האם מותר לגדל בעלי חיים על קרקע חקלאית ?

האם מותר לגדל בעלי חיים על קרקע חקלאית ?

ערר זה הוגש על פי סעיף 157 לחוק התכנון והבניה, בגין אי מתן החלטה, בבקשת העוררת המרכז הישראלי לכלבי נחיה בבית עובד (להלן: העוררת), לדון / לאשר בקשה להיתר בניה לכלביה ומחסנים במרכז הישראלי לכלבי נחיה, במקרקעין הידועים כחלקה 3 א', בגוש 3748 במושב בית עובד (להלן: "המקרקעין").

מדובר במקרקעין הצמודים למרכז הישראלי לכלבי נחיה , המעוגן בתכנית כדין במקרקעין המשתרעים על כ – 6 דונם. מדובר בהכשרתם של כלבי נחיה בתכנית אימונים במשך כשנה וחצי, וכמו כן במרכז מופעל גם מעון בו שוהים העיוורים והכלבים בתנאי פנימייה, במהלכם מורגלים האחד לשני.

מאחר ולאורך השנים חל גידול בהיקף פעילות המרכז, נרכשו הזכויות במגרש הגובל במרכז הקיים ממזרח על מנת להרחיב הפעילות, ולפיכך הוגשה הבקשה.

במגעים שנערכו עם גורמי הועדה התגלתה עמדתם לפיה יש לאשר תב"ע לקביעת זכויות בניה ותכליות בשטח החקלאי.

עיקרי טענות העוררים

ייעוד המקרקעין בתחום הבקשה הינו חקלאי כעולה מהוראות בר / 48 ותכנית R 6, מכוח שתי התכניות ניתן להקים מבני עזר חקלאיים.

פרשנות הועדה המקומית לפיה בהעדר הוראה מפורשת לגבי היקף הבינוי המותר בתכנית לא ניתן להתיר ולו מ"ר אחד אינה סבירה.

ייעודם של מבנה העזר המבוקשים הינו גידול בעלי חיים, ייעוד זה תואם להוראות תכניות המתאר התקפות.

מטרה חקלאית על פי התוספת הראשונה הינה בין היתר גידול בעלי חיים. גם בחוק ההתיישבות החקלאית מוגדרת קרקע חקלאית כקרקע שנועדה לשמש לייצור תוצרת חקלאית, גידול פרחים... לגידול בעלי חיים או להחזקתם או למרעה להם, ולפיכך השימוש המבוקש תואם את הוראות תכניות המתאר התקפות המייעדות את המקרקעין לייעוד חקלאי. סעיף 7 ב' לתוספת הראשונה מחריג את השימוש "גידול בעלי חיים" משימושים הדרושים במישרין לייצור חקלאי ולעיבוד חקלאי של האדמה.

בהינתן והתב"ע מאפשרת הקמת מבנה או שימוש אך אינה קובעת אחוזי בניה מדויקים אין לפרש זאת כאילו אסור לבנות מבנה.

עמדת הועדה המקומית

בחלקה הסמוכה בה מתקיים המרכז ראו כל הגורמים לנכון לאשר תכנית מפורטת לצורך זה ממש היא בר / 48 / 3. כיום מבוקש להרחיב המתקנים מעבר לתכנית זו וברי כי מדובר בחלק משלים של השימוש והבניה נשוא תכנית בר / 48 / 3.

דיון והכרעה

לעניין השימוש – הרי שעל פי הוראות התוספת הראשונה לחוק , המשמשות כלי עזר על מנת למלא המונח "ייעוד חקלאי" תוכן ממשי, קובעות כדלקמן:

(א) לא יינתן על ידי מוסד תכנון היתר לבניה או לשימוש בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית אלא בהתאם לתכנית שנתמלאו בה הדרישות של סעיף 6 או אם הסכימה לכך הועדה.
(ב) "מטרה לא חקלאית", בסעיף זה - בניה או שימוש בקרקע שאינם דרושים במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים.
(ג) שימוש חורג בקרקע חקלאית טעון אישור הועדה ואישור הועדה המחוזית.

הנה כי כן גידול בעלי חיים מהווה אחת החלופות בהגדרת מטרה חקלאית – מהי.

בענייננו מדובר בבית גידול לכלבי נחיה, במסגרתו הם מאולפים לתפקידם הייחודי. אין חולק כי בית גידול לעופות (הידוע כבית אימון) מהווה שימוש חקלאי;

כך גם לעניין דגי נוי (ר' ערר מרכז 220/08 אריאל וישראל עמיחי נ' הוועדה המקומית דרום השרון) - ללמדך כי לא מדובר דווקא בחיות שגורלן נחרץ;

בדומה, אין ספק כי גם בית גידול לסוסים למשל נכנס בגדר מטרה חקלאית (וממילא בגדר שימוש חקלאי);

וכך אף בענייננו, ועל כגון דא קבעה וועדת הערר כבר בעבר כדלקמן:

"לאחר ששמענו את טענות הצדדים והוצגו בפנינו מסמכי הבקשה להיתר ומסמכים נוספים סבורים אנו כי יש לקבל את הערר.

לדעת ועדת הערר גידול בעלי חיים הוא שימוש חקלאי והאבחנה העולה מעמדתה של הועדה המקומית לפיה יש בעלי חיים שהם בעלי אופי חקלאי ולעומת זאת בעלי חיים שאינם בעלי אופי חקלאי, היא אבחנה מלאכותית שאין לה עיגון בדין. אם גידול סוסים או תרנגולות מהווה שימוש חקלאי הרי אין כל מניעה לראות גידול כלבים כשימוש חקלאי.

ברשימת השימושים והתכליות והוראות הבניה, המופיעה בפרק ה' לתכנית רע / 2000 החלה על רעננה, נקבע בסעיף 1, באשר לאזור חקלאי כי התכליות והשימושים המותרים בו הם: "בניה או שימוש בקרקע הדרושים במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים.." הגדרה זו חופפת להגדרה המופיעה בסעיף 7 (ב') לתוספת הראשונה לחוק התו"ב. מהגדרה זו יוצא כי הדין וגם התכנית הרלוונטית החלה על תחום השיפוט של רעננה, רואים בגידול בעלי חיים כשלעצמו כמטרה חקלאית או שימוש חקלאי ולפיהם גם בניה או שימוש בקרקע הדרושים במישרין לגידול בעלי חיים נתפסים כבאים במסגרת התכליות והשימושים המותרים בקרקע חקלאית. אין בהגדרה זו בסיס לאבחנה בין סוגים שונים של בעלי חיים ולא מצאנו מדוע יש להוציא כלבים מגדרי אותה הגדרה........

אם נקבל את הפרשנות לפיה גידול כלבים אינו שימוש חקלאי, הרי ספק אם בכלל יהיה בנמצא ייעוד מתאים ברחבי רעננה או מחוצה לה למטרה זו, ונשאלת אם כן השאלה גידול כלבים - היכן?

להסיר ספק עמדתנו זו היא באשר לעצם גידול הכלבים והמבנים הדרושים במישרין לשם כך ואין להסיק ממנה הסכמה או אישור לפעולות אחרות במקרקעין שאינן קשורות במישרין לגידולם של הכלבים......"

(ר' ערר 93/05 נאות קמחי ענת נ' הוועדה המקומית רעננה)

אשר לעניין ההיקף – נוכיח העובדה כי עסקינן בחלקה בשטח של 5.5 דונם, בהתחשב בכך וזכויות הבניה המבוקשות המגיעות כדי 12% וכי לשם השוואה אחוזי הבניה המומלצים על ידי משרד החקלאות לגידול בעלי חיים נעים בין 40% ל – 70% אנו סבורים כי עסקינן בניצול סביר.

יחד עם זאת יש לתקן הבקשה באופן בו אישורה לא יהווה אישור לבית המגורים הקיים בחלקה מימים ימימה.

הסתייגות נציג מתכנן המחוז:

לדעתי תכנית R /6, על הזכויות החקלאיות הקבועות בה בוטלה בידי תמ"מ / 3 כמבואר למשל בעמדת מתכנן המחוז בעניין ערר 439/05 יוסי לייכט נ' הועדה המקומית לתכנון חוף השרון ואח' .

לפיכך אני סבור כי גם במקרה דנן אין להסתמך על הזכויות מכוח תכניות שקדמו לתמ"מ / 3, לרבות R/6, ובר / 48, ולכן מקור הזכויות למבנה המבוקש אינו ברור.


לפיכך הערר מתקבל ברוב דעות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קניית אפרוחים

 2. פינוי בעלי החיים

 3. עבירת צייד חזירים

 4. הרעלה מריסוס פרות

 5. חוק הגנת בעלי חיים

 6. פיטום אווזים בישראל

 7. איסור על דיג בחוט בלבד

 8. חוק הגנת חיית הבר

 9. עונש על ציד בלתי חוקי

 10. צייד דורבנים באמצעות מלכודות

 11. פגיעה מבעל חיים - תביעה פיצויים

 12. מסירת מידע על ניסויים בבעלי חיים

 13. גידול דבורים והפקת דבר ללא רישיון –

 14. האם מותר לגדל בעלי חיים על קרקע חקלאית ?

 15. איסור דייג באילת - כתב אישום על דייג חוטים

 16. דייג בשמורת טבע - האם מותר לדוג בשמורת טבע ?

 17. הספקת מים בתעריף ביתי למכלאה כאשר העדר במרעה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון