוי להיגרם לעוררת בפריקה וטעינה מהחזית המזרחית, מה עוד שעל פי הנתונים שהוצגו לנו אין בכך כדי למנוע גישת משאיות מכיוון זה.

הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי החניה התפעולית המבוקשת על פי ההיתר קבועה בחזית המערבית דווקא.

אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון