בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

בקשת העורר להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו, במקרקעין הידועים כחלקה 561 גוש 6579, רחוב המחתרות 9 ברעננה

וכך החליטה הועדה המקומית:

"לאחר הדיון בבקשה ובהתנגדויות מחליטה הועדה לסרב לבקשה.
מדובר במתקן שידור של חובב רדיו, בלב שכונת מגורים, כאשר רוב ההתנגדויות היום לנושא העדר פיקוח בעתיד על המבקש בכל הנוגע לעמידה בתנאים ובטווחי הבטיחות הנדרשים, לטענת המתנגדים.
למבקשים יש היסטוריה של אי עמידה בדרישות החוק ולפיכך חששם בנושא נזק עתידי ופגיעה אפשרית מפני קרינה הינו חשש מוצק וסגור.
הועדה סבורה הגם שממדי אנטנת הרדיו המבוקשת הינם סבירים כ-4.5 מ' מגובה הגג, וכי אין באנטנה משום מפגע ארכיטקטוני, הרי שלאור העובדה שאכן מדובר "בתחביב" ולאור החשש שהעלו המתנגדים ביחס להעדר פיקוח בעתיד על תנאי ההפעלה של מתקן שידור וקליטת רדיו, שכן הביקורת מטעם הממונה על הקרינה הינה פעם בשנה, הרי שיש לדחות את הבקשה."

העורר שהינו חובב רדיו מפעיל תחנת שידור חובבים מביתו שנים רבות, בשנת 1990 עבר לרחוב המחתרות והעתיק התחנה עימו, בשעתו הבקשה לאנטנה בגובה של למעלה מ – 10 מ' סורבה וערר על כך נדחה על ידי ועדת הערר, ובמקביל התנהלו נגדו הליכים במישור הפלילי, במסגרתם הוסכם כי האנטנה בגובהה המקורי תוסר עקב הפגיעה בנוף והוא רשאי להגיש בקשה מחודשת לעמוד ואנטנות צנועות יותר, לפיכך הוגשה הבקשה נשוא הערר.

העורר צירף לעררו אישור היחידה לאיכות הסביבה של היחידה האזורית ברעננה, אישור הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, בסופו נקבע כי "מתקן זה עומד בדרישות הבטיחות לקרינה בלתי מייננת על פי החוק והתקנות גם בהערכה מחמירה"; רישיון תחנת קשר - חובב רדיו, ראיות לחברותו ברשת חירום בשיתוף עם מד"א, תוצאות מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרו מגנטית לפיה הקרינה שנמצאה במהלך הבדיקה מהווה 0.3 אחוז מתקן ארגון הבריאות העולמי ו – 3 אחוז מהסף הסביבתי שקבע המשרד להגנת הסביבה לחשיפה. בכל נקודות המדידה באתר רמות המדידה האלקטרומגנטיות עומדת בתקני החשיפה לציבור הרחב, ובדרישות המחמירות של המשרד להגנת הסביבה ולפיכך מסקנת המומחה כי לא נדרשת הגבלה לגישה.

המשיבים טענו כי צדקה הועדה המקומית אשר השתיתה החלטתה על התנגדות 31 שכנים של העורר ובדקה את מכלול הטיעונים המפורטים בהתנגדויות השונות, ובכללם חשש לנזקי גוף, חשש להתקנת מתקנים סלולארים, תמ"א 36 אינה חלה על האנטנה כגון נשוא הערר, הבקשה לקליטה בלבד כאשר ברור שמטרתה של האנטנה היא לשידור, ירידת ערך הנכסים כתוצאה מקיומה, פגיעה בחזות השכונה ועוד.

המשיבים טענו כי העורר לא הציג בפני הועדה מאמרים או תימוכין המלמדים על העדר חשש פגיעה בריאותית כתוצאה מהקרינה של האנטנה. העובדה שהיתה בעבר קרינה ברמות גבוהות יותר מבססת את החלטת הועדה כנגד הצבתה.

בבית הצמוד מתגוררת חולה בסרטן, כמו גם ילד שהתגורר בעבר מול ביתו של העורר, ושכנה מהבניין הסמוך, לאור האמור לא ניתן להסיר החשש הבריאותי הטמון בהצבתה של האנטנה.

זאת ועוד, המשיבים הביאו לתמיכה בטענותיהם כתבה מעיתון בנוגע למחקר הנוגע למפעילי רדיו חובבים, ממנו עולה כי בקרב מפעילי רדיו חובבים התמותה מסרטן המוח גבוה פי 1.5 משאר האוכלוסייה.

המשיבים טענו כמו כן כי לרשויות והתושבים אין יכולת פיקוח על השימוש של העורר באנטנה ולאכוף את תנאי ההיתר. בהקשר זה הפנו המשיבים להתנהלותו של העורר בעבר, עת החליף כמה דגמים לאותה אנטנה ועת התקין התקן סלולארי על אותה אנטנה.

עמדת הועדה המקומית

האנטנה הקודמת שהוקמה, הוקמה לפני כניסתה של תמ"א 36 והבקשה לגביה היתה על דרך של שימוש חורג. עיקר ההחלטה הושתת על חשש המתנגדים מסיכוני קרינה במיוחד נוכח היותה של חובבות הרדיו תחביב גרידא.

הועדה שוכנעה כי הגם שמימדי אנטנת הרדיו המבוקשת הינם סבירים (כ – 4.5 מ' מגובה הגג) והיא אינה מהווה מפגע ארכיטקטוני יש לקבל ההתנגדות נוכח העדרו של מנגנון בקרה ופיקוח על רמות הקרינה ואופן הפעלת מתקן השידור על ידי העורר.

דיון והכרעה

כידוע, בשנת 2002 אושרה תמ"א 36 א' אשר שמה למטרה לקבוע הנחיות להקמת מתקני שידור קטנים וזעירים באופן שיתאפשר כיסוי לשידור וקליטה של תקשורת אלחוטית בכל שטח המדינה, תוך מניעת מפגעי קרינה, מזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף במטרה לפשט ולייעל את תהליכי הקמתם...

התמ"א מגדירה שידור כהעברה סימנים, אותות, כתב, צורות חזותיות, קולות או מידע באמצעות מערכות אלקטרו מגנטיות אלחוטיות, וקרינה לעניין התמ"א הינה קרינה אלקטרו מגנטית אינה מייננת בתחום תדרי הרדיו והמיקרוגל שבין 300 הרץ עד 300 ג'יגה הרץ.

גם בחינת התפתחותו של הדין לעניין מתקני שידור, ומתקני שידור לרדיו חובבים בפרט מעלה כי על פי תמ"א 36 ב' המוצעת, הרי שניתן יהיה למקם אנטנות רדיו חובבים על גג בניין מגורים, וכן על גג בניין הנועד למבנה ציבורי המשמש כבית ספר, מוסד חינוכי , מתנ"ס וכד', וזאת בשונה מהכלל הרגיל להיתרי בניה למתקני שידור גדולים אשר מוגבלים למבנה תעשיה, מלאכה, תעסוקה ומתקן הנדסי.

תמ"א 36 עדיין אינה בתוקף וכל שיש בה הינו כדי ללמד על המגמה המעודדת, הקמת תחנת רדיו חובבים בצד נקיטת אמצעי זהירות כקבוע בתמ"א 36 א'.

אותם אמצעי זהירות הינם נושא מקצועי הנתון לאחריותו הבלעדית של הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, גופי התכנון ובכללם ועדת הערר חסרי כלים על מנת לבחון טענות במישור הרפואי ו/או המדעי בנוגע לקרינת מתקן נתון.

מאחר והוצג הן לועדה המקומית והן לועדת הערר אישור הממונה על הקרינה כאמור לעיל, הרי שגופי התכנון אינם רשאים להסתמך על הנימוק הבריאותי בדחותם בקשה אשר הינה לכאורה בקשה תואמת תמ"א.

הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח הרקע המפורט לעיל בטענות הצדדים במסגרתו נדחתה בקשתו של העורר בפעם הראשונה מחמת נימוקים חזותיים (ועל כך הושתתה החלטת ועדת הערר במסגרת ערר 140/06), ומשהוסדר הנושא החזותי דחתה הועדה הבקשה, בהתבסס על שיקול "ציבורי" כזה או אחר.

כפי שהבהרנו בעבר חובבות הרדיו הינה עיסוק מותר על פי דין בארץ, התרתו תואמת את חופש העיסוק וקיימים לו פנים חיוביים רבים וביניהם תועלת ציבורית בשעת חירום ועוד.

לפיכך אנו סבורים כי יש לקבל הערר. יחד עם זאת ולמען הסר ספק אנו רואים לנכון לחייב מתן הערר בהתקנת גלאים בדבר רמות הקרינה המותרות, הן בבית העורר והן בבתים הסמוכים לו ככל שדייריהם ירצו בכך, הכל על חשבון העורר, וכן בקבלת כתב שיפוי לועדה המקומית בנוגע לתביעות ככל שתוגשנה אליה בדבר התרתו של המתקן ו/או חריגות מרמת הקרינה המותרת על פי האישורים הסטטוטוריים שניתנו לעורר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון