ערר הנוגע לאישור תכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין

מדובר על ערר הנוגע לאישור תכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין אשר הוגשה ואושרה בסמכות הוועדה המקומית.
התכנית הוגשה כתכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין, כך היא פורסמה וכך למעשה אושרה.
אלא, שעל המקרקעין חלה תכנית לד/801, אשר הינה תכנית בסמכות הועדה המחוזית.
התכנית כוללת נספח בינוי מפורט, אשר מצביע על העמדת המבנה במגרש.

סעיף 24 לתכנית לד/801 קובע:

"תכנית בינוי
למגורים ג' מיוחד ולמגורים ב' – תוכנית הבינוי מחייבת לעניין העמדת המבנים בלבד".

כלומר, התכנית בסמכות הוועדה המחוזית, התייחסה מפורשות להעמדת המבנה במגרש, וקבעה כי לעניין זה תכנית הבינוי מחייבת.

המשמעות הינה כי מיקום המבנה במגרש בתכנית לד/801 אינו נגזר מקווי הבניין אלא מתכנית הבינוי שלעניין זה הינה מחייבת.

לעניין דומה (אף כי שם דובר על נספח בינוי מנחה) ר' ערר (ירושלים) 76/06 בראון ואח' נ. הועדה המקומית מטה יהודה ואח' ():

"המשיב 2, כאמור, טוען כי העמדת הבניין אינה סוטה מתוכנית הבינוי לגבי זווית הבנין.
אין בידנו לקבל טענה זו, מתשריט הבקשה להיתר (גרמושקא) עולה בברור, כי העמדת המבנה על פני המגרש שונה מהעמדה של תשריט הבינוי, כך שבעוד שחלקו הצפוני של בית המשיב 2 אכן מוטה בזווית כמפורט בנספח הבינוי הרי האגף הדרומי בנוי במקביל ובצמוד לקו הבניין ובשונה מנספח הבינוי.
על מנת להסיר ספק נבהיר, כי אין עוררין שבית המשיב 2 אינו סוטה מנספח הבינוי בכל הנוגע לקווי בניין, אחוזי בניה, גובה ושימור העצים, והסטייה היא רק במסגרת זווית העמדת המבנה בתוך קווי הבניין הנתונים.
אשר על כן, אנו קובעים כי העמדת מבנה המשיב 2 על אף שהיא במסגרת קווי הבניין, אינה תואמת את העמדת המבנה בהתאם להוראה המנחה בנספח הבינוי." (הדגשה שלי – ג.ה.).

לפיכך, אף כי הוועדה המקומית מוסמכת לשנות את קווי הבניין בתכנית בסמכותה, הרי במקרה שלפנינו שינוי קווי הבניין אינו יכול להוביל לשינוי מיקום הבניין, מיקום אשר נקבע על ידי הוועדה המחוזית בהליך תכנוני ואשר לגביו נרשם מפורשות כי נושא זה יהיה מחייב.

אשר על כן, אנו קובעים כי שינוי מיקום הבניין בניגוד למיקום המחייב שנקבע על ידי הוועדה המחוזית בנספח בינוי מחייב, אינו יכול להיעשות בתוכנית בסמכות הועדה המקומית שמטרתה הינה שינוי קווי בניין.

מעבר לאמור לעיל, הרי התכנית עצמה אינה מגלה הצדקה תכנונית ממשית לסטייה מנספח הבינוי המחייב. אף ההצדקות שלכאורה ניתנו כגון הקצאת שטח לשצ"פ אינן מגובות בסימון מתאים נספחים הסטטוטוריים של התכנית.

לאור האמור לעיל, אנו מקבלים את הערר ומסרבים לתכנית במתכונתה הנוכחית.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פחת על בניינים

 2. חריגה מקו בניין אחורי

 3. תביעה לפינוי מחסן בבניין

 4. קומה מפולשת בבניין משותף

 5. החוק מאפשר הקלות בגובה בניין

 6. התנגדות דיירים להגבהת הבניין

 7. מהו חדר טרנספורמציה בבניין

 8. חדירת מי גשמים לבניין משותף

 9. בקשה לתוספת בניה בבניין לשימור

 10. בניית מרתף מחוץ לקווי הבניין

 11. הסכמים בין דיירי הבניין לגבי הגג

 12. האם אפשר לגור בבניין ללא טופס 4 ?

 13. ערר על בקשה הכוללת הקלה לבניית בניין

 14. התנגדות לחריגה של קווי בניין למדרכות

 15. בקשה לשינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית

 16. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה להקמת בניין

 17. הסתרת אור ואוויר עקב בניית בניין קומות

 18. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבניית בניין חדש

 19. שינוי קווי בניין והעברת זכויות מקומה לקומה

 20. תביעה נגד חברה שהתקינה מעלון נכים בבניין

 21. נשירת אריחי החיפוי של חזיתות בניין משותף

 22. הקלה בקו הבניין האחורי לצורך הקמת גזוזטראות

 23. עתירה שלא להתחיל בבניית מדרגות בחזית הבניין

 24. בקשה לביצוע תוספת בנייה על גג בניין בתל אביב

 25. מעצר על סמך קלטות מצלמות אבטחה בבניין מגורים

 26. אי אכלוס בניין עד להתאמת הבניין למצב הסטטוטורי

 27. ערר הנוגע לאישור תכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין

 28. התנגדות לבניית בניין "שונה" משאר הבניינים בסביבה

 29. הקלה לתוספת קומות בבניין על מגרש המיועד לבניה רוויה

 30. תביעה לחייב בתשלום שירותי החזקה וניהול לבניין מגורים

 31. הקלה בקו בניין צדדי צפוני ודרומי עד 10%, תוספת 1 יח"ד

 32. בקשה להקים בניין ובו יחידת דיור אחת בחלק העורפי של המגרש

 33. פניה למנהל האגודה לתרבות הדיור בנוגע לסוגיות בבניין מגורים

 34. בקשה להקלות בגובה הבניין, הקמת חצר אנגלית וכניסה נפרדת למרתף

 35. כתנאי להיתר בניה נדרש לצבוע את הבניין כולו בגוון הצבע המקורי

 36. נטען כי באישור התוכנית הוצג מצג מטעה לעניין מספר היחידות בבניין

 37. תביעה בטענות להתרופפותם של אריחי חיפוי חיצוניים בבניין בתל אביב

 38. הקמת בניין חדש בשינוי מהבינוי המאושר / הקלה בבניה שלא תואמת תכנית

 39. המשכיר לא גילה לשוכרים כי בבניין יתחילו שיפוצים לפני שנכנסו לדירה

 40. ערר על החלטת הועדה להתנות הפקדת תכנית התאמת קווי הבניין לגבולות מגרש חדשים שהקטינו את המגרש

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון