בקשה להארכת מועד להגשת ערר כנגד החלטה שלא לפטור ההיטל השבחה

בקשה להארכת מועד להגשת ערר כנגד החלטת המשיבה שלא לפטור את העורר מתשלום היטל השבחה בהתאם לשומה שנערכה בשנת 2001, והועברה לידיעת העורר בשנת 2005 (ולאחר מכן תוקנה בשנת 2006). לטענת העורר אין לחייבו בהיטל השבחה, שכן התכנית המשביחה (ג/במ/103) אושרה עוד בטרם מונה העורר ככונס נכסים על הנכס.

לאחר שעיינתי בבקשה ובטיעוני העורר, החלטתי שאין מקום להאריך את המועד להגשת הערר, וזאת מאחר ולוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה אין סמכות לדון בו.

על פי הוראות המעבר של תיקון 84 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (פורסם בספר החוקים 2165 מיום 10.7.2008, בעמ' 632, להלן: "תיקון 84") הוראותיו של תיקון 84 ייכנסו לתוקף ביום 1.1.2009, או ביום כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו של שמאי מכריע לעניין סעיף 202יג לחוק העיקרי, ובלבד ששר המשפטים מינה לכל הפחות עשרה שמאים מכריעים. תקנות כאמור הותקנו ביום 3.2.2009, אולם מינויים של השמאים המכריעים נכנס לתוקף רק ביום 1.5.2009. על כן, מועד כניסתו של תיקון 84 לתוקף הינו יום 1.5.2009. דברים אלו הובהרו בעמ"נ (נצ') 10/08 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים נ' ועדת הערר המחוזית - מחוז צפון, (ההדגשות במקור - ד.ל.א.):

"תיקון 84 לחוק הגביל את מועד כניסתו לתוקף במועד מינוי עשרת השמאים המכריעים, כאשר כיום, במידה וועדת הערר נדרשת למינוי שמאי מכריע לעניין תביעת פיצויים עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, הרי שהיא עדיין אינה יכולה לבחור את השמאי מכריע מרשימת עשרת השמאים המכריעים שפורסמה, שכן מינויים יכנס לתוקף ביום 01.05.09 ומנגנון פרוצדורת הפעלתם טרם פעיל.
 
לאור האמור, במבחן פרשנות תכלית החקיקה, המסקנה המתבקשת כי המילה "מינה" בהקשר כאן, משמעותה כניסת מינוי השמאים המכריעים לתוקף ולא מועד פרסום דבר המינוי, משמע החוק בנוסחו הישן טרם הוחלף.
 
[ראה עוד בעניין זה סעיפים 7-10 לדברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מספר 83), התשס"ח- 2008 (ה"ח הממשלה- 369 מיום 25.02.08) לפיהם: "מוצע כי תחילתו של התיקון המוצע תהיה ביום כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו של שמאי מכריע וסדרי הדין בדיון שלפניו.. זאת מאחר שכל עוד לא הותקנו התקנות בנושאים אלה, לא ניתן יהיה להפעיל את המנגנון החדש של השמאי המכריע"]."

על פי סעיף 11 לתיקון 84 נקבע כי הנוסח המתוקן של התוספת השלישית יחול על שומה שהוכנה עקב מימוש והובאה לידיעת החייב לאחר מועד כניסת התיקון לתוקף. מאחר והשומה הובאה לידיעתו של העורר בשנת 2005, הרי שתיקון 84 אינו בתוקף לגבי שומה זו, ומה שמחייב הן הוראות הדין הקודמות.

על כן, לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה אין סמכות לדון בערר זה.

מעבר לנדרש אציין כי הסוגיות המועלות בערר נוגעות לסוגיות הקשורות בדיני השעבודים, אשר ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה אינה מומחית להן. המקום לברר סוגיות אלו אינו צריך להיות ועדה מעין שיפוטית, אשר לה אין את המומחיות הנ"ל, אלא דווקא בית המשפט העוסק בכינוס. השאלה העיקרית אותה מעלה העורר, הנוגעת לדיני הקדימה בכינוס, והאם רשאית הוועדה המקומית לגבות היטלי השבחה אשר מקורם בתכניות שאושרו בטרם מינויו של כונס הנכסים. המדובר בטענות אשר ספק אם ראוי שוועדת ערר העוסקת בסוגיות תכנון ושמאויות, תדון בהן, כאשר קיימת אינסטנציה ברורה שזו תפקידה (וספק אם החלטת ועדת ערר בסוגיות אלו תישא משקל כלשהו, באם מי מהצדדים יבקש לערער עליה במסגרת הליכי הערעור המינהלי המותרים לו על פי דין).

לפיכך, אין מקום להארכת המועד, בשל חוסר סמכותה של ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לדון בסוגיות העולות בערר, הן מבחינת פרוצדורה, והן מבחינה מהותית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר היטל השבחה

 2. השבחה "בדרך אחרת"

 3. חישוב היטל השבחה

 4. מי משלם היטל השבחה

 5. ערעור על היטל השבחה

 6. היטל השבחה בניה על הגג

 7. ביטול חיוב היטל השבחה

 8. ערעור בעניין היטל השבחה

 9. פטור מהיטל השבחה במושע

 10. אישור חבות בהיטל השבחה

 11. היטל השבחה מכירת מגרש

 12. חוב היטל השבחה על הנכס

 13. למי משלמים היטל השבחה ?

 14. הלוואה עומדת היטל השבחה

 15. ערעור על היטל השבחה נמוך

 16. המועד לחיוב בהיטל השבחה

 17. היטל השבחה באזור תעשייה

 18. סמכות עניינית היטל השבחה

 19. התיישנות תביעת היטל השבחה

 20. היטל השבחה על חוכר לדורות

 21. היטל השבחה העולה על התמורה

 22. פטור מהיטל השבחה בגלל טעות

 23. תביעה מנהלית השבת היטל השבחה

 24. היטל השבחה על מגרשים בקיסריה

 25. תביעה כספית להחזר היטל השבחה

 26. ערעור היטל השבחה קרקע ברחובות

 27. חוכר לדורות לצורך היטל השבחה

 28. היטל השבחה על הגדלת גובה מרתף

 29. היטל השבחה מוסד ללא כוונת רווח

 30. בקשה לקבלת מידע על היטל השבחה

 31. פטור לקופ''ח מתשלום היטל השבחה

 32. היטל השבחה על שטח מתוכנית קודמת

 33. היטל השבחה בגין מימוש זכויות מלא

 34. הפחתת שיעור הריבית על היטל השבחה

 35. תשלום היטל השבחה ע''י הצד הלא נכון

 36. האם ועדת ערר יכולה לבטל היטל השבחה ?

 37. ערעור על שמאי מכריע בעניין היטל השבחה

 38. חוב היטל השבחה לפני מינוי כונס נכסים

 39. תוכנית בניה מוגבלת בזמן - היטל השבחה

 40. היטל השבחה על מימוש מלא של זכויות בניה

 41. סעד הצהרתי היטל השבחה לפני הכרעת שמאי

 42. ערעור על קביעת שמאי בעניין היטל השבחה

 43. היטל השבחה לפני קיום תנאי מתלה בתוכנית

 44. סוגי השבחות שצריך לשלם עליהן היטל השבחה

 45. האם בעל זכות שכירות צריך לשלם היטל השבחה ?

 46. היטל השבחה מוטל על הבעלים הרשום של מקרקעין

 47. רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין - היטל השבחה

 48. האם יש היטל השבחה בחו"ל (במדינות אחרות בעולם) ?

 49. ערר על החלטת ועדת הערר המחוזית לפיצויים והיטל השבחה

 50. קבלת אישור כי אין חוב בהיטל השבחה לפני רכישת המקרקעין

 51. ההבדל בין הזכות פיצויים (סעיף 197) לתשלום היטל ההשבחה

 52. שכונה לחיזוק - היטל השבחה לאור מימוש בדרך של העברת זכויות

 53. בעלות במקרקעין ביום אישור התכנית כתנאי לחיוב היטל השבחה

 54. בקשה להארכת מועד להגשת ערר כנגד החלטה שלא לפטור ההיטל השבחה

 55. האם ניתן להסתמך על אישור מהעירייה שלא צריך לשלם היטל השבחה ?

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון