השיקולים להתרת בניית מעלית חיצונית בתוך מרווחי הבנייה

השיקולים להתרת בניית מעלית חיצונית בתוך מרווחי הבנייה

למרות ההקלות התיכנוניות אשר נקבעו בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל- 1970 (להלן: "התקנות") לבניית מעלית בפיר חדר המדרגות של הבניין, קיימים מצבים בהם לא ניתן לבנות את המעלית בתוך הפיר, או במקום אחר בתוך הבניין, והדרך היחידה להקמת מעלית היא על ידי הקמתה כמעלית חיצונית.

במקרים אלה, לעיתים לאור אילוצים תיכנוניים הקשורים בבניין ובמיקומו במגרש, לא ניתן להקים את המעלית בתוך קווי הבניין המותרים, וגם התרת חריגה מקווי הבניין בדרך של מתן הקלה עד למקסימום הניתן על פי תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מהתוכנית) תשס"ב- 2002- לא יועיל.

לפיכך נקבע בסעיף 4 לאותן תקנות כי:

"על אף הקבוע בתקנה 2 (5) עד (7)-
1.     הקמת בניין או חלק מבניין, בחריגה מקווי הבניין הקבועים בתוכנית המיועד לשמש כאחד או יותר מהמפורטים להלן, לא יהיה סטייה ניכרת מהתוכנית:
(א)     ............
(ד) פיר מעלית המוקם כתוספת לבניין קיים"


לאור הוראה זו, ניתן לאשר בדרך של הקלה בניית פיר מעלית בתוך מרווחי הבנייה ללא הגבלה ולמעשה- עד לגבול המגרש.

כבכל הקלה, חייבת להיות הצדקה תכנונית למתן הקלה זו- של בנייה במרווחי הבנייה, וכפי שנאמר בעת"מ 1888/04 משה הר לב ואח' נ. הועדה המקומית לתכנון ובנייה פ"ת ():

" גם החלטתה של ועדת הערר לפיה אין הצדקה למתן ההקלה הינה סבירה.

העותרים לא הציגו כל נימוק בעל משקל לעניין נחיצות או צורך מיוחד במתן ההקלות המבוקשות באופן שיצדיק סטייה מהוראות התב"ע.................

לפיכך, עמדת ועדת הערר לפיה אין לערוך שינויים ותוספות בתב"ע בדרך של הקלה, כאשר אין לכך הצדקה תכנונית, היא עמדה סבירה. "

כאשר ועדה מקומית דנה בבקשה להקלה להקמת מעלית בתוך מרווחי הבנייה של בניין, ההצדקה התיכנונית לכך צריכה לדעתנו להיות - העדר חלופה להקמת המעלית , תוך שיכלול השיקולים התיכנוניים המפורטים להלן .

בשלב ראשון יש לדעתנו לבדוק אם ניתן לבנות את המעלית בתוך הבניין- בפיר חדר המדרגות או במקום אחר, גם אם הדבר ידרוש הקטנה של מהלך המדרגות, המעברים וגודל המעלית בהתאם לניתן לפי סעיפים 3.100 עד 3.112 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל- 1970. בניית המעלית בתוך הבניין היא לדעתנו החלופה המועדפת.

אם הועדה המקומית השתכנעה כי לא ניתן להקים את המעלית בתוך הבניין, יש לדעתנו למצות את בדיקת האפשרות לבנות את המעלית כמעלית חיצונית בתוך קווי הבניין הקבועים בתוכנית החלה במקום.

כאן המקום לציין מרכיב חשוב נוסף לענין מיקומו של פיר המעלית החיצוני והוא, כי הפיר ימוקם כך שהמעלית תשרת את מירב הדיירים בבניין . לפיכך המיקום המועדף בדרך כלל הוא זה אשר יאפשר כניסה ויציאה מהמעלית לחדר המדרגות של הבניין הקיים.

אם המבנה של הבניין הקיים הוא כזה אשר מחייב את מיקומו של פיר המעלית בתוך מרווחי הבנייה על מנת לאפשר שימוש של הכמות הגדולה ביותר של דיירי הבניין במעלית, ובעיקר אלו המתגורים בקומות הגבוהות, הדבר יהווה הצדקה תיכנונית למתן הקלה לבניית הפיר בתוך מרווחי הבנייה, גם אם ניתן לבנותו במקום אחר בתוך קווי הבניין, על חשבון צמצום מספר הדיירים שיוכלו להשתמש במעלית.

ככל שכמות הדיירים אשר יוכלו לעשות שימוש במעלית תהייה גדולה יותר אם זו תמוקם בתוך מרווחי הבנייה, לעומת הכמות אם זו תיבנה במקום אחר ללא חריגה מקווי הבניין, כך תגדל ההצדקה התיכנונית למתן הקלה לבניית פיר המעלית בתוך מרווחי הבנייה.

לדעתנו, גם לצד החזותי יש משקל לענין ההחלטה בדבר מיקומו של פיר למעלית חיצונית. אם החלופה היחידה למיקום פיר המעלית החיצונית בתוך קווי הבניין היא בחזית הקדמית של הבניין, או במקום אחר אשר יגרום לדעת הועדה למפגע חזותי וארכיטקטוני, הדבר יהווה הצדקה תכנונית להתרת הקלה לבניית פיר המעלית במקום אחר בתוך מרווחי הבנייה, כך שימוזער המפגע החזיתי והארכיטקטוני.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה לפיר מעלית

 2. היטל השבחה על מעלית

 3. חילופי שטחים בין בעלי חלקות

 4. הקלות ניוד שטחים ומעלית גג לקומה א'

 5. תאונת מעלית - אחריות טכנאי מעליות

 6. באיזה שעות מותר להפעיל מעלית שבת ?

 7. ביטול היתר לבניית מעלית בבית משותף

 8. אישור להפעלת מעלית ע''י מכון התקנים

 9. בקשה להיתר לבניית מעלית בבנין בן 3 קומות

 10. התקנת מעלית תביעה למפקח על בתים משותפים

 11. התנגדות של הדיירים בקומה הראשונה לבניית מעלית

 12. עלות תחזוקת מעליות גבוה ללא אפשרות החלפת ספק

 13. תביעה של חברת מעליות נגד נציגות הבית המשותף

 14. בקשה להיתר להקים מעלית האמורה להתחבר ליחידת דיור

 15. הרוב הדרוש 2/3 בבקשה להיתר להוספת מעלית בבית משותף

 16. בקשה להקמת מעלית חיצונית בבניין קיים רק לאנשים חולים

 17. השיקולים להתרת בניית מעלית חיצונית בתוך מרווחי הבנייה

 18. בניית תוספת קומה, פיר מעלית ומתקנים טכניים מזגנים וצנרת

 19. בקשה לתוספת מעלית פנימית בבית משותף, הריסת מדרגות ובנייתן מחדש

 20. היתר בניה לבניית מעלית חיצונית פתוחה לציבור בשטח המיועד ל "מעבר להולכי רגל"

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון