תוספת "קוקיות" שאינה פוגעת באלמנט החזותי של מחצית גג הרעפים המונמך

תוספת "קוקיות" שאינה פוגעת באלמנט החזותי של מחצית גג הרעפים המונמך. קוקיות כאלה לא תחרוגנה בגובהן מהמאושר על פי התכנית.

לאחר מספר הליכים נוספים לרבות עתירה מינהלית והליכים במישור הפלילי הגישו העוררים בקשה מתוקנת ובה מופיע גג מונמך כדי 9.50 מ' גובהו, באופן שאינו חורג מהוראות הגובה המותר על פי התכנית, ובכך טוענים העוררים כי ענו לדרישות החלטת ועדת הערר.

הבקשה הובאה בפני הועדה המקומית אשר שמעה גם את התנגדותם של המשיבים 2 לבקשה שהוגשה והחליטה לדחות הבקשה כדלקמן:

"הואיל ובקשת ההיתר האמורה אינה שונה באופן מהותי מהבקשה שנדונה במליאת הועדה המקומית וסורבה ולא ניתן לעקוף את ההחלטות הברורות של בית המשפט, וועדת הערר ע"י הגשת בקשה חוזרת שאין בה שינוי מהותי בבינוי, הבקשה לא מאושרת.
על המבקש להרוס את כל הבניה הבלתי חוקית שבוצעה שלא כדין באופן מיידי, ולהתאים את המצב בשטח להיתר המקורי. כמו כן, ועדת המשנה מורה למח' המשפטית לפנות לבית המשפט בבקשה שצו ההריסה שהוטל על המבקשים יבוצע על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ככל שלא יבוצע ע"י המבקשים בתוך 30 ימים."

העוררים טוענים כי מהחלטת ועדת הערר עולה כי משהנמיכו הגובה ב – 70 ס"מ והתכנית קיבלה את אישור מהנדס הקונסטרוקציה שהיה אמון אף על ועדת הערר מר קרפטי על הועדה המקומית ליתן היתר, וכי הנימוק הסתמי כי הגובה הונמך אך הבניה לא אחידה אינו יכול למנוע מתן ההיתר כאמור.

עוד טענו העוררים כי המשיבים להוטים לבצע הריסה ללא קשר ליישום החלטת ועדת הערר וכי הועדה המקומית משתפת עם האחרונים פעולה.

הועדה המקומית השיבה כי מדובר במחזור של טענות שנדונו כבר בפני ועדת הערר, כי החלטת ועדת הערר התבססה על הנחיות הבינוי האחיד שקבעה אדריכלית העיר, כי תשריט הבקשה אינו שונה באופן מהותי מאותה בקשה שנדונה וסורבה בעבר, שכן לבד מהנמכת רכס הגג לא חל בבקשה כל שינוי משמעותי ועדיין היא מציעה חזות מבנה בלתי אחידה באופן קיצוני, וכי לא די בעמידה בתנאים טכניים בכדי להביא לאישור הבקשה מקום בו התעלמו במופגן מהנחייתם המהותית והסופית של ועדת הערר ובית המשפט בדבר שמירת הבינוי האחיד.

המשיבים 2 טוענים כי מדובר בניסיון מינורי להוריד את גובה רום הגג בכ – 70 ס"מ, זהו ניסיון מתחכם ומטרתו לדחות את הקץ של הריסת הבניה הלא חוקית. הבתים שונים בצורתם, החזיתות שונות, נפח הבניה שונה, סגנון הבניה שונה, הגובה שונה לחלוטין, קווי הבניה שונים, הנסיגות של הבתים שונות, גודל וצורת הגג שונים, צורת מפתחי החלונות שונים ועוד.

דיון והכרעה

איננו סבורים כי בבקשה נשוא הערר יש כדי למלא הדרישות שנקבעו בהחלטת ועדת הערר במסגרת התיק הקודם. הרעיון היה להחזיר למבנה בכללו שפה עיצובית משותפת אשר גם אם לא תהווה תמונת ראי תבהיר כי המדובר בבית אחד, והכל בהתאם לתכנית התקפה והחלטת הועדה המקומית בנוגע למדיניותה בתחום התכנית.

יחד עם זאת, לא התרשמנו כי ניסיונותיהם של העוררים למלא אחר דרישות ועדת הערר נפלו על אוזניים קשובות בועדה המקומית, ונוכחנו כי מסיבות שונות, לא נפרטו הנחיות ועדת הערר לרכיבים קונקרטיים על ידי הגורמים המקצועיים בועדה המקומית. לעניין זה יצוין כי לטעמנו, תפקידם של אותם גורמים להנחות את המשיבים כיצד לקיים ההחלטה.

למותר לציין כי במקרה של אי וודאות או אי בהירות היה בידי אותם גורמים לחזור לועדת הערר על מנת לקבל הנחיות.

במילים אחרות, דומנו כי ההחלטה בערר הקודם היתה בהירה לכל הגורמים כולם, אלא שהעוררים לא מיצו את אפשרויות התכנון על פי אותה החלטה ועל פניו עולה כי גם הגורמים המקצועיים בועדה המקומית לא הדריכו העוררים בנוגע לפרטי התכנון הנדרשים על ידם על פי החלטת ועדת הערר.

נוכח האמור, ובהתחשב בעובדה כי עד כה העוררים לא השכילו להרים הנטל, אך בהתחשב במצב התכנוני הסבוך אשר היה קיים עובר לרכישת המקרקעין על ידי העוררים, כמוסבר בהחלטתנו במסגרת הערר הקודם, והעובדה כי נזקקנו למבחן הקונה הסביר בנוגע לפרשנותן של תכניות, אנו רואים לנכון באופן חריג וייחודי למנות במקרה הזה אדריכל מטעם ועדת הערר אשר יתכנן התוספת לבית העוררים על מנת להשיג חזות אחידה מקסימאלית על פי הקריטריונים הבאים:פתחי הבתים בתוספת יתוכננו בהתאמה לביתם של המשיבים 2;
חומרי הגמר החיצוניים אשר יתוכננו בתוספת יהיו זהים לחומרי הגמר בהם עשו שימוש בבניית הבניין בכללו;
חריגה מגובה הבניין הקיים ככל שתתוכנן, תתוכנן באופן המשתלב עם תצורת המבנה המאושר בבית המשיבים; ודוק: לא מחויב העתק קומת הגג של בית המשיבים 2 ואולם יש ליצור בין התוספות - אשר יכול וישתמשו שתיהן "בקוקיות" - שפה משותפת.
התכנון ימצה את זכויות הבניה הקיימות במקרקעין, הן בחלקם של העוררים והם בחלקם של המשיבים על מנת שהאחרונים יוכלו לממשו בעתיד אם יבחרו לעשות כן.


בעלות שכר טרחתו של האדריכל יישאו העוררים.

האדריכל שימונה ייפגש קודם להגשת התכנון הן עם העוררים הן עם המשיבים - ואין צורך לומר עם הגורמים המקצועיים בוועדה המקומית;

אנו ממנים את אדריכל רפי שלגי מטעם וועדת הערר בעניין זה.

אין באמור כדי להביע כל דעה בנוגע להליכים הננקטים במישור הפלילי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון