ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת מיום 4/5/10, זאת בנוגע לבקשה "לבית מגורים, 4 יחידות דיור בשתי קומות, קיים מוצע + גדר" במקרקעין הידועים כחלקה 46 מגרש 1 בגוש 7773 (להלן: "המקרקעין").

ביום 4/5/10 החליטה לשוב ולדון באותה בקשה לאחר הגשת תשריט חלוקה שיותאם בהתאם לטר / 3003 ו – טר / 3006 היות וקיימת סטייה בין שתי התכניות ו: 1. לחבר בין שתי התכניות. 2. לסמן את השביל לפי טר / 3006 ולהתאים את טר / 3006 ל – טר / 3003.

עניינה של המחלוקת בין הצדדים בשתי נורמות לכאורה הסותרות בנוגע למקרקעין.
האחת טר / 3003, אשר מייעדת המקרקעין למגורים ולא קובעת בהם כל מגבלה לצד מערב, ואילו האחרת טר / 3006 אשר מסמנת בחלקם המערבי של המקרקעין שביל ברוחב של 4 מ'. אותו שביל על פי טר / 3006 אמור לספק גישה גם לחלקות סמוכות מהכביש המתוכנן הוא כביש מס' 601.

דא עקא, שהשביל המסומן בתכנית טר / 3006 אינו מופיע בתכנית טר / 3003 ומעבר לכך חורג לעניין המקרקעין מגבול התכנית (הקו הכחול).

תכנית אינה יכולה לשנות נורמות תכנוניות מחוץ לגבולותיה ועל כן על פניו קיימת לאקונה היום בנוגע לתחולתו של השביל בקצהו הדרומי (הקצה המערבי של המקרקעין נשוא הערר). מאידך גיסא ברי כי יש לאפשר ולקיים פוטנציאל לשביל כזה או אחר.

אף אנו סבורים כי יש לאפשר לחלקות הסמוכות, גישה מכביש 601 ואולם זו אינה מחויבת דווקא בשטח המקרקעין נשוא הערר, ותיתכן למשל במקביל לגבול חלקה 21/8. מכל מקום על רשויות התכנון המוסמכות לפתור נושא זה של נגישות בין אם בתכנית כחוק שתקודם בשטח המקרקעין, ובין אם בהקצאת שביל כאמור, במסגרת מגרש 21/8 כאמור לעיל או כל פתרון אחר.

כך או אחרת, יש להשאיר את מצאי הפתרונות התכנוניים בידי הרשויות התכנוניות הרלוונטיות (הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה), אך זאת מבלי לפגוע בזכויותיו המוקנות של העורר לבנייה במקרקעיו. מסקנה זו נגזרת גם מהקבוע בתקנה 16 לתקנות התכנון והבניה, בקשה להיתר תנאיו ואגרות, התש"ל – 1970 המאפשרת לועדה המקומית סמכות ליתן היתר, לסרב לתיתו, לשנותו, להתלותו, לתקנו וכד' בין היתר בעבודות פיתוח מסביב לבניין המוצע, בהסדרת מקומות חניה והגישה אליהם ועוד.

עוד נציין בשולי הדברים כי נטענה על ידי המשיבים טענה בדבר דחייה על הסף נוכח מועד הגשת הערר. המשיבים טענו כי ההחלטה לגופה התקבלה עוד בחודש 5/2010 ואילו העורר הגיש את עררו רק בחודש 8/2010. על כך השיב העורר כי הגיש הערר תוך ימים מספר מיום שהומצאה לו החלטתה השניה של הועדה המקומית.

אנו סבורים כי מקום בו רואה הועדה המקומית לנכון לדון פעם נוספת בבקשה וטעמיה ונימוקיה עימה, אין לחסום עורר נוכח העובדה כי הועדה המקומית בחרה לחזור על החלטה קודמת שלה. לפיכך טענה זו נדחית.

אשר על כן ולאור כל האמור אנו קובעים כדלקמן:

הבניה המבוקשת לפי ההיתר תאושר, למעט הגדר המבוקשת בחלקם הדרום מערבי של המקרקעין, גדר כזו יכול שתאושר רק לאחר אישור פתרון חלופי לדרך הגישה למגרשים הסמוכים.


לפיכך הערר מתקבל בחלקו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון