היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון, וכן לבניית גשר (מעבר) זמני, במגרש המצוי בגוש 6912, חלקות 14, 15, 23, 24, 31, 32, ו-34 ברחוב טשרניחובסקי 8, פינת רחוב המכבי 2 תל-אביב.

המשיבה לא התחילה בביצוע עבודות הבנייה תוך שנה ממועד הוצאת היתר הבנייה, ולפיכך, לפי בקשת המשיבה, החליטה הועדה המקומית ביום 26/8/09 להאריך את תוקף ההיתר בהתאם לסמכות המסורה לה בתקנה 20א' לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תש"ל, 1970, בשנתיים נוספות.

העוררים, שהינם דיירים מוגנים המחזיקים בנכסים המצויים בתחום המגרש הנדון, הגישו ערר על החלטה זו.

בדיון שהתקיים בפנינו ביום 20/5/10 החלטנו כי הועדה המקומית יכולה להוציא למשיבה היתר להריסות המבנים הקיימים על המגרש, אך לא קיימנו את הדיון בבקשה להיתר חפירה ודיפון משום שאיש מהצדדים לא הביא עימו לדיון את תשריט הבקשה להיתר.

זכות ערר על להארכת תוקף היתר בנייה

במהלך הדיון שהתקיים בפנינו ביום 25/10/10 עלתה הטענה כי כלל אין לעוררים זכות ערר לנוכח העובדה כי הערר שהוגש על ידם הינו על החלטה להארכת תוקף של החלטה קודמת, משנת 2008, למתן היתר בנייה. אנו בדעה כי הצדק בעניין זה הוא עם המשיבים.

לפי סעיף 152 (א) (1) לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה, 1965 יש זכות ערר ל:

"הרואה עצמו נפגע מההחלטה של ועדה מקומית או של רשות רישוי מקומית לסרב לתת היתר לפי פרק זה או לדחות התנגדות לפי סעיף 49 (3) רשאי לערור בפני וועדת הערר תוך שלושה ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה בדבר סירוב או הדחייה."

משיצא היתר הבנייה, לאחר שערר שהוגש על ידי צד ג' לפי סעיף 152 (א) (1) נדחה, מוצתה זכות הערר של צד ג'.

סעיף 20 א. לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל 1970 קובע כי:

(א) מוסד התכנון יחדש את תוקפו של היתר, לבקשת בעל ההיתר או בעל זכות בנכס, במקרים אלה:
(1) הוחל בעבודה אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של היתר כאמור בתקנה 20(ב);
(2) ההיתר פקע לפי הוראות תקנה 20(ג) או (ד).
(ב) לא יחודש תוקפו של היתר אם קיימת מניעה בדין לחידושו.
(ג) חידושו של היתר לפי תקנה זו יהיה לשנתיים ממועד פקיעתו, ואולם מוסד התכנון רשאי לחדשו לשנה נוספת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(ההדגשה שלנו ו.ע.ת.א).

מלשון סעיף 20 א (א) ("מוסד התכנון יחדש"....) עולה כי הארכת התוקף של היתר בנייה הינה פעולה טכנית, אשר כמעט ואינה כרוכה בהפעלת שיקול דעת מצד הועדה המקומית, וההיתר יחודש באופן אוטומטי אלא אם כן קיימת מניעה בדין להאריכו.לפיכך אין לצד שלישי זכות להתנגד לבקשה להארכת תוקף ההיתר, שכן הליך זה אינו כרוך בדיון לגוף ההיתר, דיון שהתקיים והוכרע בהוצאת ההיתר המקורי. כפועל יוצא גם אין לצד שלישי זכות לערור לועדת הערר המחוזית על החלטת הועדה המקומית להאריך את תוקפו של היתר בנייה.

לאור האמור, אנו קובעים כי צודקות המשיבות כי לעוררים כלל אין זכות ערר על ההחלטה של הועדה המקומית להאריך את תוקף היתר הבנייה שהוצא למשיבה ולפיכך דין הערר להידחות.

גם לגופו של עניין, אין ממש בערר של העוררים, שכן ניתן לאשר את הבקשה שהוצגה בפנינו מכוח תוכנית ע' 1 החלה במקום, ולפיכך ההיתר לא חייב לעמוד בתנאים ובמגבלות של תוכנית 2250 החלה אף היא במקום.

לאור האמור, אנו דוחים את הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון