ערר שלא לאשר אלמנט מצליל במרפסת זיזית

ערר שלא לאשר אלמנט מצליל במרפסת זיזית, במקרקעין הידועים כחלקה 217 מגרש 208 בגוש 3694 ברחוב הנשיא הראשון ברחובות (להלן: "המקרקעין"). הבקשה הוגשה לאישור פרגולה במרפסת גג וכן לקירוי האמור לעיל ולגבי האחרון נדחתה.

על מנת להבין במה דברים אמורים יש להבהיר כי מדובר בבית משותף ובו מרפסות "קופצות".

האלמנט שלא אושר אינו מהווה פרגולה כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) התשס"ג – 2003, אלא מעין תריס אטום המותקן תחת רצפתה של מרפסת השכנים שממעל אשר חופפת רק בחלקה בה מבוקש הקירוי ונפתח על מסילה באופן המקרה את מרפסת המבקשים, הם העוררים.

העוררים טענו כי לא מדובר בחזית ראשית, אלא קדמית הפונה לפארק, כל השכנים הסכימו לבקשה, "הפרגולה" אסתטית בהרבה ממרקיזות המשמשת פתרון קירוי ביתר הבניין, וגם הועדה המקומית הביעה תמיכתה באלמנט זה.

הועדה המקומית טענה כי הקירוי המבוקש אינו עומד בהגדרת פרגולה שכן אינו מצוי במרפסת גג אלא במרפסת צידית וכי לא קיימים שטחים עיקריים שלא נוצלו. כמו כן הבהירה הועדה המקומית כי אין משמעות לעובדה שמיקומה של מרפסת זו בחזית הפנימית.

דיון והכרעה

בין הצדדים לא עומדת מחלוקת בנוגע לנכונותו של הפתרון המוצע תכנונית ואסתטית. כמו גם להיותו אלמנט של קבע, המחייב בדיקה קונסטרוקטיבית ועל כן גם טעון היתר.

פרגולה מוגדרת כדלקמן:

"מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטו, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו".

במקרה דנן, נוכח העובדה כי מדובר בתריס אטום וכי דרישת מחוקק המשנה ל"מרווחים" כמפורט בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) התשס"ג – 2003, הרי שלא מדובר בפרגולה אשר שטחה "אינו נספר".

יחד עם זאת בהוראות המעבר שנקבעו עם ביטול תקנה 4 (ח) לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים) התשנ"ב – 1992 נקבע כדלקמן:"בבניה לפי היתר שניתן או שהוחלט לתתו לפני יום התחילה, ובבניה על פי היתר מכוח

תכנית שהופקדה או תופקד עד יום ט"ו בטבת התש"ע ( 1 בינואר 2010), יחולו על מרפסות הבולטות מקירותיו החיצוניים של הבניין (בתקנת משנה זו – גזוזטרה), הוראות מיוחדות אלה:


גזוזטרה ששטחה עד 14 מטרים רבועים לא תבוא במניין השטח המותר לבניה, ובלבד ששטחן הכולל של כל הגזוזטרות בבניין לא יעלה על 12 מטרים רבועים כפול מספר הדירות בבניין;
עלה שטחן של גזוזטרות כלשהן על האמור בפסקה (1), יבוא השטח העודף במניין השטח העיקרי המותר לבנייה;
גג בלתי מקורה של קומה בבית מדורג או מרפסת בלתי מקורה בחצר שאליהם יש גישה ישירה מדירה, לא ייראו כמרפסת או גזוזטרה לעניין תקנה זו;
לעניין תקנת משנה זו, "דירה" – כמשמעותה בסעיף 145 (א)(2) לחוק."


במקרה דנן, הואיל ובמרפסת הגג מדובר בפרגולות (כהגדרתן לעיל) הרי שטרם נוצלה האפשרות לקירוי על פי תקנה זו, אשר בבסיסה ההכרה בחיוניותו של שטח חוץ מקורה לכל דירה.

לפיכך אנו סבורים כי קיים מקור נורמטיבי לקירוי המבוקש.

יחד עם זאת אנו סבורים כי ראיה תכנונית נכונה מחייבת הצגת יישומו בבניין בכללו (מבלי לחייב כמובן ביצוע בפועל) ועל כן אנו סבורים כי ניתן לאשרו בכפוף להצגת תכנית (ולו רעיונית) שתכלול ישומו בכלל הבניין.


בכפוף לאמור הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הצמדת מרפסת לדירה

 2. כניסה לדירה דרך המרפסת

 3. בניית תוספת מרפסת ללא היתר

 4. היתר בניה למרפסת זיז לא מקורה

 5. שבירת קיר חיצוני של גג מרפסת

 6. צו הריסה על סגירת מרפסת פתוחה

 7. קירוי שנוצר כתוצאה מהרחבת המרפסת

 8. התליית היתר בניה להקמת מרפסת זיז

 9. סגירת מרפסת ללא היתר בתל אביב

 10. ארנונה על גג - ארנונה על מרפסת

 11. בקשה לבנות מרפסת בדירה עם חיבור לסלון

 12. ערר שלא לאשר אלמנט מצליל במרפסת זיזית

 13. האם מרפסת חלק משטח הדירה או שטח מוצמד לדירה

 14. בקשת שינוי מהלך מדרגות ותוספת מגורים על מרפסת גג

 15. האם צריך לשלם היטל השבחה על הרחבת מרפסת מכוח תכנית ?

 16. ערר לאשר בקשה להרחבת דירה, תוספת חדרי שינה וסגירת מרפסת

 17. התנגדות לבניית מרפסות בטענת "פגיעה ארכיטקטונית" בפרויקט

 18. ההבדל בין ''גג פתוח'' לבין ''מרפסת גג'' לצורכי ארנונה

 19. בקשה לסגור חלק ממרפסת פתוחה במפלס העיקרי והגדלת עליית הגג

 20. בקשה להיתר סגירת מרפסת קיימת בקומת הקרקע וריצוף של גינת הבית

 21. בקשה להיתר לסגירת מרפסת, ריצוף חצר ובניית מדרגות חיצוניות לחצר

 22. בקשה להקמת בית דו משפחתי צמוד קרקע ושתי בריכות שחייה במרפסת גג

 23. בקשת לסגירת מרפסת ובניה בגג, הבקשה כללה הקלה בהצמדות למעקה הגג

 24. דירת דופלקס: תוספת בניה להשלמת קומת גג ומרפסת פתוחה מעל התוספת

 25. האם יש לקבל את הנחיות מהנדס העיר, לגבי צורת מרפסות הגג המותרות ?

 26. בקשה לסיפוח שני גגות משותפים שמעל קומה מסחרית והפיכתם למרפסות פתוחות לדירה

 27. בניית בריכה במרפסת קומת חדרים על הגג, חדר מכונות והגבהת מעקה ע"י זכוכית דקורטיבית

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון