פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

נטען כי היה צריך בכל מקרה ליתן פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965, אשר תנאיו חלים במקרה זה.

המשיבה טוענת כי אין ליתן פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) במקרה זה מאחר ואין מתקיימים בעוררים התנאים לחלותו.

נטען כי "אין חולק כי הבעלים הרשום של המקרקעין נשוא העברה, הינם אגודת מוסדות קהילתיים קריית צאנז, כמוכח בנסח הרשום בלשכת רישום המקרקעין שצורף לערר וכי למבקשי העברה אין זכויות רשומות בלשכת רישום המקרקעין ואף לא הערת אזהרה על קיום זכויות שכאלה." (סעיף 2 לתגובה לערר מיום 31/1/2011).

בהמשך נטען כי: "העוררים לא צרפו לעררם כל אסמכתא לזכויותיהם הנטענות ואין הם מבהירים בעררם האם יש להם זכויות במקרקעין נשוא ההעברה." (סעיף 3 לתגובה לערר מיום 31/1/2011).

עמדת המשיבה היא כי:

"אין ליתן את הפטור המבוקש על ידי העוררים בעררם במיוחד בנסיבות הספציפיות נשוא ערר זה המייתרות את הצורך מדיון אקדמי בסוגייה היקף הפטור בהתאם להלכת צרי וחמאיסי.

לטע[נ]ת המשיבה, [יש] לפרש את הוראת סעיף 19 האמורה ביחד עם הוראת סעיף 2 א לתוספת השלישית הקובעת כי החייב בהיטל הינו הבעלים של המקרקעין או חוכר לדורות בהם.

הואיל והעוררים אינם בעלים של המקרקעין נשוא ההעברה ואין הם חוכרים לדורות של מקרקעין אלו והואיל ולא הוצגו מסמכים כלשהם שיש בהם כדי לבסס את זכותם לבעלות או לחכירה לדורות, ממילא אין הם החייבים בהיטל."

(סעיפים 6-8 לתשובה ההדגשה בקו, כמו גם הסוגריים המרובעות הוספו על ידינו)

ובהמשך (סעיפים 9 ו – 10 לתשובה):

"ויובהר, לטענת המשיבה החייבת בהיטל הינה האגודה מוסדות קהילתיים קריית צאנז ולא העוררים.

המשיבה תטען כי יש לדחות את טענת העוררים לזכותם לקבלת הפטור הנטען בשל החזקתם בנכס וזאת הגם שאין הם החייבים בהיטל בהתאם להוראות סעיף 2 א שצוטטה לעיל. הואיל ואין זהות בין החייב בהיטל שהינו כאמור אגודת מוסדות קהילתיים קריית צאנז ובין העוררים, לא ניתן בנסיבות אלה ליתן את הפטור המבוקש על ידם."

הנה כי כן, מתשובת המשיבה עצמה עולה כי דרישת תשלום היטל השבחה לא נשלחה כדין היות והעוררים, על פי שיטתה היא ודבריה המפורשים בכתב התשובה כפי שצוטטו בהרחבה לעיל, אינם החייבים בהיטל.

סעיף 2 א' לתוספת השלישית קובע כי:

"חלה השבחה במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול בהם ובין בדרך אחרת, ישלם בעלם היטל השבחה לפי האמור בתוספת זו (להלן – היטל); היו המקרקעין מוחכרים לדורות, ישלם החוכר את ההיטל. "

אין מחלוקת כי העוררים אינם הבעלים או החוכרים לדורות, ולכן דרישת התשלום להיטל השבחה שנשלחה אליהם בטלה.

תמוה בעינינו מדוע לא נשלחה דרישת התשלום להיטל ההשבחה לחייב בהיטל כאשר עולה מתשובת המשיבה במפורש כי היא מודעת לכך היטב מיהו החייב בהיטל.

ספק רב אם בנסיבות אלה היה ראוי כי יתקיימו ההליכים שבפנינו לאור זאת כי המשיבה עצמה כותבת בכתב תשובתה כי העוררים אינם החייבים בהיטל.

עוד יותר תמוה הוא כי המשיבה בתשובתה אומרת למעשה כי היא רואה בעוררים "בני ערובה" לסילוק חיוב היטל ההשבחה כתנאי למתן אישור העברה. טיעון זה לא ראוי הוא כי ישמע על ידי רשות מנהלית הצריכה להיות אמונה על כללי המינהל הציבורי התקין, ועוד יותר לא ראוי הוא כאשר מלכתחילה עולה מהתשובה כי ידוע לה היטב כי דרישת תשלום היטל ההשבחה לא נשלחה לחייב בהיטל.

בנסיבות אלה אנו קובעים כי דרישת תשלום היטל ההשבחה שנשלחה לעוררים, נשלחה שלא כדין והיא בטלה.

המשיבה תישא בהוצאות העוררים בסך 7,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. ההוצאות ישולמו תוך 60 יום מיום החלטה זו, לאחר מכן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ראוי הוא כי המשיבה תיקח דברים אלה לתשומת ליבה על מנת שלא יישנו מקרים כאלו להבא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון