התאמה בין תרש"צ לבין תכנית החלה במקרקעין

התאמה בין תרש"צ לבין תכנית החלה במקרקעין

ביום 15.11.10 ניתנה החלטת ועדת הערר המבוססת על הסכמת הצדדים בתיקים שבנדון כדלקמן:

":הגענו להבנה כדלקמן:


עד יום 18/11/2010 יימסר לעוררים נוסח פרסום לתכנית.
העוררים ידאגו לפרסום כדין כמפורט להלן ובחוק בתוך 3 ימים מיום קבלת נוסח הפרסום.
תוך שלושה שבועות מתום תקופת ההפקדה, אשר תהיה חודשיים מיום הפרסום בעיתונות כהגדרתו בחוק, בהנחה שלא יהיו התנגדויות תאושר התכנית ויוצא ההיתר.
העוררים יתקנו בתוך 7 ימים מהיום התכניות כדלקמן: התאמת הבקשה על פי הערות התכנוניות שסומנו על ידי הגופים המקצועיים של הועדה המקומית ונמסרים במעמד זה לאדריכלית העוררים.
היה ותוגשנה התנגדויות לתכנית יעדכנו הצדדים את ועדת הערר והיא תיתן החלטתה בתיק 298/10."ביום 25.11.10 הוגשה הודעה ובקשה, מטעם העוררים שטענו כי לאחר הדיון התברר כי אחת "מאי ההתאמות" (האמורות בסעיף 4 להסכם הנ"ל) הוצגה כחריגה משטח המגרש החדש ולפיה עליהם לסמן חלקים מהבית להריסה שכן הם חורגים מגבול המגרש עפ"י התרש"צ.

הועדה המקומית טענה כי דרישתה מוצדקת ויש להציג מדידה לפיה המבנה איננו חורג או לחלופין להרוס הקטע החורג.

בדיון שנערך בפנינו (שלישי במספר) התברר כי עסקינן בשלוש חריגות:


רחבה מרוצפת במזרח המגרש – המסומנת להריסה.
בליטת עמוד בהמשך אותה דופן בשיעור של כ – 14 ס"מ.
בליטת עמוד בהמשך אותה דופן בשיעור של כ – 8 ס"מ


כזכור, עסקינן במבנה שנבנה בשעתו בהיתר, כאשר השינוי בסטאטוס התכנוני התרחש עקב אי התאמה בין 2 תכניות.

סעיף 53 לתקנות המודדים (מדידות ומיפוי) תשנ"ח – 1988 קובע כדלקמן:

אישור תכנית
    53.    (א)   לא תאושר תכנית אלא אם כן נתקיימו בה תנאים אלה:
        (1)   היא מבוססת על מדידות שערך המודד בהסתמכו על נקודות ופרטים הקיימים בתכנית ביסוס, אם קיימת; הוראה זו לא תחול על תכנית לצורכי רישום ראשון;
        (2)   היא תואמת תכנית מאושרת מסוג תכנית מתאר מקומית, תכנית מפורטת או תש"צ;
        (3)   היא נערכה בהתאם להוראות תקנות אלה.
    (ב)   מידת ההתאמה בין תכנית לתכנית מתאר מקומית, לתכנית מפורטת, או לתש"צ תיבחן לפי אמות מידה אלה:
        (1)   שטח כל חלקה הנוצרת בתכנית לא יסטה ביותר מ-3 אחוזים או 10 מ"ר, הגבוה מביניהם, משטח המגרש התואם לה בתכנית המתאר המקומית או בתכנית המפורטת, או בתש"צ, ובלבד ששטח החלקה לא יפחת ביותר מאחוז אחד משטח מגרש מזערי שנקבע בתכנית המתאר המקומית, בתכנית המפורטת או בתש"צ לייעוד הקרקע שבמגרש האמור;
        (2)   סך כל שטחי החלקות התואמות מגרשים בתכנית המתאר המקומית או בתכנית המפורטת או בתכנית שיכון ציבורי שייעודם צרכי ציבור, כמשמעותם בחוק התכנון והבניה, ביחס לסך כל שטחי החלקות שבתכנית, לא יפחת ביותר משני אחוזים מיחסם בתכניות כאמור של המגרשים שייעודם צורכי ציבור ביחס לשטחי כל המגרשים שבתכניות אלה;
        (3)   אורך חזית חלקה בתכנית, לא יפחת מאורך חזית חלקה מזערי כפי שמוגדרת בתכנית המתאר המקומית או בתכנית מפורטת או בתש"צ, ביותר מאחוז אחד;
        (4)   תישמר צורת המגרש שנקבעה בתכנית המתאר המקומית, או בתכנית המפורטת, או בתש"צ.
    (ג)   פסקאות (1) ו-(2) בתקנת משנה (א) לא יחולו על מקרקעין שאינם רשומים בפנקס, כאשר התכנית אינה כוללת פעולות תכנון אלא פעולות רישום זכויות בלבד.
    (ד)   פסקה (2) בתקנת משנה (א) לא תחול על מקרקעין שנרכשו לצורכי ציבור לפי תשריטי הפקעה שהוכנו לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943.

מאחר והסטייה קא עסקינן נופלת בטווח הסטיה האפשרי על פי התקנה האמורה לעיל, ובהתחשב בתכלית המהלך בכללו אשר עיקרו בתיקון טעות סטאטוטורית ולא בהכשרתה של בניה יש מאין , אנו סבורים כי ראוי לעשות שימוש בדין זה בענייננו.

מסקנתנו מקבלת משנה תוקף נוכח העובדה כי ממזרח לחלקה מצוי שטח למגורים על פי התכנית גז / 102 / 2, ומכאן שאין ממש בתיקון הנדרש ודרישתו משמיטה הבסיס למהלך בכללו.

לפיכך אנו מקבלים את עמדת העוררים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגיעה מתוכנית

 2. תכניות בינוי

 3. תכנית משביחה

 4. בקשה תואמת תכנית

 5. סטיה ניכרת מתכנית

 6. סטיה ניכרת מתכנית

 7. תוכנית שיקום מחצבה

 8. מה זה תוכנית בינוי ?

 9. טעות בתוכנית בנין עיר

 10. פרשנות תכנית בניה על מגרש

 11. מתן "פרשנות הרמונית" לתוכנית

 12. תכנית הרחבת הישוב לפידות

 13. פרשנות תכליתית של תוכנית בניה

 14. היתר תואם תכנית - היטל השבחה

 15. מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ?

 16. ערר לאשר את תכנית לדחות התנגדות

 17. מניעת הפקדת תכנית עקב זיהום מים

 18. סירוב לאשר תכנית בינוי למרכז מסחרי

 19. פרשנות תב"ע - תכנית בניה עירונית

 20. פגיעה במקרקעין פיצויים בגין נזקי תכנית

 21. האם דייר מוגן יכול להתנגד לתכנית בניה ?

 22. בקשה לאישור תוכנית מפורטת לבניית בניין

 23. ניוד זכויות בנייה באמצעות תכנית בינוי

 24. האם יש צורך בפרסום מחודש של הפקדת התכנית

 25. התאמה בין תרש"צ לבין תכנית החלה במקרקעין

 26. ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת

 27. פיצויים על תכנית שהשביחה את ערך המקרקעין ?

 28. פגיעה בפוטנציאל של קרקע בגלל אישור תכנית

 29. האם אפשר למנוע תוכנית הבראה של העירייה ?

 30. התנגדות לאישור תכנית נקודתית בסמכות ועדה מקומית

 31. הערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת

 32. עתירות מנהליות כדי להמריץ את הרשות לקדם תכניות

 33. נטען כי אישור תוכנית בניה תעכב פינוי פולשים מהקרקע

 34. האם יש היטל השבחה על אישור תכנית ארצית או מחוזית ?

 35. סמכות ועדת ערר לבחון האם התכנית חוקית מבחינה תכנונית

 36. נטען כי תוקף התכנית פג ולא ניתן לאשר מכוחה היתר בניה

 37. האם מותר לבנות בריכת שחיה, כשהתכנית שותקת בעניין זה ?

 38. תכנית השינויים להגדלת פתח בקומת הקרקע והפיכת חלק לדלת

 39. אין להגביל היתר בניה על סמך תכנית עתידית שטרם אושרה

 40. לא כל הדיירים ביקשו לממש את תוספת הבניה המותרת בתוכנית

 41. ערעור מינהליים שאוחדו בגין פגיעה בערך מקרקעין עקב תכנית

 42. ערר על החלטה לדחות התנגדות לבקשה לתכנית שינויים של בנייה

 43. שמי שבחר לבנות לפי התכנית הקודמת לא תחול עליו התכנית החדשה

 44. גילה לראשונה כי על פי התכנית ה"ממוחשבת" דרך נמצאת על ביתו

 45. האם ניתן לאשר היתר בניה על פי תוכנית שהופקדה לפני 1.1.96 ?

 46. טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויות

 47. טענה כי מומחה טעם בית המשפט התייחס "בטעות" לתכנית אחרת שקדמה לתוכנית

 48. בניית מבנה בודד מקום בו התכנית מחייבת בניית שני מבנים לא מהווה סטיה ניכרת

 49. האם שינוי בקוי הבנין בתוכנית פוגעת באפשרות הרחבת כבישים העתידית של במקום ?

 50. כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור

 51. נטען כי יש לקחת בחשבון לעניין הוראות התכנית גם הליכים משפטיים מאוחרים לתכנית

 52. תוכנית הקובעת בניה בחלקה מסוימת ללא התייחסות להריסת הבנוי על החלקה במצב הקודם

 53. המועד הקובע לפיו מחשבים נזק שנגרם ע"י תכנית הוא מועד פרסום ההודעה על אישור התכנית ברשומות

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון