רישיון עסק לקיוסק

רישוי עסקים, בנוגע לקיוסק המצוי במקרקעין הידועים כחלקה 138 בגוש 6438 ומצוי ברחוב ויצמן בכ"ס (להלן: "המקרקעין").

ועדת הערר הבהירה בעבר כי אינה הכתובת לבקשות לרישוי עסקים, ואולם נוכח עניינה של המחלוקת אשר נתגלעה בין הצדדים בדיני התכנון והבניה, נאותה בפעם הקודמת לדון באותה מחלוקת, במידה ותוגש בקשה להיתר כמתחייב.

עוד יש לציין כי נושא השימוש בקיוסק הנ"ל הובא כבר לפתחה של ועדת הערר בשנת 2000 במסגרת ערר 93/00, אז נדונה בקשתו של העורר ל"שימוש חורג לקיוסק למבנה ארעי הממוקם על דרך עתידית". הערר זה נדחה, שכן לא היתה בין הצדדים מחלוקת שלמבנה אין היתר בניה ובנוסף לא היתה מחלוקת כי הוצא למבנה צו הריסה מבית המשפט בשנת 1986, ואילו בשנת 1988 ניתן היתר לשימוש חורג על ידי הועדה המחוזית לתקופה מוגבלת של 3 שנים, בהסתמך על כתב התחייבות בלתי חוזרת שנחתמה על ידי העורר ובה צוין מפורשות כי הוא מתחייב להרוס המבנה ללא דיחוי בתום תקופת השימוש.

דא עקא שהתברר כי עסקינן בקיוסק שהיה קיים עוד משנת 1955 על פי היתר שהוצג לועדת הערר במסגרת הערר הקודם (ערר 88/10). היתר זה לא הוצג בפני ועדת הערר בשנת 2000.

יחד עם זאת, נוכח העובדה כי בינתיים השתנה המצב הסטוטורי בחלקה והורחב רחוב ויצמן במסגרת תכניות אשר אושרו כמובן לאחר הוצאת ההיתר האמור (תכנית כס / 3 / 37 / א / 2 ו – כס / 37 / א), הבהירה ועדת הערר כי על העורר להגיש בקשה להיתר הכוללת מפת מדידה ולקבל את החלטתה של הועדה המקומית לתו"ב בנושא.

וכך סוכם בהסכמה:

"הערר נמחק בהסכמת הצדדים ללא צו להוצאות.

שמורה זכות ערר על כל החלטה חדשה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

מומלץ לעורר להוציא מהועדה המקומית מידע תכנוני עפ"י סעיף 119 לחוק, ומומלץ לועדה המקומית להסכים להתדיין על בסיס מידע זה במידה ותתגלע מחלוקת עקרונית."

העורר לא הגיש בקשה כאמור, אולם הוציא מידע תכנוני בהתאם לסעיף 119 לחוק ובמסגרת מגעיו עם גורמי הועדה הושב לו כדלקמן:

"העסק הנדון קיים במבנה אשר הוקם ללא היתר.
על כן, וכפי שנמסר לך ע"י היועמ"ש, אלון בן זקן, תחילה יש להגיש בקשה להיתר, וזו תיבדק לרבות האם המבנה/השימוש המבוקש במסגרתה, תואם את המצב התכנוני החל על המקרקעין.
לידיעתך, לא ניתן להשתמש בתוכניות אשר קיימות זה מכבר, שכן דרישות החוק מגבילות את תוקפם של מסמכים.
כמו למשל מפה מצבית – המדידות והסימון במפה על פי חוק יעדכנו תוך שישה חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
נסח טאבו – אמור להיות למועד הגשת הבקשה."

להשלמת התמונה יש להבהיר כי בנוסף להתחייבות שנטל העורר על עצמו להריסה כמפורט לעיל, הרי שנגד העורר ננקטו בשעתו הליכים פליליים, במסגרת זו, הן במישור רישוי עסקים והן במישור התכנון והבניה, ואולם בשנת 2004 הוא זוכה מאישום שהוגש נגדו בשל אי קיום צו שיפוטי ככל שהוא נוגע להריסת המבנה.

כך או אחרת על מנת ליתן דעתנו בסוגיית התאמתו של המבנה היום לתכניות בניין עיר התקפות החלות במקרקעין, וכפי שהבהרנו בפעם הקודמת על העורר להגיש בקשה לועדה המקומית לתכנון ובניה, במסגרת הבקשה הוא יכול להציג סטאטוס כזה או אחר של המבנה, האם מדובר במבנה חדש, או במבנה קיים וכיו"ב. אולם הנתונים ובמיוחד המדידה העומדת בבסיס התשריט שיוגש הם אלה שישמשו את הועדה המקומית בהחלטתה בבקשתו.

בשולי הדברים יוער כי איננו מוצאים במכתב שנשלח על ידי מנהלת מחלקת הרישוי כפי שצוטט לעיל כל דופי שכן לשיטת הועדה המקומית לא קיים היום היתר למבנה כפי שהוא היום, שכן אין מחלוקת בין הצדדים כי המבנה עבר שיפוץ והמחלוקת נוגעת להיקפו, ולכן רישת המכתב אינה מהווה דעה קדומה. כמו כן בסייפת המכתב הובהר כי רישיון עסק ניתן לקבל ביחס למבנה שקיים לגביו היתר בניה כדין, ולפיכך גם על פי הפניה זו על העורר להגיש בקשה מתאימה להיתר.

בכפוף לאמור הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין רישוי עסקים

 2. רישיון עסק לקיוסק

 3. רישיון עסק רוכלות

 4. רישיון עסק קייטרינג

 5. רישיון רוכלות ניידת

 6. שלילת רישיון עסק תכנון ובניה

 7. רשיון עסק למיון ביצים

 8. נטל ההוכחה של רישיון עסק

 9. בקשה לא לבטל רישיון עסק

 10. ביטול רישיון עסק לצמיתות

 11. הודעה על ביטול רישיון עסק

 12. רישיון עסק לחנות בנתב''ג

 13. ביטול תנאים ברישיון עסק זמני

 14. עסקת טיעון בעבירת רישוי עסקים

 15. ניהול סופרמרקט ללא רישיון עסק

 16. רישיון רוכלות בשוק מחנה יהודה

 17. עתירה בנושא אי מתן רישיון עסק

 18. ביטול החלטה על ביטול רישיון עסק

 19. פקיעת רישיון עסק לאחר זכיה במכרז

 20. רישיון עסק למרות אי עמידה בתנאים

 21. אי העברת רישיון עסק מהמוכר לקונה

 22. צו ביניים להארכת תוקף רישיון עסק

 23. רישיון עסק שירותי הסעדה (קייטרינג)

 24. פגיעה בחופש העיסוק בתנאי רישיון עסק

 25. ניהול בית ספר לנהיגה ללא רישיון עסק

 26. הפעלת חניון לרכב ציבורי ללא רישיון עסק

 27. אי קיום צו בית משפט וניהול עסק ללא רישיון

 28. עיסוק ללא רישיון בעסק הטעון רישוי בניגוד לסעיפים 4, ו- 14 לחוק רישוי עסקים

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון