הוספת אנטנות ותורן בזק במקום אנטנות ותורן שנשרפו זהה לתורן בהיתר

הוספת אנטנות ותורן בזק במקום אנטנות ותורן שנשרפו זהה לתורן בהיתר מספר 2445 מתאריך 10/3/92 + אנטנות חדשות", כל זאת במקרקעין הידועים כחלקות 5 ו – 6 בגוש 7847 בטייבה (להלן: "המקרקעין").

הועדה המקומית החליטה כדלקמן:

"להוריד מסדר היום, יש להמציא חוזה מאושר ע"י משרד הפנים ובמידה ואין יש לרשום את ההפקעה על שם העירייה ואח"כ יש לעשות הסכם חדש מול העירייה."

כעולה מהבקשה עצמה מדובר בחידוש היתר לתורן שנשרף. בין הצדדים נתגלעה מחלוקת שעיקרה קניינית ונוגעת לזכויות החכירה במקרקעין כאשר בשעתו רכשה העוררת זכויות חכירה לדורות באותם מקרקעין, אשר הוקנו לועדה המקומית בעקבות הליכי תכנון והפקעה, בהתאם לתב"ע שבתוקף, על פי ההסכם הצהירה העירייה כי היא בעלת הזכויות והתחייבה לנקוט בכל הפעולות הנדרשות, דא עקא שעד היום נמנעה מלעשות כן ולפיכך התנהלו בין הצדדים מספר הליכים ביניהם ניתן תוקף של פסק דין להסכם בין הצדדים לפיו היה על העירייה להעביר השטח על שם העוררת, זאת בשנת 2000, לאחר מכן ננקטו הליכים לפי פקודת בזיון בית משפט ובמסגרת זו מונה כונס נכסים על מנת לגרום לרישום הזכויות במקרקעין על שם העוררת, אלא שכונס הנכסים התקשה לעשות כן מאחר ומדובר בסמכויות ייחודיות של העירייה כרשות.

כך או אחרת, מדובר ברקע קנייני בלבד ואין חולק על כך כי המבוקש הינו חידוש היתר לנשוא היתר שנשרף ובמצב דברים זה חלה תקנה 20 א ה' לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970 הקובעת כדלקמן:

"גרמו שריפה, הרס או אירוע אחר נזק לבנין, והבנין ניתן לשיקום בהתאם להיתר שעל פיו הוקם, תחדש הועדה המקומית את ההיתר בהתאם לבקשת בעל ההיתר אם אין מניעה תכנונית לכך, ובלבד שתנאי ההיתר אינם סותרים את החוק או תקנות לפיו, לרבות הוראותיה של תכנית החלה על המקום; חל שינוי בבעלות או בזכויות בנכס, יוצא ההיתר המחודש על שם הבעל או בעל הזכויות החדש בנכס."

מאחר ולא נטענה וממילא לא הוכחה בפנינו כל מניעה תכנונית כאמור, ומאחר ואין חולק כי בעל ההיתר הקודם הינו העוררת, יש לקבל הערר ולהוציא ההיתר על פי בקשת העוררת.

מעבר לצורך יוער כפי שהבהרנו לא אחת על רשויות התכנון לכבד פסקי דין שניתנו בסוגיות קנייניות בנוגע לעניינים הבאים בפניהם, במקום בו קבע בית משפט מוסמך כי זכויותיה של העוררת מעוגנות בדין, אין כל מקום לפקפוק או היסוס של הועדה המקומית בנוגע לזכויות אלה.


לפיכך הערר מתקבל.

הועדה המקומית תוציא את ההיתר בתוך 30 יום מהיום, בכפוף לכל דין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להיתר הקלה בקומה

 2. היתר לניהול לשכה פרטית

 3. בקשה להיתר להשלמת קומת גג

 4. תקופת ההתיישנות לדמי היתר

 5. החזר שכר דירה ששולם ביתר

 6. היתר להובלת חומרים מסוכנים

 7. היתר להשכרת סירות בחוף הים

 8. השגה על דמי היתר בגין מגרשים

 9. בניה בלי היתר מהועדה המקומית

 10. היתר לתוספת בניה בבניין עתיק

 11. הריסת מבנה שיש לו היתר בטעות

 12. דמי היתר למינהל על תוספת בניה

 13. היתר לתוספת שירותים והגדלת חדר שינה

 14. בקשה להיתר בנות עד קו אפס בקומת המרתף

 15. אין אפשרות להגיש בקשה להיתר רק לחלק של מגרש

 16. התניית היתר שינויים בהנמכת גובה גג הרעפים של החניה

 17. הבניה לא התחילה: הגשת בקשה חדשה להיתר לאחר שההיתר הקודם פקע

 18. זכות הערר למתנגד ניתנה בחוק רק על החלטה הדוחה התנגדות להיתר

 19. בקשת פרטנר להחלפת תורן קיים בהיתר לתורן משותף לחברות פרטנר ומירס

 20. הוספת אנטנות ותורן בזק במקום אנטנות ותורן שנשרפו זהה לתורן בהיתר

 21. אישור בקשה להיתר הסותרת החלטת וועדת הערר בהעדר שינוי נסיבות מהותי

 22. אישור תכנית שינויים מהיתר תוספת חדר למערכות טכניות, בשטח 8.84 מ"ר בקומה א

 23. היתר לשינוי בגווני הטיח והאלומיניום של הבית אשר נמצא בשלבי בנייה על פי היתר קודם

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון