חישוב שטח הגזוזטראות בנכס

חישוב שטח הגזוזטראות המבוקשות בנכס המצוי ברחוב הנשיא יצחק בן צבי 66, הרצליה, גוש 6669, חלקה 80.

העוררים טוענים כי חלה במקום תכנית הר/688 המאפשרת בניית מרפסות פתוחות וסגורות בשיעור של 30% משטח הבניין.

הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה טוענת כי תכנית זו בוטלה על פי הוראות תכנית הר/2000א'.

אנו מקבלים טענה זו לאור הוראת סעיף 9 לתכנית הר/2000א' המעניקה עדיפות לתכנית הר/2000א' במקרה של סתירה עם תכניות קודמות. לפיכך, ההוראה הרלוונטית היחידה לעניין גזוזטראות הינה הוראת סעיף 2 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים) (תיקון), התשס"ח -2008, הקובעת כי:

" (ב) בבניה לפי היתר שניתן או שהוחלט לתתו לפני יום התחילה, ובבניה על פי היתר מכוח תכנית שהופקדה או תופקד עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), יחולו על מרפסות הבולטות מקירותיו החיצוניים של הבניין (בתקנת משנה זו – גזוזטרה), הוראות מיוחדות אלה:


גזוזטרה ששטחה עד 14 מטרים רבועים לא תבוא במניין השטח המותר לבניה, ובלבד ששטחן הכולל של כל הגזוזטרות בבניין לא יעלה על 12 מטרים רבועים כפול מספר הדירות בבניין;
עלה שטחן של גזוזטרות כלשהן על האמור בפסקה (1), יבוא השטח העודף במניין השטח העיקרי המותר לבניה;
גג בלתי מקורה של קומה בבית מדורג או מרפסת בלתי מקורה בחצר שאליהם יש גישה ישירה מדירה, לא ייראו כמרפסת או גזוזטרה לעניין תקנה זו;
לעניין תקנת משנה זו, "דירה" – כמשמעותה בסעיף 145(א)(2) לחוק."


הועדה המקומית מבקשת ללמוד מסעיף ב (3) הנ"ל, כי שטח של גזוזטרה מקורה אשר אינה מהווה גג בלתי מקורה של קומה בבית מדורג או מרפסת בלתי מקורה בחצר, יובא במניין השטחים לעניין חישוב סך שטח הגזוזטראות אותן ניתן לבנות מתוקף הוראת הסעיף.

איננו מקבלים טענה זו.

סעיף 2(ב) לתקנות דלעיל מהוות חלק מתקנות תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992, שם נקבע, בסעיף 4א. לתקנות, העקרון כיצד יש לחשב שטח בנייה.

סעיף זה קובע כי: "לעניין תקנות אלה, השטח הכולל המותר לבנייה, בבניין פלוני, הוא הסכום, במטרים רבועים, של השטחים המקורים בכל קומותיו...", דהיינו העיקרון העומד בבסיס התקנות הוא, כי רק שטח שהינו מקורה יובא במניין השטחים המותרים לבנייה.

את סעיף 2(ב)(1) הקובע כי: "גזוזטרה ששטחה עד 14 מטרים רבועים לא תבוא במניין השטח המותר לבנייה...", יש לקרוא באספקלריה של סעיף 4 א. לתקנות דהיינו, האף שהיה צריך להביא את שטח הגזוזטראות המקורות במניין השטחים המותרים לבניה על פי התוכניות החלות במקום, הרי שבאה התקנה וקובעת כי שטח גזוזטראות מקורות עד 14 מ"ר לדירה ו 12 מ"ר בממוצע, לא יובא בחשבון שטחים אלה.

במילים אחרות, התקנות מוסיפות למעשה שטחי בניה, מעבר לשטחי הבניה המותרים לפי התוכניות החלות במקום.

לנוכח האמור, כאשר קיימת בבניין גזוזטרה בלתי מקורה, היא אינה יוצרת שטח אותו צריך להביא במניין שטחי הבניה, בין מכוח התוכניות החלות במקום ובין מכוח לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים) (תיקון), התשס"ח -2008.

עם זאת, יש להביא בחשבון השטחים המותרים לבנייה את השטח המקורה המתקבל מתחת לאותה מרפסת, אלא אם כן היא עונה על התנאים הקבועים בסעיף 4(ט) לתקנות.

לפיכך, אנו מקבלים את הערר במובן זה שאנו מורים על חישוב שטחי הבנייה של הגזוזטראות ומתחת לגזוזטראות בהתאם לעקרונות שקבענו לעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המחזיק בנכס

 2. צו קבלת נכסים

 3. השקעה בנכס קבוע

 4. טעות בסיווג נכס

 5. סיוע להברחת נכסים

 6. חזקה ייחודית בנכס

 7. מחזיק בנכס ארנונה

 8. שטח ברוטו של נכס

 9. ארנונה מחזיק בנכס

 10. ביטול צו ניהול נכס

 11. ויתור על נכס מכביד

 12. הארכת צו הקפאת נכסים

 13. צו הגבלת שימוש בנכס

 14. שימוש בנכס ללא זכות

 15. ארנונה על כניסה לנכס

 16. סיווג נכס בצו הארנונה

 17. ארנונה על נכסים של אגד

 18. קבלת נכסים שהושגו בפשע

 19. טענת אינני מחזיק בנכס

 20. חישוב שטח הגזוזטראות בנכס

 21. הפרת התחייבות למכור נכס

 22. נכס שנרכש לפני הנישואין

 23. שכר ראוי עבור שימוש בנכס

 24. תעריפי הארנונה לפי סוג הנכס

 25. תאונת עבודה של משכיר נכסים

 26. בעלות על חניות צמודות לנכס

 27. הנחת נכס ריק מתשלומי ארנונה

 28. הברחת נכסים בין קרובי משפחה

 29. תביעה בגין איתור נכסים ברומניה

 30. הגדרת מחזיק בנכס לצורכי ארנונה

 31. פיצוי קונה על עיכוב במסירת הנכס

 32. שווי נכס ברחוב וולפסון בתל אביב

 33. מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ

 34. חיוב בארנונה למרות אי החזקה בנכס

 35. ערעור בנושא סיווג נכס לצורך ארנונה

 36. תשלום חוב ופיצויים בעקבות השכרת נכס

 37. העברת נכס ללא תמורה בין הורה לילד

 38. ארנונה על נכס שאין אפשרות להשתמש בו

 39. ערעור על מכירת נכס - בזכות או ברשות

 40. העברת זכויות בנכס כנגד ויתור על חוב

 41. מכירת נכסים של חברה בקשיים כלכליים

 42. החזרים על סיווג נכס באופן בלתי חוקי

 43. בקשה לסווג נכס כ"מחסן" במקום "תעשיה"

 44. החזקת מפתחות הנכס לצורך חיוב בארנונה

 45. ניהול נכסי נעדרים - איתור נכסי נעדרים

 46. תביעה בגין השכרת נכס למטרת ניהול פיצרייה

 47. השכרת נכס שנבנה ללא היתר ללא ידיעת השוכר

 48. שינוי רטרואקטיבי של סיווג הנכס ממגורים לעסק

 49. אסור לרוקן זכויות (שנינוי חוזים) בנכס מעוקל

 50. ידיעה קונסטרוקטיבית של העירייה לגבי מחזיק בנכס

 51. סיווג נכס לצורכי ארנונה - ערעור לבית המשפט העליון

 52. העדר זיקה ביטוחית: העברת בעלות בנכס/רכב מנתקת את הזיקה

 53. לטענת התובע שכר הנתבע ממנו הנכס תוך הבטחה כתובה לשנתיים מינימום

 54. טענות בדבר התעלמות השמאית המכריעה משתי עסקאות שעשה מנהל העזבון בנכס

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון