איסור שימוש בחצר האנגלית במסגרת פעילות גן ילדים

נטען כי יש לאסור על שימוש בחצר האנגלית במסגרת פעילות גן ילדים, כמו כן יש לתת פתרונות אקוסטיים לפעילות הגן.

ערר זה הוגש על החלטה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה שרונים (להלן: "הוועדה המקומית") שהחליטה להתיר שימוש חורג לגן ילדים במקרקעין הידועים כחלקה 126 בגוש 8945 ברחוב הורדים 4 בקדימה – צורן. וכך החליטה הועדה המקומית:
"1. הועדה שמעה את המבקשים והמתנגדים פעם נוספת בישיבת ועדת ההתנגדויות מיום
31/10/10 ומצאה כי מולאו הדרישות ותוקנה התכנית עפ"י החלטת ועד הערר 165/09
מיום 15/10/09.
2. הועדה החליטה – לאשר שימוש חורג לגן ילדים לתקופה של 3 שנים מיום מתן
ההחלטה.
שטח השימוש בגן 66.31 מ"ר עבור 22 ילדים בלבד, חלק של 40.40 מ"ר בקומת
הקרקע וחלק המותר בקומת המרתף 25.91 מ"ר.
3. מילוי הדרישות המתחייבות לאחר אישור הועדה."
כעולה מהחלטת הועדה המקומית נושא זה הובא כבר לפתחה של ועדת הערר במסגרת ערר 165/09 שם קבענו כדלקמן:
"לפיכך, לדעתנו ניתן יהיה לאשר השימוש החורג המבוקש בתנאים רק לאחר שימצא מקור נוסף לזכויות לשטח עיקרי (בין אם על ידי ניודן ובין אם בדרך אחרת).

במידה וימצא מקור כאמור ניתן יהיה לאשר השימוש החורג בתנאים הבאים:מספר הילדים לא יעלה על 25 ילדים.
הכניסה למקרקעין תתאפשר אך ורק מרחוב הורדים. לא תתאפשר כניסה למקרקעין מרחוב העיט ו/או העורב.
השימוש החורג יוגבל ל – 3 שנים מיום תחילתו בפועל ובתום אותה תקופה תישקל הארכתו, ככל שתתבקש בהתאם לניסיון שיצטבר לאחר יישום התנאים הקבועים בהחלטה זו.
לא יינתן היתר לשימוש חורג לפני קבלת כל האישורים הנדרשים לרבות אישור הג"א לשימוש האמור.
לא תתאפשר יציאה לחצר בין השעות 14:00 ל – 16:00 אחה"צ.


אשר על כן ולאור כל האמור הערר מתקבל.

ניתנת תקופת מעבר בין אם למציאת מקום חדש ובין אם להסדרת הבקשה כמפורט בהחלטה זו עד יום 8/8/2010. תקופת המעבר לא תוארך. "

העוררים טוענים כי הועדה המקומית לא קיימה את החלטת ועדת הערר בנושאים הבאים:


הכניסה למקרקעין, שכן החלטת ועדת הערר קבעה מפורשות כי הכניסה תתאפשר אך ורק מרחוב הורדים. לא תתאפשר מרחוב העיט ו/או העורב. חרף האמור התירה הועדה המקומית כניסה מקבילה באותם רחובות ובנוסף לה כניסה מרחוב הורדים.
לעניין שטחי השימוש החורג – סומן חלק מהחלון כחלק מגן הילדים ואולם, מדובר בשינוי למראית עין בלבד. לא זו אף זו, חלק המרתף שמהווה שטחי שירות ייתכן וגובהו עולה על 2.4 ועל כן על-פי תקנות התוכנית ה.צ. 4 – 1 / 100א עליו להימנות כשטח עיקרי.
מאחר והשימוש המבוקש הינו כיום גם במפלס הכניסה יגבר מטרד הרעש.
מדובר בשימוש חורג המופעל שלא כדין זו השנה השביעית ויש להגביל את משכו.
יש לאסור על שימוש בחצר האנגלית הצמודה לבית המבקשים אשר נעשה בה שימוש בפועל במסגרת פעילות הגן. כמו כן יש לתת פתרונות אקוסטיים לפעילות הגן.
התנהלות הוועדה המקומית אינה תקינה, בהתחשב בחריגות האמורות בועדת הערר ונוסח ההחלטה.


תמצית תשובת המשיבים:העוררים מנצלים לרעה את הליכי בית המשפט ו/או הליכי ההתנגדות. המשיבים מילאו את כל דרישות החלטת ועדת הערר וכן את דרישות הועדה המקומית ושילמו כבר היטלי השבחה.
המשיבים הפכו את סלון ביתם לגן בשעות הבוקר ובכך קיימו את החלטת הועדה לעניין ייעוד הזכויות בהתאם להנחיית ועדת הערר.
בנוגע לכניסה, הרי שכניסה משני הכיוונים יש בה כדי להפחית את העומסים עליהם מקטרים העוררים ושהנגרמים מהכניסה העוברת סמוך לביתם ואין סיבה לבטל את הכניסה מרחוב עורב לצורכי המגורים בבית.
לעניין מטרד הרעש - מדובר בטענה חדשה שנולדה רק בערר זה. ועדת הערר ביקרה במקום בחודש ספטמבר שהינו הבעייתי ביותר בקליטת ילדים ולא התרשמה מרעש חריג.
לעניין הגבלת השימוש החורג – ההיתר לשימוש חורג הינו היתר מכאן ולהבא והמשיבים הועמדו לדין בגין השימוש החורג שעשו ללא היתר בשנים הקודמות.


עמדת הוועדה המקומית:


לעניין הכניסה למקרקעין – הוועדה לא ראתה סיבה לבטל את כניסה לשימוש המאושר למגורים ובראייתה אין לחייב מי שבא עם ילדו ברגל ללכת בעיקוף ארוך לכניסה מרחוב הורדים, זאת בשונה ממי שבא ברכב, שם הגבילה הוועדה הכניסה מרחוב הורדים בלבד.
לעניין שטח השימוש החורג – שני מפלסי גן הילדים במרתף ובקומת הקרקע מחוברים בשעות העבודה על ידי חדר המדרגות הראשי ומחיצה אמורה להפריד בין תחום הגן ותחום המגורים. הבקשה מציגה גובה פנימי של 2.5 מטר לשטחים העיקריים במרתף וגובה 2.4 מטר לשטחי השירות. התאמת הגובה לגובה זה תבוצע על-ידי טיפול בעובי הריצוף ותשתיתו.
לעניין מטרדי הרעש – תנאי הוועדה מגבילים את יציאת הילדים לחצר.
תקופת השימוש החורג נקבעה מיום ההחלטה, ללא אפשרות "מתיחתה קדימה".
הוועדה טיפלה בבקשה ובהתנגדויות כדין, לרבות הקפאתה בעת מיצוי ההליכים ולראיה מדובר בבקשה שהוגשה בינואר 2008.


דיון והכרעה:

על פניו נראה כי המשיבים הפנימו את החלטת ועדת הערר בנוגע לבעייתיות עליה הצביעה ועדת הערר במסגרת תיק 165/09, בעייתיות שנגעה לעניין השטחים העיקריים, כמבואר באותה החלטה. הפיתרון שהוצג בפנינו היום כלל העתקת חלק מהגן מקומת הקרקע באופן המספק שטח מספיק על פי הקריטריונים שנקבעו בהחלטתנו הנ"ל ל-22 ילדים כפי שנתבקש השימוש בבקשה הנוכחית. מכאן, כי תנאי הסף שהושם בהחלטתנו בא על פתרונו.

באותו הקשר, יש לציין, כי הבהרנו בהמשך להחלטתנו בערר 165/09 כי התקופה עשויה להיות מוארכת לאחר יישום התנאים ועל כן, לא קיימת בעייתיות בחלוף שלוש השנים.

יחד עם זאת, ההחלטה אינה מיישמת את החלטת ועדת הערר לעניין הכניסה למקרקעין.
בדיון לפנינו הובהר כי המשיבים, כמו גם הועדה המקומית, לא ירדו לסוף דעתה של ועדת הערר בהיבט זה (חרף העובדה כי לשיטתנו מדובר בהנחיה מפורשת וברורה) ולפיכך יש לתקן הבקשה באופן בו הכניסה למקרקעין מרחוב העיט תבוטל ותיוותר כניסה אחת בלבד ברחוב הורדים.

נושא הרעש לא עלה בערר הקודם וועדת הערר לא התרשמה ממטרד יוצא דופן בהיבט זה בעת ביקורה במקום. גם מעיון בדיסק שהוקלט על-ידי העוררים המתאר לכאורה הרעש הבוקע מגן הילדים, לא התרשמנו כי מדובר ברעש חריג ויוצא דופן. מה עוד, שאותם קטעים הוקלטו בתאריכים בלתי ידועים ובשעות בלתי ידועות וכמו הקולות הבוקעים מגן הילדים ניתן לשמוע במקביל את ציוץ הציפורים סביב הבתים.

מכל מקום, משהועלה הנושא אנו סבורים, כי בהתחשב בהיקף הגן המותר (עד 25 ילדים) אין לנקוט באמצעים נוספים על אלה הקבועים בהחלטתנו בערר 165/09 (הגבלת שעות הפעילות בחצר).

אשר על כן ולאור כל האמור הרינו לקבל את הערר בנוגע להסדרת הכניסה למקרקעין. כניסה זו תותר אך ורק מרחוב הורדים והכניסה הקיימת מרחוב העיט/העורב תחסם באופן קבוע.
כמו-כן אנו סבורים כי בהתחשב במשך פעילות הגן עד כה יש לקצוב את תקופת השימוש החורג כדי שנתיים ימים מיום החלטת הוועדה המקומית.

לפיכך הערר מתקבל מקצתו. יתר תנאי החלטת ועדת הערר והוועדה המקומית נותרים בעינם בנוסף לכל התנאים על פי כל אלה.

למען הסר ספק, הוועדה המקומית תשלח פקחים באופן תקופתי כדי לוודא קיומם של תנאי ההיתר וההחלטות הנ"ל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שימוש בשם שלא כדין

 2. איסור שימוש בצ'קים

 3. שימוש במבנה בלתי גמור

 4. שימוש לרעה בהליכי משפט

 5. חוב על שימוש במכשיר מירס

 6. מניעת אפשרות שימוש בחלקה

 7. שימוש לרעה במסך ההתאגדות

 8. שימוש בתמונה של דוגמנית ללא רשות

 9. תביעה נגד עובד על שימוש בפלאפון

 10. פיצוי בגין טענה לשימוש ביומני חדשות

 11. תביעה בגין שימוש לרעה במוניטין עסק

 12. מניעת שימוש בסודות מסחריים ע''י עובדים

 13. צו לפיו במגרש יעשה שימוש זמני כמגרש חנייה

 14. תביעה לאכוף מתן זכות שימוש ומעבר בחלק מחלקה

 15. שינוי לשימוש עסקי לאחר קבלת היתר למבנה מגורים

 16. איסור שימוש בחצר האנגלית במסגרת פעילות גן ילדים

 17. שימוש בשיטות עבודה של המעסיק ע''י עובד לשעבר

 18. תביעה לפיצוי בגין נזקים לצמחי תבלין עקב שימוש בתכשיר הדברה

 19. תביעה להחזרת "עיצוב" של מעצב בטענה ששולם רק עבור שימוש ולא רכישת העיצוב

 20. שימוש למטרת שתי יחידות דיור עצמאיות ונפרדות למגורים ביחידה שהותר בה השימוש ליחידת מגורים אחת

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון