בקשה לבניית גדר במקרקעין

בקשה להקמת גדר במקרקעין הידועים כגוש 7938 חלקה 100 ברחוב ש. עין יעקב באבן יהודה (להלן: "המקרקעין").

וכך החליטה הועדה המקומית:

"לאשר הבקשה להקמת קטע גדר בנויה בגבול בין החלקות 100 + 101 פ"י המסומן בתכנית, בכפוף להעתקתו 40 ס"מ מזרחה לתחום חלקה 100 בקטע המסומן ויתחבר לקיר הקיים שהוקם עפ"י היתר. "

הבקשה כללה הקלה.

יובהר כי ספק אם יש צורך בהקלה כלשהי, שכן התכנית החלה במקרקעין הצ / 1-1 / 32 אינה קובעת דבר לעניין גדרות, אלא שבסוף התקנון בגרסתו המצויה בתיקי הועדה המקומית הוערה הערה בכתב יד לפיה מינימום 2 מ' שביל גישה מכל צד משותף למגרש העורפי.

תמצית טענות העורר

לעורר לא הודע כדין על הבקשה. הוא מתגורר בחלקה הסמוכה במגרש העורפי וכל ההודעות שהודעו, הודעו לביתה של אימו במגרש הקדמי.

הבקשה תמנע כניסה ישירה לחלקתו של העורר ותפגע בביתו תכנונית ומבחינת ערך כלכלי.

תמצית טענות המשיב 2

הערר הוגש באיחור.

לבית העורפי קיימת זכות מעבר בדין בתוך חלקת העוררים עצמה אך הם נמנעים במפגיע מלממש אותה. אבי משפחת העוררים המנוח נתן בשעתו הסכמה לבניית קיר הפרדה כפי שאישרה עתה הועדה. לעניין זה הוצג מסמך הנחזה להיות הסכמה משנת 1996.

קיימים נתונים טופוגרפיים קיצוניים בשטח בנוגע להפרשי גובה בין שתי החלקות, עמוד חשמל בקצה החלקות, עמוד טלפון וקו ביוב אשר יצירת דרך משותפת תאלץ את העתקתם של כל האלמנטים הללו למיקום אחר והוצאות חריגות.

חלקו של הקיר בגבול בין החלקות כבר בנוי בהיתר ולכן אין טעם במניעת המשכו שכן ממילא לא יכולה להיווצר דרך משותפת לאורך כל החלקה.

דיון והכרעה

כעולה מכתבי הטענות והדיון שנערך בפנינו, מדובר לצערנו בסכסוך שכנים מתמשך ולו פנים רבים.

עניינית אנו סבורים כי נכון קבעה הועדה המקומית עת התירה קיומה של גדר לאורך כל גבול החלקות: ראשית, מדובר באלמנט בסיסי אשר ניתן לאישור על פי דין וליתר דיון על פי תקנות התכנון והבניה בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל 1970, הקובעת בתקנה 4.09 "כי ועדה מקומית תהיה רשאית להתיר במרווח גדר שגובהה 1.5 מ'..."

כך או אחרת גם אם ההוראה הכתובה בסוף התקנון בכתב יד תקפה אנו סבורים כי ראוי ונכון במקרה דנן ליתן הקלה ממנה, וזאת נוכח הנסיבות לפיהן קיימת דרך גישה נאותה לכל אחת מהחלקות הן העורפיות והן הקדמיות, הן חלקות העוררים והן חלקות המשיבים, דרך גישה זו הינה ברוחב משתנה של למעלה מ – 3 מ' שהינו מינימום לכניסת מכונית בדר"כ.

הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי קיימים הפרשים טופוגרפיים משמעותיים בין החלקות, ובהתחשב באלמנטים התשתיים הניצבים בקצה החלקה ביצועה של דרך גישה משותפת אינו ריאלי.

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גדר הפרדה בין בתים

 2. צו הפסקת בניית גדר

 3. סכסוך בין שכנים על גדר

 4. בקשה לפתיחת שערים בגדר

 5. בקשה לבניית גדר במקרקעין

 6. עבודות מתכת בגדר ההפרדה

 7. פיצוי על פגיעת רכב בגדר

 8. תוואי גדר ההפרדה בירושלים

 9. צו הריסה של בניית גדר בטון

 10. בקשת התרת גדר בדיעבד במקרקעין

 11. התנגדות להיתר להגבהת גובה גדר

 12. בניית גדר בשטח ציבורי ללא היתר

 13. התהפכות רכב לאחר התנגשות בגדר

 14. ירי על אדם שעבר את גדר ההפרדה

 15. נזקי גוף בעקבות התחשמלות מגדר מתכת

 16. שינוי מיקום חניה והשלמת גדר בנויה בחזית

 17. עלות הקמת גדר משותפת בין שכנים ותחזוקתה

 18. בקשה לגדר את מגרש תוך יצירת בליטה אל תוך שטח

 19. בקשה להיתר לבניית ממ"ד וגידור חלק מהחצר המשותפת

 20. האם גידור קרקע מהווה "שימוש" לצורך חיוב בארנונה

 21. ערר על סירוב ליתן היתר להקמת גדר לצורך גידור מקרקעין

 22. בכביש המוביל לכניסה לחמת גדר, התנגשו זה עם זה רכביהם

 23. חובת השתתפות בתשלום בניית גדר בגבול משותף בין שכנים ?

 24. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר בקשה להקמת גדר במקרקעין

 25. בקשה לבנות גדר בגבול שטח הכלול בבית משותף המורכב מצמודי קרקע

 26. נטען שרכב פגע בגדר בניין הבית המשותף וכתוצאה מכך נגרם נזק לגדר

 27. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה לעבודה מצומצמת של תוספת לגדר מפרידה מבלוקים

 28. צו הריסה: "גדר בטחון" בגובה כ-2.5 מ', בנויה מברזל, עמודי ברזל וקוביות בטון

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון