טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויות

העוררת טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויותיה של העוררת וגם זו היתה ריקה מתוכן שכן כל שכללה ביחס בקשה המקורית הינו הזזת החניה מחזית הבניין לאחוריו.

ניסיונות תיווך וגישור שנעשו על ידי היועצת המשפטית לועדה המקומית ואדריכל הועדה לא נסתייעו.

לגופם של דברים, טוענת העוררת כי תקנון הבית המשותף הינו פרי פשרה שקיבלה תוקף של פסק דין בשעתו, וכי במסגרת אותו תקנון נקבע כדלקמן:

"אם במידה שבעל יחידה 31/1 יבקש לבנות תוספת כלשהי בשטח הצמוד ליחידה 31/1 הוא יודע על כוונתו זו לבעל יחידה 31/3 במכתב רשום.
רצה בעל יחידה 31/3 לבנות על גג התוספת יודיע על כך לבעל יחידה 31/1 תוך חודש ימים ואז יחלו התנאים הבאים:תעשה תכנית משותפת להקמת קומת המסד העמודים והגג על שטחי ההצמדה של יחידה 31/1 ו – 31/3 עד גבול יחידה 31/2 הצדדים מסכימים כי המהנדס גד פרידמן יכין את התכנית הנ"ל בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לאמור בתקנון זה.

אם המהנדס גד פרידמן לא יקבל את ביצוע התכנית עליו יבחר מהנדס ע"י יו"ר אגודת האינג'נרים והארכיטקטים.


בעל יחידה 31/3 ישא מראש במחצית הוצאות התשתית המשותפת לתוספת האמורה לשרת את בעלי יחידה 31/1 ע"פ הערכת המהנדס עורך התכנית, לא נשא מראש בעל יחידה 31/3 בהוצאות תהיינה הוצאות אלו צמודות למדד תשומות הבניה בתוספת ריבית שנתית של 3 אחוזים עד התשלום המלא בפועל.
בעל יחידה 31/1 יבנה התוספת בקומת קרקע מעל לעמודים ובעל יחידה 31/3 יבנה על גג תוספת זו השטח שבין העמודים יחולק בין יחידות 1 ו – 3 בהתאם לחלוקת החצרות א' ו – ג' בתשריט.
לא רצה בעל יחידה 31/3 לבנות על התוספת או לא השיב תוך חודש ימים יהיה בעל יחידה 31/3 רשאי לבנות על שטח ההצמדה שלו בלבד במרחק 3 מטר מקיר יחידה 31/3."


העוררת הינה בעלת יחידה מס' 3 ואילו המשיבים הינם בעלי יחידה מס' 1.

מבחינת סדר הדברים (סדר הבניה המחייב בניית ההרחבה בקומת הקרקע מעל לעמודים על ידי בעל יחידה מס' 1 ועליה הרחבת דירתה של היחידה מס' 3 (העוררת), הרי שאיננו רואים סתירה רבתי לתקנון.
עניינם של סעיפים 1 ו – 2 בסעיף ט' לתקנון בפרוצדורה וחיובים כאלה ואחרים בין הצדדים בנוגע לאותה בניה. ברי כי עניינים אלה אינם מעניינן של ועדות התכנון.

בשונה מהפעם שעברה שם ראינו סתירה רבתית למיקום החניה ביחס לצו הבית המשותף, הרי שבתכנית נשוא ערר זה איננו מוצאים סתירה שכזאת.

אשר על כן ולאור כל האמור אנו סבורים כי על פי המבחנים הקבועים בהלכת הלן אייזן לא ניתן לומר כי במקרה דנן מדובר בבקשה נטולת כל בסיס קנייני, בסיס קנייני כזה קיים גם אם שנוי במחלוקת, וברי כי על הצדדים להסדיר המחלוקת הקניינית ביניהם בפני הרשויות המוסמכות, ואולם לא השתכנענו כי אותה מחלוקת מביאה לאיון הזכויות באופן כזה שלא ניתן מבחינה תכנונית לאשר בקשה לבניה.

יחד עם זאת, ראינו לנכון להעיר כי מבחינה תכנונית אכן המבוקש סוגר חלון אשר נוצר כנראה שלא בהיתר בחדר השייך לדירת העוררת, ועל הועדה המקומית לבחון נושא זה ולוודא כי אותו חדר לא יוותר חסר חלון כתנאי לאישור הבקשה.

בנוסף, יש לבחון את טענת העוררים בנוגע לאורכו וגבולותיו של גרם המדרגות המתוכנן בהרחבה המבוקשת, שכן הגם כי איננו סבורים כי אותו גרם מחויב "לפלוש" לדירת העוררת כפי שנטען על ידי העוררים, הרי שהוא אינו עונה על פניו להוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970 מבחינת אורכו ורציפותו ויש להתאימו לכך.

כמו כן, אנו סבורים כי למען הסר ספק על המבקשים להראות תכנון כולל גם להרחבה מטעם העוררת ויש לבחון את ישימותו של תכנון כזה כתנאי לאישור הבקשה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגיעה מתוכנית

 2. תכניות בינוי

 3. תכנית משביחה

 4. בקשה תואמת תכנית

 5. סטיה ניכרת מתכנית

 6. סטיה ניכרת מתכנית

 7. תוכנית שיקום מחצבה

 8. מה זה תוכנית בינוי ?

 9. טעות בתוכנית בנין עיר

 10. פרשנות תכנית בניה על מגרש

 11. מתן "פרשנות הרמונית" לתוכנית

 12. תכנית הרחבת הישוב לפידות

 13. פרשנות תכליתית של תוכנית בניה

 14. היתר תואם תכנית - היטל השבחה

 15. מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ?

 16. ערר לאשר את תכנית לדחות התנגדות

 17. מניעת הפקדת תכנית עקב זיהום מים

 18. סירוב לאשר תכנית בינוי למרכז מסחרי

 19. פרשנות תב"ע - תכנית בניה עירונית

 20. פגיעה במקרקעין פיצויים בגין נזקי תכנית

 21. האם דייר מוגן יכול להתנגד לתכנית בניה ?

 22. בקשה לאישור תוכנית מפורטת לבניית בניין

 23. ניוד זכויות בנייה באמצעות תכנית בינוי

 24. האם יש צורך בפרסום מחודש של הפקדת התכנית

 25. התאמה בין תרש"צ לבין תכנית החלה במקרקעין

 26. ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת

 27. פיצויים על תכנית שהשביחה את ערך המקרקעין ?

 28. פגיעה בפוטנציאל של קרקע בגלל אישור תכנית

 29. האם אפשר למנוע תוכנית הבראה של העירייה ?

 30. התנגדות לאישור תכנית נקודתית בסמכות ועדה מקומית

 31. הערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת

 32. עתירות מנהליות כדי להמריץ את הרשות לקדם תכניות

 33. נטען כי אישור תוכנית בניה תעכב פינוי פולשים מהקרקע

 34. האם יש היטל השבחה על אישור תכנית ארצית או מחוזית ?

 35. סמכות ועדת ערר לבחון האם התכנית חוקית מבחינה תכנונית

 36. נטען כי תוקף התכנית פג ולא ניתן לאשר מכוחה היתר בניה

 37. האם מותר לבנות בריכת שחיה, כשהתכנית שותקת בעניין זה ?

 38. תכנית השינויים להגדלת פתח בקומת הקרקע והפיכת חלק לדלת

 39. אין להגביל היתר בניה על סמך תכנית עתידית שטרם אושרה

 40. לא כל הדיירים ביקשו לממש את תוספת הבניה המותרת בתוכנית

 41. ערעור מינהליים שאוחדו בגין פגיעה בערך מקרקעין עקב תכנית

 42. ערר על החלטה לדחות התנגדות לבקשה לתכנית שינויים של בנייה

 43. שמי שבחר לבנות לפי התכנית הקודמת לא תחול עליו התכנית החדשה

 44. גילה לראשונה כי על פי התכנית ה"ממוחשבת" דרך נמצאת על ביתו

 45. האם ניתן לאשר היתר בניה על פי תוכנית שהופקדה לפני 1.1.96 ?

 46. טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויות

 47. טענה כי מומחה טעם בית המשפט התייחס "בטעות" לתכנית אחרת שקדמה לתוכנית

 48. בניית מבנה בודד מקום בו התכנית מחייבת בניית שני מבנים לא מהווה סטיה ניכרת

 49. האם שינוי בקוי הבנין בתוכנית פוגעת באפשרות הרחבת כבישים העתידית של במקום ?

 50. כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור

 51. נטען כי יש לקחת בחשבון לעניין הוראות התכנית גם הליכים משפטיים מאוחרים לתכנית

 52. תוכנית הקובעת בניה בחלקה מסוימת ללא התייחסות להריסת הבנוי על החלקה במצב הקודם

 53. המועד הקובע לפיו מחשבים נזק שנגרם ע"י תכנית הוא מועד פרסום ההודעה על אישור התכנית ברשומות

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון